Een toekomstbestendige, veilige en vitale provincie: terugblik op de eerste helft van 2021

De start van het zomerreces biedt een mooie aanleiding om terug te blikken op het afgelopen halfjaar in Provinciale Staten. Een tijd die nog steeds sterk werd getekend door de coronacrisis en bijbehorende maatregelen, maar ook een periode waarin we langzamerhand weer met vertrouwen en optimisme vooruit konden kijken naar de toekomst. In dit artikel lees je meer over de inzet van D66 in dit jaar tot nu toe, met aandacht voor onder andere gaswinning, mobiliteit en digitalisering. Veel leesplezier en een goede zomer gewenst!

Beeld: Pixabay

Prachtig resultaat bij Tweede Kamerverkiezingen

In een terugblik op de afgelopen zes maanden mag allereerst het prachtige resultaat van D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart niet ontbreken. Met 24 zetels evenaarden we het record uit 1994 en werden we de op één na grootste partij van het land. In elke Groningse gemeente heeft D66 winst geboekt ten opzichte van de voorgaande Tweede Kamerverkiezingen en we kregen van alle partijen zelfs het meeste aantal stemmen in de provincie als geheel. Dit stemt ons positief richting de gemeenteraadsverkiezingen komend jaar. In aanloop naar de verkiezingen schreven we meerdere shortreads waarin we de landelijke ambities van D66 vertaalden naar onze regio, onder meer op het gebied van landbouw, energie en democratie. Uiteraard staan we in nauw contact met onze kersverse Kamerleden om deze ambities de komende jaren te gaan verwezenlijken.

Gevolgen van corona
blijven voelbaar

De coronacrisis heeft ook in de eerste helft van dit jaar nog altijd een grote impact gehad op de levens van veel Groningers. Tegelijkertijd was het ook een periode waarin steeds meer mogelijk werd en nieuw perspectief ontstond, onder andere door de start van de vaccinatiecampagne. Op de valreep van 2020 hebben we aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de vaccinatielocaties in onze provincie, zeker voor ouderen en kwetsbaren. We zijn blij dat er inmiddels verspreid over de provincie meerdere, goed bereikbare locaties zijn waar steeds meer mensen geprikt kunnen worden.

De provincie heeft vorig jaar een coronafonds opgetuigd om financiële steun te geven aan bedrijven en organisaties, waarvan dit jaar duidelijk werd hoe dit zal worden besteed. Samen met GroenLinks hebben we gevraagd om meer flexibiliteit te creëren voor ondernemers bij een aanvraag en ook om sportverenigingen te helpen vanuit het fonds. Juist omdat zowel lokale ondernemers als sportverenigingen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze dorpen en wijken.

Veiligheid van Groningers eerste prioriteit bij
afbouw gaswinning

Voor D66 blijft de veiligheid van Groningers voorop staan, ook nu de gaswinning gestaag wordt afgebouwd naar nul. Inwoners van het aardbevingsgebied verdienen een eerlijke en voortvarende aanpak van de schadeafhandeling en versterking met een ruimhartige vergoeding. De omgekeerde bewijslast dient daarbij intact te blijven. Naar onze mening brengt de vernieuwde schadeaanpak van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nieuwe onzekerheden met zich mee, terwijl dit juist voorkomen moet worden. Hierover hebben we dan ook onze zorgen geuit richting het College. Snelheid, zonder dat de zorgvuldigheid hieronder lijdt, is ons devies, geen nieuwe procedures en regels. Daar hebben Groningers na jarenlange onzekerheid en onveiligheid recht op.

De digitalisering van de overheid biedt volgens D66 veel kansen als het gaat om het betrekken van inwoners en vrije toegang tot data. Tegelijkertijd brengt verdere ontwikkeling en gebruik van de digitale infrastructuur risico’s met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Daar hebben we dan ook aandacht voor gevraagd bij de nieuwe digitaliseringsstrategie die de provincie momenteel aan het vormgeven is.

