Mark Intres

Mark Intres - Portret van Mark Intres - Beeld: D66 Purmerend

Een samenleving waarin we allemaal vrij zijn, naar eigen vermogen kunnen meedoen, onze talenten en kansen kunnen benutten en een groene toekomst hebben. Het zijn waarden die voor D66’ers heel vanzelfsprekend zijn, maar niet voor iedereen. Want kijk maar om je heen: niet iedereen vindt gelijke kansen belangrijk, het recht om jezelf te kunnen zijn of het klimaat. De waarden die wij belangrijk vinden, vragen elke dag om onze inzet.

Mijn naam is Mark Intres (1981) en ik woon vrijwel mijn gehele leven al in Purmerend. Een gemeente waar het prettig wonen is. Ik ben opgegroeid in de Purmer-Noord, ging hier naar school, deed er aan judo en ging naar de Muziekschool, ik heb krantenwijken gelopen en pizza’s bezorgd. Toen ik 19 was, was er nauwelijks een straat in de stad waar ik nog niet was geweest. Ik woon nu met veel plezier in de Gors met mijn echtgenote en twee kinderen, die inmiddels naar de middelbare school gaan.

Meer over

 1. Stuur Mark een email
 2. Volg Mark op Twitter
 3. Volg Mark op Facebook

Mijn eigen talenten zijn schrijven en vertellen. Ik wilde altijd journalist worden, werd dat ook en stapte later over naar de overheidscommunicatie. Ik heb gewerkt voor verschillende gemeenten en werk nu voor de Metropoolregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van 35 overheden.

Als oud-journalist en communicatieprofessional besef ik zeer de impact die woorden kunnen hebben. De pen is machtiger dan het zwaard, woorden creëren werkelijkheden. Dat geldt natuurlijk zeker in de politiek. Met de juiste woorden kun je dingen in beweging krijgen, veranderen of juist tegenhouden.

Als je vindt dat de waarden van D66 het nodig hebben om luid en duidelijk gehoord te worden, dan kun je daar zelf iets aan doen. Door D66 te stemmen. Door mee te denken over ontwikkelingen in onze gemeente. Of door zelf politiek actief te worden. Ik doe dat sinds 2010, eerst als lid van het afdelingsbestuur, daarna als gemeenteraadslid en commissielid en nu als lijsttrekker. Het politieke werk doe ik met veel plezier. Omdat ik weet dat onze inzet nodig is en we resultaten boeken. Dat geeft mij veel voldoening.

Mark Intres

Beeld: D66 Purmerend

Astrud Wildschut

Astrud Wildschut - Portret van Astrud Wildschut - Beeld: D66 Purmerend

Beemster en Purmerend gaan samen verder als een nieuwe gemeente en dat betekent herindelingsverkiezingen. Sinds mijn kandidaatstelling in 2018 is er veel veranderd op het politieke vlak in mijn leven. De afgelopen 3,5  jaar heb ik, als nieuwbakken raadslid, veel geleerd en veel gedaan. Ik heb aardig wat  schriftelijke en technische vragen gesteld en een initiatiefvoorstel ingediend en een bijeenkomst georganiseerd over natuurinclusief bouwen. Maar ook bijvoorbeeld meegeschreven aan de nota Houden van Dieren van ons Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot en heb ik de landelijke D66 werkgroep Dierenwelzijn opgericht.

We zijn als D66 fractie heel lokaal, maar hebben een groot landelijk netwerk waar we op kunnen terugvallen. Voor ons als fractie zijn de lijntjes naar onze Tweede Kamerleden, maar ook andere fracties in het land, heel kort. Mijn eigen netwerk is de afgelopen jaren flink uitgebreid en dat komt ook ten gunste van mijn werk voor de fractie en in de raad.

Meer over

 1. Stuur Astrud een email
 2. Volg Astrud op Twitter
 3. Volg Astrud op Facebook

Ondanks dat ik denk dat we de afgelopen periode al grote stappen hebben gemaakt bijvoorbeeld op het gebied van dierenwelzijn in Purmerend, is het nodig om de vinger aan de pols te blijven houden en te zorgen dat het goed blijft gaan. En dat geldt natuurlijk ook straks voor de Beemster. Maar ook als het gaat om oog houden voor al het groen in de gemeente, klimaatadaptatie; hoe gaan we om met waterberging en hittestress, zorgen dat we scherp blijven op natuurinclusief bouwen. Hoe zorgen we dat iedereen zich prettig blijft voelen in onze gemeente. Allemaal zaken waar ik me de komende periode voor in wil zetten.

