Groen en leefbaar

Gezond kunnen leven in Rijswijk vraag om aandacht voor groen. Van de parken tot de eigen tuinen, van de middenberm tot meer ruimte voor water. Een groene omgeving om in te ontspannen met plaats voor dieren, planten en bloemen.

We willen een betere kwaliteit van de lucht en meer schone en tevens betaalbare energie. We gaan voluit meedoen in de energietransitie, waarbij aandacht is voor de verschillende huizen en wijken en het betaalbaar blijft voor inwoners en bedrijven. Actieve betrokkenheid van alle inwoners van Rijswijk is hierbij nodig.
 
In Rijswijk zijn straks begaanbare en veilige wegen waar ruimte is voor voetgangers, fietsers en duurzame mobiliteit. Met goed OV dat verbonden is met de regio. Er moeten oplossingen komen voor milieu-knelpunten bij grotere doorgaande wegen in en rond Rijswijk. Dat alles vraagt om duurzame investeringen voor nu en de toekomst, met aanpassingen die we samen willen doen om ervan te kunnen genieten

Leven in een groene stad

 • Meer bomen en planten in Rijswijk, ook tegen hittestress. Denk aan opgroeibossen, tiny forests. Elke nieuwe inwoner ontvangt als welkom een boompje of struik voor eigen woonomgeving, tuin of balkon.
 • Minder verstening, meer groen in wijken. Waar het kan asfalt en tegels vervangen door gras en ander groen, te starten in meest versteende wijken. Stimuleren van groene tuinen in plaats van tegeltuinen. Vergroening van speeltuinen.
 • Vergroening van schoolpleinen inclusief school- en buurtmoestuinen. Samenwerking versterken van scholen met boeren uit de omgeving voor voedingslessen.
 • Vergroening bedrijven: groene daken, natuurinclusieve bedrijfspanden. Groene en duurzame bedrijventerreinen. Informatie hierover via ondernemerscontactpunt.
 • Buurtacties voor eigen bomen en heesters financieel steunen. Adoptie van boomspiegels, bloemenperken en groenstroken mogelijk maken.
 • Bescherming van monumentale, karakteristieke bomen, zoals de kastanje aan de Oranjelaan.
 • Rijswijk doet mee aan het Nationale Park Hollandse Duinen (strandwal) en het plan voor de groen-blauwe Vlietzone.
 • Er komt een Strandwalpad van Oud Rijswijk naar Park Overvoorde.
 • Onze groene parels koesteren en aantrekkelijker maken. Dit zijn de landgoederenzone, Wilhelminapark en Elsenburgerbos. Daar verder verbeteren van biodiversiteit, meer doe-groen. Versterken van verbinding tussen groene zones, zoals gebeurt met vleermuizenroutes.
 • Goed waterbeheer door gemeente samen met Hoogheemraadschap. Verbetering van waterkwaliteit in vaarten, sloten en in het Wilhelminapark.
 • Educatiebordjes: route met uitleg over natuur en cultuur in Rijswijk.
 • Goede opvang van (wilde) dieren in de regio. Rijswijk levert verplichte financiële bijdrage.
 • Dierproevencentrum Rijswijk sluiten.
 • Actieve handhaving op misbruik van gezelschapsdieren (illegale dierenhandel, controle op hondenfokkers) en gevaarlijk bijtgedrag van honden op straat.g.

Groene en betaalbare energie

 • Energietransitie op maat: per wijk en type huis kijken welke energievorm en toepassing het meest passend en betaalbaar zijn voor  inwoners en bedrijven. Nieuwe generatie warmtepompen kunnen  geschikt zijn voor diverse huishoudens.
 • WarmtelinQ vanuit Rotterdam benutten voor wijken waar het de beste lokale oplossing is.
 • Energie-infrastructuur klaar maken voor de toekomst inclusief energie laadinfrastructuur.
 • Burgers actief betrekken bij energietransitie via bijv. een burgerberaad. Concrete ideeën daaruit worden besproken in de gemeenteraad.
 • Informatie over energietransitie aan inwoners verbeteren: bij aankoop of verbouwing woning, via wijkregisseurs, zodat de uitvoering begrijpelijk en betrouwbaar is voor inwoners.
 • Energievouchers voor energiebesparende maatregelen wijkgericht inzetten.
 • Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en actieve inzet van de gemeente op meer collectieve zonnedaken in de stad.

