D66 zet nodige accenten bij vaststellen begroting

D66 kijkt tevreden terug op de bespreking van de begroting 2023-2026 door de gemeenteraad. De raad nam bij het vaststellen van de begroting drie moties van D66 aan. Een vierde motie trokken we in, na een toezegging van het college dat de motie gewijzigd wordt overgenomen. Op deze manier heeft D66 de nodige accenten kunnen zetten.

De begroting die werd voorgesteld was voor D66 op hoofdlijnen akkoord. Wij konden ons goed vinden in de keuzes die werden voorgelegd. Hoewel we het niet gepast vinden dat de keuzes door het college werden bestempeld als ‘essentieel’ en ‘noodzakelijk’. Want iets wat essentieel of noodzakelijk is, moeten we wel doen. Dat zijn dan geen keuzes. Terwijl de gemeenteraad natuurlijk altijd anders kan beslissen, zei fractievoorzitter Mark Intres een dag eerder al in zijn algemene politieke beschouwingen.

Investeren in beter isoleren woningen

Het is niet zo dat D66 de keuzes van het college heel vreemd vond. Met de meeste keuzes waren we het eens. Maar het is wel heel bijzonder dat in deze tijd vol onzekerheden en stijgende (energie)prijzen geen enkele ‘essentiële’ of ‘noodzakelijke’ keuze werd voorgelegd op het gebied van duurzaamheid of de energietransitie. Terwijl het voor D66 een essentieel is om onze inwoners en ondernemers te helpen om hun aardgasverbruik terug te dringen en hun energierekening te verlagen.

De gemeenteraad deelde deze opvatting en steunde onze motie die het college vroeg om in een plan van aanpak aan te geven welk budget structureel nodig is voor het beter isoleren van bestaande woningen en om hier ambities voor te formuleren. Het college komt in 2023 met een nieuwe nota duurzaamheidsbeleid en neemt daarin ambities op en een agenda en raming van activiteiten en benodigde budgetten. Alle partijen in de raad steunden deze motie, op Forum voor Democratie en Gemeentebelangen Purmerend na.

Onderzoek verkeersveiligheid op schoolroutes

Een andere motie van D66 ging over het in beeld brengen van de bereikbaarheid van scholen en de verkeersveiligheid op schoolroutes. In de begroting was te lezen dat er signalen waren die vraagstukken op deze gebieden opleverden. Op onze vragen hierover kregen we het antwoord dat er geen compleet beeld is van deze vraagstukken in de hele gemeente. Onze motie vroeg het college om deze vraagstukken integraal in beeld te brengen. Het college gaat in 2023 een grootschalig onderzoek doen naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de 31 basisscholen en 9 middelbare scholen in Purmerend. Op basis daarvan worden in de loop van het jaar maatregelen geformuleerd. Deze motie werd unaniem aangenomen.

Aanpak eenzaamheid onder jongeren

Ook de motie van D66 over het tegengaan van eenzaamheid onder jongeren kreeg unanieme steun van de raad. Het aanpakken van eenzaamheid was al een speerpunt in de begroting, maar de werkgroep die zich hiermee bezighoudt, bestaat vooral uit oudere inwoners. Maar het gevoel van eenzaamheid speelt onder alle leeftijdsgroepen en onder meer als gevolg van de coronajaren zeker ook onder jongeren. De motie zorgt ervoor dat het college gaat onderzoeken hoe eenzaamheid onder jongeren het beste is tegen te gaan.

Versterken biodiversiteit

De laatste motie van D66 ging over biodiversiteit. In de begroting staat dat de gemeente biodiversiteit wil versterken. Maar als je niet weet hoe het ervoor staat met de biodiversiteit, kun je ook niet meten in hoeverre de komende jaren van versterking sprake is. De motie vroeg het college om meetbare doelen op te stellen en hier jaarlijks over te rapporteren. Het college gaf aan dit voorstel gewijzigd over te nemen, waarop we de motie konden intrekken.

Hulp bij energierekening verenigingen en instellingen

Tot slot steunde D66 ook een motie van de VVD over energiekosten voor (sport)verenigingen en maatschappelijke en culturele instellingen. Zij ontvangen vanuit de landelijke overheid geen steun voor de gestegen energieprijzen. De motie vroeg het college te onderzoeken hoe deze partijen de winter door geholpen kunnen worden. Ook deze motie werd unaniem aangenomen. Het college zal binnen een redelijke termijn een voorstel met bijbehorende financiële gevolgen voorleggen aan de gemeenteraad.