We zijn als fractie echt een goed team met elkaar en ik zie uit naar een volgende raadsperiode met mijn collega´s. Met zetelwinst! Want we hebben een mooi programma met punten die concreet op korte termijn uitvoerbaar zijn, maar ook met punten die zogenoemde vergezichten zijn. We blijven heel graag in gesprek met onze leden, inwoners, maatschappelijke organisaties en vele anderen uit onze gemeente. Want met inwoners bespreken wat hen bezig houdt in onze gemeente en hoe D66 daarbij kan helpen, dat contact is zo waardevol. We staan altijd open voor gevraagd en ongevraagd advies. Want we gaan samen verder, een nieuw begin!

Astrud Wildschut

Beeld: D66 Purmerend

Frank Schaaij

Frank Schaaij - Portret van Frank Schaaij - Beeld: D66 Purmerend

Iets over mezelf vertellen en waarom ik me verkiesbaar heb gesteld  ? Een mooie huiswerkopdracht; maar zo graag praat ik niet over mezelf, al besef ik dat dat er in een verkiezingscampagne wel bij hoort:

Waarden en idealen

Wat waarden en idealen betreft ben ik een vrijzinnig liberaal. Laat mensen zo veel mogelijk vrij in wie ze willen zijn en wat ze willen doen. In mijn ideale wereld en stad zijn mensen en groepen dan ook verdraagzaam naar elkaar toe en heeft iedereen zoveel mogelijk zelfbeschikkingsrecht.
Helaas bestaat mijn ideale wereld nog niet. We leven nog steeds in een samenleving waarin (groepen) mensen hun eigen normen proberen op te leggen aan anderen. Dit komt in de politiek vaak tot uiting in een betuttelende overheid. Helaas soms ook op het niveau van onze eigen gemeentepolitiek.

Meer over

 1. Stuur Frank een email
 2. Volg Frank op Twitter

Overheid & inwoner

De overheid is er voor de inwoners en niet andersom. Dat vindt iedereen, maar toch wordt hier nog niet naar gehandeld. Om er echt te zijn voor de inwoners zul je inwoners ook echt serieus moeten nemen.
Licht inwoners in over plannen, betrek ze bij plannen. Liever teveel mensen ingelicht dan te weinig. Inspraak moet geen ‘moetje’ zijn omdat het ergens in de procedure staat, maar omdat je mensen echt wilt betrekken.
Wees ook open en eerlijk als gemeente over wat je doet en hoe je het doet. Hoe effectief en efficiënt is de gemeentelijke organisatie ? Wat presteer je als gemeente tegen welke kosten en hoe verhouden de prestaties zich ten opzichte van andere gemeenten ?
Het is de gewoonste zaak van de wereld dat het college van B&W hier proactief en zo goed mogelijk verantwoording over aflegt.
Hier zijn in de gemeente Purmerend de afgelopen 4 jaar goede stappen in gezet maar we zijn er nog lang niet.

Om te zorgen dat we meer stappen zetten heb ik me verkiesbaar gesteld. Of we straks in de coalitie zitten of in de oppositie zal ik  het college scherp houden op:
– Serieus nemen van inwoners (behandel ze met respect en luister echt)
– Voortgang maken in uitvoering (als een besluit eenmaal genomen is moet er ook tempo gemaakt worden)
– Kostenbeheersing (elke euro efficiënt besteden en dat ook controleerbaar maken; leren van andere gemeentes en het bedrijfsleven als zaken beter kunnen)

Frank Schaaij

Beeld: D66 Purmerend

Paul van Meekeren

Paul van Meekeren - Portret van Paul van Meekeren - Beeld: D66 Purmerend

In het jaar 2000 ben ik in Purmerend komen wonen: de eerste jaren was mijn aandacht vooral op Amsterdam gericht, waar ik ook werkte voor bedrijven als IBM en Deloitte. En gaandeweg kwam ik tot de ontdekking dat Purmerend best heel veel had te bieden: een mooi theater, een unieke oude binnenstad en gewoon heel veel voorzieningen. Kortom, een stad waar je met een gezin heerlijk kon wonen. Dat gebeurde ook, mijn beide (nu studerende) kinderen hebben er een fantastische schooltijd gehad en veel vrienden gemaakt. Ze beschouwen Purmerend echt als hun thuis.