Mobiliteit voor mensen

 • Voetgangers en fietsers staan op de eerste plaats. Snelheid van 30 km per uur in de bebouwde kom binnen woonwijken. Handhaving daarop versterken.
 • Veilige fietsroutes door Rijswijk tussen voorzieningen, naar (basis)scholen en door wijken en bedrijventerreinen.
 • Vervolg op het meer asfalteren, verbreden en beter onderhouden van fietspaden en inzetten op nieuwe verbindingsroutes naar het Westland en over de Vliet naar Vrijenban en Ypenburg.
 • Fietsenplan Rijswijk met extra nieuwe fietsparkeerplaatsen, onder andere bij Station Rijswijk
 • Rijswijk toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Wegnemen van onnodige drempels voor rolstoelen en scootmobiels, waarbij we de mensen betrekken bij het inrichten van de openbare ruimte.
 • Woon-wandelgebied in de Herenstraat uitbreiden en inrichten samen met bewoners, ondernemers en organisaties in de buurt. Met een bewaakte fietsenstalling en centralisatie van parkeren in een ondergrondse parkeergarage, mogelijk in combinatie met woningbouw op plek huidige parkeerterreinen.
 • Verkeersveiligheid: terugdringen van aantal ernstige ongelukken met fietsers en scooters door het beter monitoren van gedrag op straat, het inzetten van borden, spiegels en obstakels, en het aanpassen van de instelling van verkeersinstallaties.
 • We halen het blik van de straat, door gebruik van andere (deel)mobiliteit te stimuleren.
 • Parkeervergunningenbeleid waarbij de vergunning voor de tweede en volgende auto’s duurder wordt en waarbij niet méér vergunningen per wijk worden uitgegeven dan er parkeerplekken zijn.
 • Rijswijk loopt voorop bij testen en invoeren van nieuwe (deel)mobiliteitsconcepten. Waarbij beter gelet wordt op het voorkomen van overlast, bijvoorbeeld met duidelijke parkeerplekken voor deelscooters en -fietsen.
 • Elke straat een laadpaal die door bewoners wordt gedeeld. Laadpalen voor laden behouden, niet als vaste parkeerplek voor één bewoner. Mogelijkheden voor opladen aan huis ook bij hoogbouw en voor fietsen en scooters. Financiering laadpalen vanuit gemeente blijft bestaan.

Goed openbaar vervoer voor iedereen

 • Herkenbare OV-knooppunten inclusief parkeren (hubs). Aantrekkelijke herinrichting omgeving station Rijswijk (Eisenhowerplein) met fietsparkeren, deelmobiliteit en OV. Bij het herzien van het OV ook zorgen voor veiliger en groener Piramideplein.
 • In Rijswijk-Buiten een nieuw station en extra bushaltes.
 • Plan voor toekomstbestendig en beter OV voor en door Rijswijk.
 • Verbeteren van de OV-verbinding met voorzieningen zoals gezondheidscentra, scholen en ziekenhuizen in de regio (Delft, Den Haag).
 • Ouderen en minder validen kunnen meer gebruik maken van betaalbaar passend vervoer o.a. via MaaS (Mobility as a Service).

Schone lucht, schone stad

 • De huidige plannen voor verbreding van de A4 stoppen. Zorgen voor slimme routegeleiding, inzetten van nieuwe technologie en ontwikkelen van opties voor verminderen van de uitstoot en geluidshinder.
 • Flexibele snelheidsbeperkingszone met maximaal 100 km/u op A13 richting Delft en A4 tussen Leidschendam-Voorburg en Midden-Delfland. Met geluidsschermen in zone rond Rijswijk.
 • Ondertunneling Prinses Beatrixlaan inclusief een OV-verbinding.
 • Uitbreiding milieuzone Haagweg en Prinses Beatrixlaan.
 • Elektrische winkelbevoorrading met toepassing van elektrische stadsdistributie gaan. Vanaf 2025 alleen nog emissievrije bevoorrading van de stad. Daarvoor geschikte overslagcentra in de regio maken.
 • OV, taxi’s en gemeentelijk wagenpark zijn in 2025 emissievrij.
 • Onderzoek naar luchtkwaliteit rond scholen en kinderdagverblijven. Stimuleren van fietsgebruik rond basisscholen. Schoolstraten afsluiten tijdens start en einde schooltijden.
 • Actieve voorlichting van de gemeente over de effecten van houtstook om uitstoot van fijnstof te beperken.
 • Goed systeem van afhaalpunten pakketjes in de wijk, zodat er minder pakketbusjes door de buurt rijden.
 • Het aantal kilo’s afval per inwoner en de daarmee gemoeide kosten, wordt verlaagd volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.
 • Onderzoeken of vanwege milieu en kosten de mogelijkheden voor nascheiding afval kunnen worden uitgebreid, bijvoorbeeld via experimenten in wijken.
 • Ondergrondse afvalcontainers geclusterd plaatsen (papier, glas, plastic etc.). Toezicht op zwerfvuil rond afvalcontainers. Tegengaan van zwerfvuil in de parken.
 • Goed beheer openbare ruimte voor een schone en veilige stad. Achterstallig onderhoud aanpakken (o.a. verlichting, kabels)
 • Terugdringen van lichtvervuiling door kassen in de regio.