Begrotingsdebat

Allereerst een persoonlijke noot. Ik ben positief ingesteld en houd van mooie quotes en grapjes. Toch hoort u dat in mijn bijdrage vandaag niet heel veel terug. Onzekere tijden hebben effect: ik ben wat korter door de bocht en directiever, met minder kwinkslagen of mooie vergezichten.
Wat blijft is ons D66 Rijswijk geluid: positief en actief en met hart voor ieders toekomst in onze stad.

Waarom staan we nu hier? In de Raadszaal gaan we met elkaar in debat over keuzes voor onze inwoners en ondernemers. D66 Rijswijk zoekt daarin de verbinding. Zodat we zorgen dat de kleine en grote vraagstukken worden aangepakt.

We zijn trots op onze democratie, dat vraagt veel werk, van ons allemaal. Dat is te zien in de passie en inzet, én in de voorliggende moties en amendementen. Wij hebben met plezier met andere partijen samengewerkt.
Over onze eigen inzet, D66 Rijswijk gaat voor: fijn wonen in een groene en leefbare stad. Een stad waar iedereen mee kan doen. Een Rijswijk waar je je kan ontwikkelen, jezelf kan zijn en je buren en de stad kent. Een overheid die zichtbaar is en waar je op kan rekenen. 

De inzet van D66 Rijswijk voor de stad kent de inmiddels bekende drie hoofdlijnen:
je thuis (blijven) voelen in de stad
van grijs naar groen en samen aan de slag, met en voor elkaar.

Ik ga daar nu verder op in, met als focus een toegankelijke en groene stad voor iedereen. De onderwerpen: onderwijs, verkeer, duurzaamheid en betere dienstverlening hoort u zeker terug.


Thuis in de stad

In Rijswijk wordt gebouwd met extra aandacht voor ouderen en jongeren. Voor D66 Rijswijk is aansluiten bij de behoeftes belangrijk. Passend bouwen doet er toe. Zeker bij lage inkomens en in verschillende levensfases. Kan de wethouder toezeggen dat de huidige en toekomstige woon- en ruimtebehoeften via onderzoek ook lokaal wordt bijgehouden?

Wonen en voorzieningen hangen samen. Extra en goede voorzieningen in de stad zijn nodig. We zien dat daar actie op is. Er gaat al veel uitgevoerd worden, met aandacht voor de voorzieningen op de grenzen van onze stad. Kan de wethouder dit bevestigen? en kan hij aangeven of het onderzoek dat GroenLinks noemt toegevoegde waarde heeft?

In 2023 is er ook veel inzet op investeringen in onderwijs, bewegen en sport. Goed om te zien dat de kinderopvang en het kinderdagverblijf toegankelijker worden voor iedereen. Dat het aanbod van scholen groter wordt.

Van onze scholen is een deel van de gebouwen verouderd, daar investeren we in. Er is landelijk geld beschikbaar voor ‘frisse scholen’. Kan de wethouder met de schoolbesturen kijken hoe hier meer tempo gemaakt kan worden? En bij de nieuwe scholen en verbouwingen inzetten op ruimte voor 1 op 1 gesprekken naast de standaard klaslokalen?

Gelijke kansen en toegankelijkheid van onze stad; dat staat voor D66 Rijswijk centraal. Daarom: dienen we het voorstel om mee te doen met de Gelijke Kansen Alliantie mede in, en de scan over de dementie vriendelijkheid van onze stad die de PvdA zo toe zal lichten. Dit zodat we de toegankelijkheid van onze stad weten en gericht kunnen vergroten.

Mensen goed behandelen en je thuis voelen in onze stad betekent ook zorgen voor rust als dat kan. Als je chronisch ziek bent of een ziekte hebt die niet vermindert, is het gek dat je steeds opnieuw de basisvragen hierover moet beantwoorden. Het voorstel van BVR om te zorgen dat bij de Wet Maatschappelijke ondersteuning ook een indicatie voor onbepaalde tijd mogelijk is ondersteunen we dan ook.
Wat verder opvalt aan de begroting is dat er wordt geïnvesteerd in veiligheid – van ondermijning tot handhaving. De burgemeester liet al weten hoe hard dit nodig is. We zijn blij met de toezegging over veiligheid voor vrouwen op straat en zien de uitwerking graag terug.

Je thuis voelen betekent ook het goed zorgen voor onze geschiedenis en ons erfgoed. Daar is echt actie nodig: er ligt een visie, maar bij navraag is onduidelijk en wat er mee gedaan wordt. Kan de wethouder toezeggen zich in te zetten voor: een open monumentendag in 2023, het aanwijzen van nieuwe monumenten en het benaderen van monumentbewoners over verduurzaming en het behoud van hun monument?Grijs naar groen

De hoge energierekening, daar kan niemand omheen en zorgt voor slapeloze nachten. Dit is het moment om mensen de stap te helpen zetten naar een energiezuiniger en comfortabeler huis. Die verandering moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat is lastig als je inkomen en toekomst onzeker is, of de investering door het type huis groot.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het behalen van de doelen in verduurzaming. Er is meer tempo nodig. Daarom dienen we samen met GroenLinks een amendement over isolatie in. Zodat energiearmoede en verschillen in verduurzaming worden verkleind.