Omdat ik altijd al geïnteresseerd was in politiek heb ik op een gegeven moment kennis gemaakt met de fractie en een aantal leden van D66 Purmerend. Ik kwam als voorzitter in het bestuur van de partij en besloot na een aantal jaren op de achtergrond dat ik ook de voorkant wel eens wilde leren kennen: ik ben toen in 2010 commissielid geworden en in 2014 gekozen als raadslid. Dat smaakte naar meer en na mijn verkiezing als lijsttrekker ging ik na succesvolle onderhandelingen voor D66 Purmerend als wethouder aan de slag in het nieuwe college. Een uitdaging waar ik nog steeds ontzettend trots op ben, zeker gelet op de ambitieuze portefeuille en wat we allemaal hebben bereikt voor de stad.

Meer over

 1. Stuur Paul een email
 2. Volg Paul op Twitter
 3. Volg Paul op Facebook

En hoewel er veel is gedaan is er ook nog heel veel te doen! Want ook mijn kinderen willen straks graag zelfstandig wonen, om maar iets te noemen. En voor hen, maar ook voor eventuele kleinkinderen, wil je graag een aarde achterlaten die schoner en duurzamer is. En de groene en duurzame aspiraties van D66, landelijk en lokaal, hebben me altijd aangesproken. Ik heb er mijn steentje aan bijgedragen als wethouder en hoop dat nog een keer te kunnen doen. Het is zo belangrijk. Daarom stel ik mij ook graag weer kandidaat voor deze mooie partij, om verder te werken aan een mooie toekomst voor iedereen. En met iedereen bedoel ik ook echt iedereen: want voor onze grondwet is iedereen gelijk.

Communicatie en bewonersparticipatie, Energietransitie, Dierenwelzijn, Beusebos/Kom A7, Duurzaamheid en milieu, Onderwijs, Jeugd/jongerenwerk Wijkwethouder Weidevenne.

Lid van het portefeuillehouders overleg (pho) Jeugd
Lid denktank duurzaamheid
Lid pho ISW afvalbeleid
Lid bestuurlijk overleg regionale samenwerking Afvalwaterketen

Paul van Meekeren

Beeld: D66 Purmerend

Tom de Jong

Tom de Jong - Portret van Tom de Jong - Beeld: D66 Purmerend

D66 is een sociaal-liberale partij en die combinatie past bij hoe ik naar de samenleving kijk. Zorg dat er zo min mogelijk belemmeringen zijn voor mensen om hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. Maar zorg er tegelijk voor dat de overheid een goed vangnet biedt voor mensen die, tijdelijk of permanent, ondersteuning nodig hebben. Daarbij heeft D66 bij uitstek een positieve, pragmatische en internationale kijk. Allemaal zaken waar ik me heel goed in kan herkennen.

Na twee maanden in Afrika gewerkt te hebben als vrijwilliger viel bij mij het kwartje dat het ontzettend leuk is om actief bij te dragen aan je directe omgeving. Er zijn allerlei manieren om dat te doen, maar ik besloot om m’n politieke interesse in daden om te zetten. Zo werd ik 8 jaar geleden lid van de fractie en inmiddels bijna 4 jaar geleden raadslid. Ik heb de smaak te pakken, dus ga daar graag nog een periode mee door.

Meer over

 1. Stuur Tom een email
 2. Volg Tom op Twitter
 3. Volg Tom op Facebook

Ik ben werkzaam in de ICT en dat dan weer binnen de zorgsector. Dat is voor mij een ideale combinatie van techniek, maar wel in een toepassing die dicht bij mensen staat. Dat is ook de overeenkomst met het werk in de raad: met praktische middelen menselijke oplossingen vinden!

D66 wil grote stappen maken met Purmerend als duurzame stad, maar tegelijk veel ruimte geven aan ondernemers. We willen zorgen dat de enorme wachtlijsten voor sociale huur verdwijnen, maar beschermen tegelijk Purmerends erfgoed. Inzetten op hoogstaand onderwijs, goede zorg voor jong en oud en hulp bij armoede, zeker als dat kinderen treft. Ik heb me de afgelopen jaren ingezet voor o.a. daklozen- en armoedebeleid, cultuur en sociale woningbouw en probeer daarbij altijd te luisteren naar wat er leeft in de stad.

