Terugblik Statenvergadering Mei 2022

Voor de PS vergadering van 11 mei staan maar liefst 7 debatten gepland. Er worden 6 amendementen ingediend en 18 moties. De D66 Statenfractie Utrecht is mede-indiener van een tweetal amendementen en 6 moties die allemaal door de Staten worden aangenomen. D66 Statenlid Erwin Kamp dient een initiatiefvoorstel in over Trage Paden dat door een ruime meerderheid van de Staten wordt omarmd. Ondanks de volle agenda lukt het om de vergadering binnen een dag af te ronden. Lees hieronder meer over de inbreng van de D66 fractie.

Initiatiefvoorstel
Trage Paden

D66 Statenlid Erwin Kamp heeft een initiatiefvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat historische kerk- en jaagpaden – de zogenaamde trage paden – in onze provincie behouden en onderhouden worden en toegankelijk blijven voor bijvoorbeeld wandelaars (link initiatiefvoorstel). Aan GS wordt gevraagd de trage paden te inventariseren en in de cultuur historische atlas op te nemen. Daarna wordt er een werkconferentie georganiseerd met alle betrokken partijen als voorbereiding op een voorstel van GS voor behoud, onderhoud en toegang van de paden. Het initiatiefvoorstel kan op brede steun van de Staten rekenen. Meer over dit voorstel lees je elders op onze site: (klik hier) waarin een stagiair bij de D66 fractie haar bevindingen over de totstandkoming van het initiatiefvoorstel heeft verwoord.

Statenvoorstel (SV) agrarisch natuurbeheer en SV strategisch bosbeleid

Agrarisch natuur- en landbouwbeheer houdt in dat boeren verschillende maatregelen nemen die de natuur en het landschap op en rond de agrarische onderneming ten goede komen. Weidevogelbeheer is hier een belangrijk voorbeeld van. Boeren kunnen subsidie aanvragen om de kosten van de maatregelen te dekken. In het SV wordt aan Provinciale Staten gevraagd de visie agrarisch natuurbeheer vast te stellen. De D66 Statenfractie Utrecht stemt voor het voorstel, evenals een meerderheid van PS.

In het SV strategisch bosbeleid draait het om de kwaliteit en kwantiteit van onze bossen. Door stikstof en klimaatverandering staat de kwaliteit van de bossen onder druk. Bovendien neemt de omvang van de bossen in Nederland sinds 2013 af. Het SV beoogt de bossen in de provincie Utrecht met 1500 ha uit te breiden en maatregelen te nemen om de bossen te beschermen. D66 Statenlid Marianne de Widt spreekt haar complimenten uit voor het voorstel maar dringt aan op het afspreken van een duidelijke termijn waarbinnen het areaal bos vergroot moet zijn (uiterlijk 2040). Een tussentijdse evaluatie moet ervoor zorgen dat het beleid indien nodig bijgesteld kan worden om de ambities te halen. Hiervoor is D66 mede-indiener van een amendement dat door de Staten wordt aangenomen (link amendement 13).

Daarnaast is Marianne namens D66 mede-indiener van een tweetal moties. Het doel van de ene motie is om meer ruimte te geven in onze provincie aan wilde natuur: plekken waar de natuur zoveel mogelijk zonder inmenging haar gang kan gaan (link motie 34). In de andere motie wordt GS opgeroepen het zogenaamde Beek- en rivierbegeleidend bos in de uitvoeringsagenda van het strategisch bosbeleid op te nemen (link motie 37). Het gaat hierbij om natte en vochtige bostypen die van groot belang zijn voor het behouden van de biodiversiteit. Bovendien bieden deze bostypen kansen voor adaptatie (het aanpassen aan klimaatverandering) en mitigatie (het voorkomen van klimaatverandering). De moties en het SV worden door de Staten aanvaard.

SV Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief

In 2025 moet de nieuwe OV concessie ingaan waarbij een vervoerder het recht heeft Openbaar Vervoer te regelen voor bepaalde lijnen en gebieden. In de nota van uitgangspunten wordt aan de vervoerder een aantal voorwaarden meegegeven waaraan het OV moet voldoen zoals flexibel, duurzaam en betaalbaar vervoer. Het OV netwerkperspectief beschrijft hoe het OV zich de komende jaren moet ontwikkelen. Beide stukken zijn nodig om de nieuwe OV concessie voor te bereiden en bepalen hoe de toekomst van ons OV eruit ziet.

D66 Statenlid Philip Overkleeft wijst er in zijn spreektekst op dat het OV onzekere tijden heeft gekend en tegemoet gaat. Door corona en thuiswerken zijn de reizigersaantallen fors teruggelopen. Wat de reizigersgroei de komende jaren zal zijn, is lastig te voorspellen. Inzetten op die lijnen die het meest rendabel zijn en waar de meeste reizigers gebruik van maken, ligt voor de hand. Philip waarschuwt er echter voor dat dit niet ten koste mag gaan van het OV in het buitengebied: “Het is daarom zaak om ook in het buitengebied vinger aan de pols te houden en ontwikkelingen in reizigersgedrag, bedrijvigheid en woningbouw nauwgezet te volgen. Om dat te borgen is D66 mede-indiener van een motie die oproept tot regelmatig onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van nieuwe OV-verbindingen met en tussen de kleine kernen.” (link motie 48)

Om meer reizigers te bereiken en het voor het buitengebied makkelijker te maken naar de stad te reizen, is het ook van belang te zorgen voor een goede aansluiting tussen fiets, (deel)auto en OV. Philip is namens D66 mede-indiener van een motie die hiertoe oproept (link motie 41). Daarnaast wordt GS verzocht te onderzoeken of het mogelijk is meer reizigers in het OV te krijgen door de mogelijkheid te bieden van een zogenaamd klimaatabonnement: een OV abonnement tegen gereduceerd tarief om reizigers te stimuleren duurzamer te reizen. Een motie die dit beoogt, wordt mede door D66 ingediend (link motie 45).

