Verder kijken dan de coronacrisis: terugblik op 2020

Het jaar 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de coronacrisis. Zorgpersoneel, ondernemers, studenten: ieders leven werd en wordt sterk getroffen door de gevolgen van de pandemie, ook in Groningen. In de provincie heeft D66 zich, tijdens unieke ‘digitale’ en ‘hybride’ vergaderingen, sterk gemaakt voor ruimhartige en tijdige financiële steun om de Groninger bedrijven en instellingen overeind te houden. Horeca, musea, theaters, sportclubs en buurthuizen leveren immers een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en identiteit van de provincie. Daarnaast hebben we in tijden van thuiswerken en digitaal overleggen het belang van goedwerkend internet en technologische ontwikkeling benadrukt. Dit alles betekent echter niet dat corona de politieke besluitvorming volledig gedomineerd heeft. Ook op andere thema’s hebben wij dit jaar belangrijke stappen kunnen zetten voor onze provincie en inwoners.

Beeld: Niels Knelis Meijer – Merk Groningen

Toekomst na de
gaswinning

De gaswinning heeft nog steeds een grote invloed op het leven van veel Groningers. Boven alles hebben wij ons als D66 dit jaar daarom, net als eerdere jaren, ingezet voor de inwoners van het aardbevingsgebied. Zij verdienen na voortdurende onzekerheid zicht op veiligheid en duidelijkheid. We staan daarom positief tegenover de nieuwe afspraken die in november gepresenteerd zijn. Inwoners krijgen meer eigen regie en ontvangen een terechte compensatie. We begrijpen echter ook dat veel Groningers zullen denken: eerst zien, dan geloven. De aardbevingsproblematiek zal dan ook als vanzelfsprekend onze aandacht blijven houden.

Tegelijkertijd zetten wij ook in op een toekomstperspectief voor na de gaswinning. Het Nationaal Programma Groningen biedt hierbij naar onze mening veel kansen, onder meer als het gaat om onderwijs, gezondheid en leefbaarheid. Veel inwoners hebben het afgelopen jaar zelf ideeën ingediend voor de ‘Toukomst’ van Groningen, waaruit in januari door het ‘Toukomstpanel’ een keuze zal worden gemaakt. De energietransitie leidt eveneens tot veel mogelijkheden om de economie en werkgelegenheid in Groningen te versterken. Door de beëindiging van de gaswinning dreigen duizenden mensen hun baan te verliezen, terwijl er ondertussen veel kansen liggen in de omschakeling naar duurzame energieopwekking. Onze fractie was dan ook blij met de fondsen die hiervoor door de Europese Unie zijn toegekend, zodat bijvoorbeeld echt werk kan worden gemaakt van de groene waterstofeconomie. Zo kunnen we al het talent dat onder inwoners aanwezig is voor onze provincie behouden.

Belangrijk is dat iedereen mee kan doen en denken in deze transitie. We hebben daarom nogmaals het belang van een investeringsregeling voor mensen met een smalle beurs benadrukt en ingezet op extra steun voor energiecoöperaties. Daarnaast is onze motie aangenomen waarin wij oproepen om door middel van burgerpanels inwoners een stem te geven in de Regionale Energie Strategie.

Duurzame landbouw en bescherming van de natuur

Ook het afgelopen jaar bleef de impact van de stikstofcrisis op boeren en industrie groot. Door een werkbezoek aan het Natura 2000-gebied Lieftinghsbroek hebben we nogmaals gezien hoe belangrijk een goede en gedegen aanpak is. D66 heeft daarom waardering voor de dit jaar gepresenteerde Groninger Aanpak Stikstof. Hiermee wordt een omschakeling naar meer duurzame en natuurinclusieve landbouw gemaakt. Dit biedt perspectief voor zowel agrariërs als de bouwsector. Boeren kunnen een duurzamer en toekomstbestendiger verdienmodel realiseren, waardoor er meer ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen in de Eemshaven en woningbouw in de provincie. Een belangrijke stap voorwaarts uit de impasse.

Naast Lieftinghsbroek blijven ook andere natuurgebieden kwetsbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Waddengebied, waar de biodiversiteit onder druk staat. Met de Waddenagenda wordt een balans gevonden tussen ecologische en economische activiteit, zodat de waarde van dit prachtige natuurgebied voor Groningen behouden blijft.