Tom de Jong

Beeld: D66 Purmerend

Edwin Paarlberg

Edwin Paarlberg - Portret van Edwin Paarlberg - Beeld: D66 Purmerend

Al jaren ben ik politiek geïnteresseerd. Ik heb nu de stap genomen om mijzelf actief in dienst te stellen voor de burgers van Beemster en Purmerend. Met mijn vrouw en vier kinderen woon ik nu acht jaar in de Beemster, daarvoor woonden wij lange tijd in Purmerend Wheermolen.

Veel Beemsterlingen kijken met argwaan naar de aanstaande fusie. Als raadslid ga ik mij inzetten om een duurzame brug te bouwen tussen Purmerend en Werelderfgoed de Beemster, zodat we vruchtbaar kunnen samengaan zonder de identiteiten te verliezen die ons uniek maken. Een dergelijke ambitie sluit naadloos aan bij de kernwaarden van D66. De leefbare stad samen met de levendige polder.

Meer over

Als musicus, orkestleider en componist ben ik al jaren actief in de regio. Ik heb mogen ervaren dat er weinig dingen zo kunnen verbinden als muziek. Om die reden ben ik heel blij met de ambities van D66 als het gaat om kunst en cultuur. En als docent op het Conservatorium van Amsterdam weet ik hoe belangrijk het is dat er geïnvesteerd wordt in goed onderwijs.

D66 Purmerend/Beemster is een hele serieuze en ambitieuze fractie die maar een doel voor ogen heeft: het beste voor de burgers van de fusiegemeente Purmerend/Beemster. Ik wil daar als raadslid heel graag aan bijdragen.

Edwin Paarlberg

Beeld: D66 Purmerend

Nadine Hut

Nadine Hut - Portret van Nadine Hut - Beeld: D66 Purmerend

De fusie tussen Purmerend en Beemster is aanstaande. Als getogen Purmerender is dit de omgeving waar ik me thuis voel.

Ik ben hier naar school gegaan, heb er gesport en ben er uit gegaan, alles wat ik de toekomstige Purmerendertjes ook gun. Vier jaar geleden sprak uit dat ik wilde dat de generatie van mijn neefje de mooiste en beste toekomst moest krijgen die we kunnen bieden. Zij worden ooit de ouderen van deze stad, maar veel eerder nog wens ik dat Purmerend die mooie toekomt aan alle nieuwe, oude, toekomstige en huidige Purmerenders kan bieden.

Meer over

 1. Stuur Nadine een email
 2. Volg Nadine op Twitter
 3. Volg Nadine op Facebook

Ik sta ervoor in de komende periode dat ons onderwijs modern, toekomstgericht en groen is en dat kinderen opgroeien met respect voor al wat groen is en moet blijven. Dat onze zorg iedereen kan helpen die dat nodig heeft, maar inzet op ondersteuning en leefbaarheid. Kijken naar mogelijkheden en kansen die elkaar versterken. Dat wij voor alle Purmerenders, arm of rijk, een steun en toeverlaat zijn, die ondanks de financiële situatie met ze meedenkt, ze helpt en een partner voor ze is. In de vorige periode heb ik hier een stap in gezet, maar we zijn nog lang niet klaar. Met onze onderwijsagenda zetten we stappen in het koppelen van onderwijs aan onder andere jeugdzorg. Daarnaast heb ik in de afgelopen periode ook gewerkt aan het draaglijker maken van de wachtlijsten door het vragen van meer praktijkondersteuners voor de jeugd.

De raad mag ik ondertussen al 8 jaar mijn uit de hand gelopen hobby noemen. Ik heb er veel geleerd, onder andere om samen te werken met andere partijen, hoe groot de verschillen soms ook zijn. Tenslotte werken we allemaal hard voor de inwoners van onze stad. D66 is de groene onderwijspartij waar ik me thuis voel. Waarbij we iedereen de kans geven te zijn wie ze voelen te zijn. Waarbij we uitgaan van onze eigen kracht en verantwoordelijkheid maar ondersteunen waar dat nodig is. Dat iedereen een vergelijkbare basis krijgt en daardoor de mogelijkheden kan pakken die er zijn. Niet voor niets is onze slogan, laat iedereen vrij maar niemand vallen.