Dat dit belangrijk is, blijkt bijvoorbeeld uit twee ICT-gerelateerde incidenten bij aan de provincie verbonden organisaties die dit jaar plaatsvonden. Voor ons reden om schriftelijke vragen te stellen over de gehele digitale veiligheid binnen de provinciale organisatie. Daarbij hebben we specifiek gevraagd naar de online communicatiemiddelen die medewerkers en bestuurders gebruiken. Het is goed dat de provincie in de beantwoording aangeeft momenteel onderzoek te doen naar veiligere alternatieven voor WhatsApp, nu de privacy van de gebruikers van deze app steeds meer onder druk komt te staan. De antwoorden op onze vragen nemen we mee richting de bespreking van de digitaliseringsstrategie in het najaar.

Of je nu reist naar je werk, een voorstelling bezoekt in het theater of op verkenning gaat door onze provincie: je bent altijd in beweging om ergens te komen. Eén van onze belangrijkste speerpunten is dan ook om te zorgen voor een bereikbare provincie, bij voorkeur op een duurzame manier. Dat hebben we het afgelopen halfjaar onder meer gedaan door te pleiten voor een trein naar Zernike, ons in te zetten voor nieuwe (door)fietsroutes en steun te geven aan verdere stappen in de realisatie van de Wunderline tussen Groningen en Bremen. Ook zijn we blij dat er na een periode van onzekerheid begin dit jaar een akkoord is gesloten rondom de meerkosten van de Aanpak Ring Zuid in de stad Groningen. Met deze overeenkomst zorgen we ervoor dat we de ringweg ook echt af kunnen bouwen, waarmee we de leefbaarheid voor omwonenden verbeteren en de stad bereikbaar houden voor alle inwoners van de provincie.

Met de ‘bouwstenen’ van het Deltaplan voor het Noorden kijken we in breder perspectief naar de ruimtelijke kansen en uitdagingen voor onze regio in de komende jaren. Er wordt ingezet op een betere bereikbaarheid door de Lelylijn, Nedersaksenlijn en versnelling over bestaand spoor te realiseren, waarmee er ruimte komt voor ruim 200.000 extra, nieuwe woningen in Groningen, Drenthe, Friesland en Flevoland. D66 ziet in dit plan een belangrijke investering in de toekomst van Groningen, omdat we met nieuwe mensen die zich hier kunnen vestigen een impuls geven aan de leefbaarheid en het draagvlak voor voorzieningen in onze dorpen en wijken.

Een meer ingewikkelde kwestie voor ons als partij is de situatie rondom Groningen Airport Eelde. In het verleden zijn we meermaals kritisch geweest op de toekomstkansen van de luchthaven, en nu is inmiddels duidelijk dat eerdere investeringen zich niet geheel hebben uitbetaald. Over een nieuwe bijdrage aan de luchthaven, uit bestaande middelen, hebben we vorige maand een discussieavond georganiseerd met onze leden. Uiteindelijk zijn we bereid geweest de extra bijdrage om de coronapandemie te overbruggen te steunen, maar wel onder de voorwaarden dat het Rijk daarna structureel gaat bijdragen aan de financiën van het vliegveld en er vol wordt ingezet op verduurzaming van de luchtvaart.

Doordat Provinciale Staten hebben ingestemd met de voorgenomen uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder, wordt een in potentie grote bijdrage geleverd aan de Groninger economie en werkgelegenheid. Er komt meer ruimte voor duurzame en toekomstbestendige bedrijven met een grote ruimtevraag, die veel banen opleveren voor onze inwoners. Uiteraard is het belangrijk dat de uitbreiding in goede samenspraak verloopt met omwonenden en grondeigenaren. D66 heeft vertrouwen dat dit in het open planproces op de juiste wijze wordt vormgegeven. Tegelijkertijd is het goed dat er duidelijkheid komt over de eerdere vestiging van een datacenter in het havengebied en de mogelijke bevoordeling die hier heeft plaatsgevonden, zoals naar voren kwam uit een reportage van Nieuwsuur. We hebben erop gehamerd dat uit het onafhankelijke onderzoek alle relevante zaken naar voren komen en dat we hier transparant en open over worden geïnformeerd.

D66 is daarnaast blij met de subsidie van de provincie voor het International Welcome Center North. Daarmee worden internationals in de provincie geholpen om snel en zorgeloos aan de slag te kunnen. Ook zijn we trots dat door de oproep van onze oud-fractievoorzitter Geert Kamminga in zijn afscheidsspeech de vergoeding voor stagiairs bij de provincie na de zomer omhoog gaat. Zo investeren we in jong talent uit onze regio en geeft de provincie het goede voorbeeld aan andere organisaties en bedrijven.