Op het gebied van vervoer zouden we 2020 kunnen bestempelen als ‘het jaar van de fiets’. D66 ziet de fiets als hét schone en duurzame vervoersmiddel voor de toekomst. We zijn dan ook blij dat deze insteek duidelijk naar voren komt in het dit jaar gepresenteerde Uitvoeringsprogramma Fiets. Hiermee wordt de komende jaren 28 miljoen euro geïnvesteerd in (door)fietsroutes en verkeersveiligheid. Goed voor de forenzen, sportievelingen en scholieren die dagelijks door onze mooie provincie fietsen. Onze inwoners zelf weten het beste waar de investeringen het hardst nodig zijn. Daarom zijn we na een speciale jongeren-editie van ‘Praten met de Staten’ en een door ons ingediende motie in gesprek gegaan met leerlingen van het Hogeland College over de problemen op hun routes naar school. Tijdens een online bijeenkomst in december gaven de scholieren heel precies aan waar de grootste problemen zitten en hoe deze zouden kunnen worden opgelost. De aanwezige ambtenaren van de gemeente en provincie hebben aangegeven hiermee aan de slag te gaan: een mooi voorbeeld van samenwerken aan een oplossing!

Het belang van deze actieve participatie zien we ook terug in de online bijeenkomsten die onze gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk organiseert richting het nieuwe mobiliteitsbeleid dat komend jaar klaar moet zijn. Ook in het afgelopen jaar is op het gebied van (openbaar) vervoer al veel bereikt. Zo rijden er meer sneltreinen richting Leeuwarden en Winschoten, keert de Paddepoelsterbrug eindelijk t’rug en krijgen de Lelylijn en de Nedersaksenlijn, mede dankzij een sterke Noordelijke lobby, een prominente plek in het landelijke verkiezingsprogramma van D66. We zijn daarbij blij dat onze motie om van Groningen een belangrijke schakel in zowel regionaal, nationaal als internationaal treinverkeer te maken met steun van alle partijen is aangenomen. Hier zullen wij ons in 2021, het Europese jaar van de trein, voor blijven inspannen!

Voor een provincie
van gelijkheid en
wederzijds begrip

2020 was ook het jaar van grote protesten tegen racisme en discriminatie. Onder meer in Groningen gingen mensen de straat op om hun stem tegen uitsluiting en ongelijkheid te laten horen. Als D66 blijven wij de gelijkheid en gelijkwaardigheid van iedereen benadrukken en verzetten wij ons tegen degenen die dit uitgangspunt ondermijnen. Daarom hebben wij ons ingezet voor het zichtbaar maken van Artikel 1 van de Grondwet in het provinciehuis. Zo laten we zien dat er in Groningen geen ruimte is voor discriminatie en uitsluiting, op welke grond dan ook. Daarnaast hebben we vragen gesteld over de veiligheid van LHBTI’ers op alle scholen in onze provincie. Wat ons betreft mag er op geen enkele school ruimte zijn voor het afwijzen van seksuele diversiteit, en we zijn blij dat de provincie heeft aangegeven dit standpunt te delen.

Evenementen, musea en theater nodigen bij uitstek uit om je in anderen en andere culturen te verdiepen. Wij hebben ons afgelopen jaar daarom sterk gemaakt voor de cultuursector. Zo is Eurosonic Noorderslag, mede dankzij de inzet van D66, alsnog opgenomen in de Culturele Basisinfrastructuur. Zo kan dit festival ook de komende jaren op subsidie van het Rijk blijven rekenen, waardoor (regionaal) talent de kans krijgt zich te ontwikkelen. Ook hebben we aandacht gevraagd voor de grote gevolgen van de coronacrisis voor de cultuursector. Festivals en evenementen konden niet doorgaan, terwijl schouwburgen en musea meermaals de deuren moesten sluiten. We zijn dan ook blij dat de provincie een steunpakket heeft opgezet, maar tegelijkertijd perspectief wil bieden voor na de crisis.

Tot slot is er binnen onze fractie dit jaar een behoorlijk aantal veranderingen geweest. In augustus kondigde Carin Tappel aan terug te treden als Statenlid. Zij werd in september opgevolgd door Jurgen Elshof, die tot dan toe als fractievertegenwoordiger actief was. In november besloot Geert Kamminga te stoppen als fractievoorzitter en lid van Provinciale Staten. Zijn opvolgster is Paula Benjamins-van Oudheusden, terwijl Peter Gerrits het fractievoorzitterschap heeft overgenomen. En last but not least heeft ook Frerick Althof afscheid genomen als fractie- en communicatiemedewerker. David Vos is in december begonnen als nieuwe fractiemedewerker.

Met deze nieuwe en frisse energie gaan wij ons ook komend jaar weer inzetten voor een duurzame, bereikbare en leefbare provincie met een sterke en groene economie. Voor nu willen wij alle Groningers (en daarbuiten) fijne feestdagen en een gelukkig en bovenal gezond 2021 wensen! Tot volgend jaar!

Beeld: Eigen foto