Nadine Hut

Beeld: D66 Purmerend

Rick Hollander

Rick Hollander - Portret van Rick Hollander - Beeld: D66 Purmerend

Geboren en getogen in Purmerend, opgegroeid in een stad onder de rook van de hoofdstad van Nederland. Gestudeerd buiten de stadsgrenzen, maar altijd weer teruggekeerd naar huis in Purmerend. Al vanaf jongs af aan heb ik de behoefte gehad om betrokken te zijn bij de maatschappij. Stiekem begon voor mij toen al het gedachtegoed van D66 tot mij door te dringen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen. Wees er voor de mensen om je heen, hoe goed of slecht iemand het ook heeft. We zijn er voor elkaar, maar ook met elkaar.

Op jonge leeftijd begon ik vrijwilligerswerk te doen, waar ik de liefde heb ontwikkeld voor het zorgen voor mensen, voor het klaar staan voor de kwetsbare doelgroepen in de maatschappij. Als kleinzoon van een huisarts en een zorgmedewerkers was het dan ook niet verwonderlijk dat ik verpleegkundige wilde worden. Het zorgen voor de medemens, maar ook ervoor zorgen dat de medemens zelfredzaam zou worden of blijven na een moment van (ernstige) ziekte of leren omgaan met een chronische ziekte.

Meer over

 1. Stuur Rick een mail
 2. Volg Rick op Twitter
 3. Volg Rick op Facebook

Ondanks goede toegang tot de gezondheidszorg komt het nog te vaak voor dat groepen binnen de maatschappij niet in staan zijn om een gezonde leefwijze te creëren voor zichzelf. Dit leidt helaas in deze tijd ook nog tot vervelende neveneffecten. De kans op onderwijs en het  uiteindelijk vinden van een goede baan neemt af, waardoor een goede toekomst soms niet te garanderen is. Ik vind het dan ook belangrijk dat we ons bezig houden met het echte probleem: preventie en voorlichting. Ervoor zorgen dat de Nederlanders weet wat gezondheid in houdt en zorgen voor een gezonde leefwijze. Vanuit mijn werk als verpleegkundige heb ik te vaak gezien hoe chronische ziekten kunnen zorgen voor grote barrières, ook op sociaal economisch vlak.

Vanuit bovenstaande gedachten en mijn basisfilosofie om er te zijn voor iedere persoon op de manier waarop het voor hen het beste past ben ik lid van D66 en actief binnen Purmerend. Door mijn achtergrond zet ik mij in voor onderwerpen binnen het sociaal domein, de zorg, inclusiviteit, maar ook zorgdragen voor een veilige gemeente. Ik vind het ook belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij de politiek, dat ze het begrijpen, maar ook terug zien komen wat voor hen belangrijk is.

De komende raadsperiode wil ik mij heel graag inzetten voor de onderwerpen die dicht bij mij liggen. Voor de gezondheidszorg en voor de veiligheid in en om de stad. Vanuit mijn werk heb ik hier veel mee te maken. Met mijn kritische blik, met mijn voelsprieten in de verschillende wijken en dorpskernen van Purmerend en Beemster wil ik een goede vertegenwoordiger zijn voor onze inwoners op dit gebied. Ik wil mij inzetten om de problemen in de lokale jeugdzorg en GGZ de komende jaren op te lossen. Ik wil ervoor zorgen dat onze zorgmedewerkers meer waardering krijgen, alsmede alle mantelzorgers in Purmerend en Beemster. Ook vind ik het belangrijk dat we in een veilige gemeente leven. Dat bereiken we door in te zetten op preventie en op tijd problemen signaleren. Daarom moet de wijkagent en de jeugdwijkagent een centrale rol krijgen en behouden in de wijken. Ook moeten we jongeren veel meer de kans geven om hun activiteiten op de juiste plekken uit te voeren. Dit kunnen we alleen samen doen.

Rick Hollander

Beeld: D66 Purmerend

Mireille Uileman

Mireille Frerejean - Portret van Mireille Frerejean - Beeld: D66 Purmerend

Vanaf mijn geboorte heb ik in Beemster gewoond, vlak over de Beemsterbrug in Zuidoostbeemster. Mijn hele jeugd heeft zich in Purmerend en de Beemster afgespeeld. Ik zat er op school, ik sportte er, had er mijn eerste bijbaantje en had er mijn vriendinnen.

Tijdens mijn studie en eerste werkzame jaren heb ik wat andere woonplaatsen uitgeprobeerd, maar Purmerend bleef trekken. In 2007 ben ik teruggekomen naar Purmerend. Eerst om te werken op een aantal middelbare scholen, vijf jaar later ben ik hier weer komen wonen.