Met de Regionale Energie Strategie 1.0 heeft Groningen de ambities rondom de energietransitie tot 2030 vastgelegd. D66 is tevreden met het doel om over tien jaar 5,7 terawattuur aan duurzame energie op te wekken. Zo levert de provincie een goede en ambitieuze bijdrage aan het behalen van de landelijke en Europese klimaatdoelstellingen. Wel vinden we dat inwoners meer betrokken moeten worden bij de verduurzamingsplannen, onder andere door de inzet van een burgerpanel waarin zij écht mee kunnen praten. Daarnaast willen we dat er voldoende ruimte komt voor lokale energiecoöperaties die bijvoorbeeld met een zonnedak of dorpsmolen mee willen helpen om de duurzame ambities te realiseren.

Dat de energietransitie een breed vraagstuk is, blijkt wel uit de verschillende vormen van energieopwekking die afgelopen halfjaar de revue zijn gepasseerd. Zo hebben we ons aangesloten bij de oproep van de Partij van de Arbeid om geen kernafval op te slaan in zoutkoepels vlak over de Duitse grens en vinden we dat bij de extra bijstook van biomassa in de Eemshavencentrale tenminste goed duidelijk moet zijn wat de herkomst is van het hout dat hiervoor wordt gebruikt. Ook hebben we onze visie op het tracé voor de aanlanding van de stroom van windmolens boven de Waddeneilanden uiteengezet.

Na het zomerreces bespreken we in de Staten de eerste stappen richting een provinciaal participatiebeleid. D66 vindt het van groot belang dat inwoners actief worden betrokken en mee kunnen denken bij het beleid waarvoor de provincie verantwoordelijk is. Ook voor mensen die de weg naar inspraak en participatie uit zichzelf minder snel weten te vinden. Uit een rapport van de Noordelijke Rekenkamer bleek dat hier nog een verbeterslag kan worden gemaakt. We hopen en verwachten dat, in overeenstemming met het coalitieakkoord, er in het nieuwe participatiebeleid ook ruimte komt voor vernieuwende instrumenten als het uitdaagrecht en burgerpanels. Met ‘Toukomst’ hebben we namelijk kunnen zien hoe goed het kan werken om inwoners zelf aan het stuur te zetten. We zijn dan ook blij dat de gekozen projecten nu echt aan de slag kunnen om hun ideeën over de toekomst van Groningen te realiseren.

In ons verkiezingsprogramma staat al dat sporten en bewegen inwoners verbindt, inspireert en bijdraagt aan de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen, kernen en wijken. Het is dan ook mooi dat de provincie hieraan met het uitvoeringsprogramma Sport- en Beweegbeleid invulling geeft, onder andere door speciale aandacht te schenken aan die groepen waarvoor sporten en bewegen niet vanzelfsprekend is. We vinden het belangrijk dat de provincie daarnaast oog blijft houden voor ‘beweeginclusiviteit’, door sport en bewegen ook in beleid op het gebied van bijvoorbeeld mobiliteit en ruimtelijke ordening te stimuleren.

Wat ons betreft past bij deze sportambities ook een mooi uithangbord. Een plek waar sport, beweging, toerisme en leefbaarheid samenkomen. Daarom hebben we begin deze maand samen met de ChristenUnie gevraagd te onderzoeken welke voormalige vuilstortplaatsen in de provincie omgetoverd kunnen worden tot een ‘fietsberg’, naar het succesvolle Drentse voorbeeld van de ‘Col du VAM’. Onze motie waarin we oproepen dit onderzoek voor het einde van dit jaar uit te voeren, is vlak voor het zomerreces met een ruime meerderheid aangenomen. Op basis van de uitkomsten gaan we vervolgens kijken welke Groningse ‘berg’ daadwerkelijk gefinancierd en gerealiseerd kan worden!

Het zomerreces van Provinciale Staten duurt tot en met 22 augustus. Uiteraard kunt u in de tussentijd gewoon contact met ons opnemen bij vragen, opmerkingen of ideeën. We horen graag van u!