Tot slot is D66 mede-indiener van een motie waarin gevraagd wordt duidelijkheid te verschaffen over de momenten van informatievoorziening over en inbreng in het vervoerplan van zowel Staten- als Raadsleden (link motie 49).

Philip spreekt namens D66 ondanks alle onzekerheden en aandachtspunten vertrouwen uit in de toekomst van het OV in de provincie Utrecht: “Deze Nota is meer dan anders omgeven door onzekerheden. Hoe we er rond 2035 voor staan is ongewis. Misschien is dan inmiddels van alles bijgesteld in de concessie, maar de uitgangspunten zelf staan dan ongetwijfeld nog steeds overeind: Flexibel, excellent OV voor een zo breed mogelijke groep reizigers en nog zero emissions ook. Als dat allemaal wordt gerealiseerd, zult u ons niet horen klagen.”

Bovengenoemde moties en het SV zelf worden door de Staten aangenomen.

In het SV Nota Reserves en voorzieningen legt de provincie de regels en richtlijnen vast voor reserves en voorzieningen en wordt beschreven wanneer onttrekkingen en toevoegingen kunnen plaatsvinden. D66 is mede-indiener van een amendement waarin de mogelijkheid om een reserve (spaarpotje) in te stellen voor toekomstige doeleinden waarvoor nog geen plan bestaat, te schrappen (link amendement 15). Met andere woorden: er kan pas geld gereserveerd worden als er een door PS vastgesteld plan ligt.

In het SV Vroege Fase Financiering (VFF) innovatieve bedrijven wordt gevraagd extra budget ter beschikking te stellen aan de Regionale OntwikkelingsMaatschappij (ROM) voor de uitvoering van de VFF-regeling. Dit is een regeling voor innovatieve startende ondernemers en ondernemingen uit het Midden en Klein Bedrijf (MKB) om te onderzoeken of hun idee kans van slagen heeft op de markt. De uitvoering van deze regeling is ondergebracht bij de ROM. D66 fractievoorzitter Marc de Droog is positief over de ROM en de investeringen in innovatie maar is wel benieuwd naar een terugkoppeling. De gedeputeerde zegt toe na het zomerreces een werkbezoek te organiseren aan de ROM en aan een aantal bedrijven die gebruik gemaakt hebben van de financiering en die hun ervaringen over de samenwerking met de ROM willen delen. Beide Statenvoorstellen en het amendement kunnen op steun van de Staten rekenen.

Tot slot vindt er ook nog een debat plaats over de memo Provinciaal Belastinggebied. De provincie ontvangt geld van het Rijk om haar taken te vervullen en heeft daarnaast een extra inkomstenbron: de zogenaamde opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Die laatste belasting is ter discussie gesteld waardoor ook de inkomsten uit opcenten voor de provincie onzeker zijn geworden. Daarom is gekeken naar andere manieren om belasting te heffen zoals een belasting voor iedereen vanaf 18 jaar die in de provincie woont (ingezetenenbelasting), een toeristenbelasting en een extra belasting op de OZB (onroerende zaakbelasting).

Marc geeft aan dat de D66 fractie zich heeft uitgesproken voor een ingezetenenbelasting maar stelt voor deze belasting voortaan wel anders te noemen: “Om met de woorden van Hans van Mierlo te spreken: Er is een grote verwijdering tussen burgers en de overheid. En wat veel belangrijker is, er is een veel grotere afstand tussen de burgers en de publieke zaak. En wat op het bord van iedere politicus ligt op dit moment, niet alleen in Nederland, maar in Europa, dat is dat de individuele burger in de publieke zaak weer zijn belang gaat herkennen. Zodat hij of zij gaat leven volgens de wet en belasting betaalt, waaruit wij die dingen kunnen doen, die mensen niet alleen kunnen doen.” Daarom pleit D66 ervoor de provinciale belastingen voortaan een provinciale samenlevingsbijdrage te noemen.

Bij deze vorm van belastingheffing maakt de D66 Statenfractie Utrecht nog wel 2 kanttekeningen. Marc: “Voor D66 is het belangrijk dat in onze samenleving de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Vraag het Rijk daarom om de effecten van een ingezetenenheffing op de laagste inkomensgroepen te compenseren via de nationale samenlevingsbijdrage.” Daarnaast roept D66 op ook een vestigingsheffing bij de verkenning te betrekken zodat niet alleen inwoners maar ook bedrijven de provinciale samenlevingsbijdrage betalen.

Een meerderheid van de Staten heeft zich uitgesproken voor een ingezetenenbelasting.


De volgende vergadering van Provinciale Staten staat gepland op woensdag 8 juni om 9.30 uur. Deze PS vergadering staat in het teken van de algemene beschouwingen bij de Kadernota 2023. Via deze link kun je de agenda bekijken en de vergadering live volgen.

De PS vergadering wordt voortgezet op 29 juni eveneens om 9.30 uur. In deze vergadering vindt de besluitvorming over de Jaarrekening 2021 en de Kadernota 2023 plaats. Dit is de link.