In de 20 jaar dat ik in het onderwijs heb gewerkt, heb ik gezien op welke manieren mensen buitenspel kunnen worden gezet: beperking, huidskleur, afkomst, opleidingsniveau, genderidentiteit, religie en seksuele voorkeur zijn redenen voor anderen om mensen minderwaardig te achten. Niets is minder waar: we zijn allemaal verschillend, daardoor heeft iedereen kwaliteiten die een ander niet heeft. We vullen elkaar aan, we hebben iedereen nodig.
Omdat iedereen belangrijk is, maak ik mij sterk om iedereen bij de maatschappij te betrekken.

Meer over

 1. Stuur Mireille een mail
 2. Volg Mireille op Twitter
 3. Volg Mireille op Facebook
 4. Connect met Mireille op LinkedIn

Ik was eerder actief betrokken bij diverse initiatieven tegen stille armoede en doe veel vrijwilligerswerk. Sinds 2018 ben ik mij meer bezig gaan houden met toegankelijkheid en inclusie: mijn ideaal is een maatschappij waarin iedereen een rol heeft en zo actief mogelijk bijdraagt aan de samenleving. Een maatschappij waarin iedereen meetelt en iedereen er toe doet.
Omdat iedereen belangrijk is, maak ik mij sterk om iedereen bij de maatschappij te betrekken.

Vanaf 1 januari 2022 gaan Purmerend en Beemster samen verder. Het is mijn ambitie om van de nieuwe gemeente Purmerend een toegankelijke gemeente te maken, waarbij iedereen mee kan doen. Met mijn achtergrond in het onderwijs, mijn inspanningen voor Totaal Toegankelijk Purmerend en ervaring met het leven met een visuele beperking heb ik de kennis, het netwerk en de ervaring om Purmerend een toegankelijke gemeente te maken voor al onze inwoners.

Een nieuw begin
Samen verder, Purmerend en Beemster

Mireille Uileman

Beeld: D66 Purmerend

Marian Segers

Marian Seger - Portret van Marian Segers - Beeld: D66 Purmerend

Geboren en getogen ben ik in hartje Purmerend, achter de veemarkt, tot het schapenscheerdersgezin verhuisde naar de Zuidoostbeemster. Daar woon ik nu alweer 40 jaar. Verknocht aan de Beemster polder ben ik politiek actief geworden in 2010 bij D66 Beemster.  Eerst als lijsttrekker en fractievoorzitter, daarna raadslid en actief steuncommissielid. Aanleiding was de aantasting van het open landschap en de dorpse uitstraling van de kernen.

In het dagelijks leven ben ik orthopedagoog en werkzaam als beleidsadviseur in het voortgezet onderwijs voor de zes scholen van de Purmerendse Scholen Groep. In mijn werk heb ik aandacht voor de onderwijskwaliteit en de leer- en leefomgeving van jongeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als zorg, arbeidsmarkt, techniek, cultuur, gezonde en veilige leeromgeving en voorkomen voortijdig schoolverlaten.

Ik heb mij kandidaat gesteld, omdat de Beemster mij aan het hart gaat en ik graag de Beemster kernkwaliteiten wil borgen in gemeentelijk beleid. We zullen veel meer werk moeten maken van de uitwerking van de kernkwaliteiten. Hoe bepaal je de mate van openheid en doorzichten, wanneer wordt het werelderfgoed nu aangetast, hoe kunnen we de waarden versterken? Dat wil ik duidelijk krijgen met elkaar, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn, wat wel en niet kan.

Ik wil werken aan een veilige, gezonde, groene leefomgeving voor jong en oud. Veiligheid in en om het huis, op straat, op school, in de buurt. Een gezonde leefstijl vraagt bijvoorbeeld ook om aantrekkelijke wandel- en fietsroutes en mogelijkheden voor buitenspelen en bewegen. Ik ga ervan uit dat elk mens gezien en gehoord wil worden, wil meedoen. Soms moet je dat voor en met de betrokkenen organiseren. Elk kind heeft wat mij betreft het recht om deel te nemen aan activiteiten in clubverband, zoals bijvoorbeeld muziek, sport, tekenen, toneel, tuinieren, techniek. Daar wil ik mij sterk voor maken.

Marian Segers

Beeld: D66 Purmerend