De hoge kosten voor energie spelen ook bij ondernemers. Zij zitten met hoge contracten en een verbruik dat niet zomaar naar beneden te brengen is. Bij de landelijke regeling is en komt er geld voor deze investeringen. Ondernemers kunnen dit niet alleen. Er is kennis nodig. Kan de wethouder aangeven hoe hij actief het MKB en energie intensieve bedrijven in Rijswijk de weg hierin wijst?

Een stad waar je goed kan fietsen en wandelen, daar willen we actie op. Er is een actieplan verkeersveiligheid, fietspaden worden geasfalteerd en er komen keuzes in de verkeersroutes. We willen nog stap zetten: het maken van een fietsplan. Met betere fietsroutes – van belijning tot inrichting – en de veiligheid op de fiets. Het is belangrijk dat iedereen, van jong tot oud veilig en zelfstandig kan fietsen. Kan de wethouder de acties voor de fiets bundelen in een fietsplan – met bijbehorende investering?

Sinds corona stappen minder mensen in de tram, bus en trein en haltes verdwenen (tijdelijk). We zien graag een bredere blik dan de economische: het gaat om het bereiken van voorzieningen – de school, arts, het ziekenhuis, werk en vrienden – voor iedereen. Kan de wethouder bevestigen dat hij zich hier in MRDH verband sterk voor blijft maken.

Het groen van Rijswijk, daar moeten we goed voor zorgen, dus goed dat de gemeente inzet op gezonde bomen. Kan de wethouder aangeven wat hij gaat doen aan het beschermen van monumentale bomen?
Het groen van onze stad gaat ook over onze dieren. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor de opvang van dieren.  Stichtingen en vrijwilligers verzetten veel werk. Ook voor deze organisaties lopen de kosten voor energie en door inflatie hard op. Eén organisatie in Delft is inmiddels gestopt. Kan de wethouder bevestigen dat de nieuwe organisaties door de gemeente worden ondersteund en dat zij budget heeft voor passende vergoedingen? En toezeggen organisaties navraag te doen of er financiële moeilijkheden ontstaan?

Bij een huisdier hoort ook eigen verantwoordelijkheid voor de zorg. We zullen de motie van BVR over het verplicht tot het chippen van katten ondersteunen.


Samen aan de slag, met en voor elkaar.

Dank aan het college voor het investeren en verbeteren van onze gemeentelijke organisatie. In mensen en in techniek. Van een nieuwe website tot betere communicatie, een actieve gemeente met goede informatievoorziening: dat mogen onze inwoners en ondernemers verwachten. We zullen dit kritisch blijven volgen. We zagen het verzoek voor het testen van de website, wanneer gaat de site de lucht in? Het nieuwe platform voor het meedenken en reageren op projecten is geopend. Kan de wethouder aangeven wat de ervaringen tot nu toe zijn?

In de begroting is aangegeven dat participatie ‘altijd in de juiste mix zal zijn’. De ambitie onderschrijven we. We willen er wel op wijzen dat participatie niet altijd in 1x goed gaat, beloof niet te veel. Extra inzet op de technische teksten en de ingewikkelde processen bij inrichting en beslissingen in de stad is nodig. Net als het vergroten van de kennis over het het uitleggen van processen en over gedragsverandering. Zet de wethouder hier ook op in?

Naast meedoen in je omgeving kunnen we ook weer samen op pad, en Rijswijk laten bruisen. De evenementen mogen weer. De organisatie vraagt wel veel van vrijwilligers. In het coalitieakkoord is met opzet het evenementenbeleid opgenomen. Daar hoort wat D66 Rijswijk betreft ook een budget bij. Zodat bestaande én nieuwe evenementen georganiseerd kunnen worden: van Strandwal tot de Avondvierdaagse of ‘Naaldpop’. Dit budget zat nog niet in de begroting. Samen met de VVD hebben we een amendement voorbereid om dit aan te passen. We hopen op steun hiervoor.

Bij het kaderdebat zijn er toezeggingen gedaan over het welkom-in-Rijswijk pakket, een open dag en een open en veilig Huis van de Stad. Dank daarvoor. We zullen de uitwerking met belangstelling blijven volgen.
Ons Huis van de Stad is ook een huis voor de democratie waar mensen gehoord worden. Om als raad zelf actie te ondernemen en actief aan te geven dat de politiek in Rijswijk dichtbij staat hebben we samen met CDA een motie ingediend over het uitnodigen van inwoners bij de Raad. We hopen dat de hele Raad wil meewerken en mee vorm wil geven aan de uitvoering.


Tot slot:

In de voorgestelde begroting voor 2023 zien we de invulling thuis in de stad, van groen naar grijs en samen met elkaar aan de slag voor elkaar – terug.

De acties zijn niet voor iedereen in de stad zo zichtbaar. Er zijn veel zorgen bij inwoners en ondernemers, ik noemde ze al: de hoge energierekening, de onzekere tijden en de toekomst.

Laten we als raad laten zien dat we investeren voor iedereen in de stad, samenwerken en de schouders eronder zetten. Dat kunnen we.