Statenvergadering 2 februari 2022: Voor behoud en herstel van onze natuur

In de Statenvergadering van woensdag 2 februari spraken we onder meer over de sloten in Nationaal Landschap Middag-Humsterland en de aanpak van de stikstofcrisis. Lees in dit artikel meer over onze inbreng bij deze vergadering van Provinciale Staten.

Beeld: Marcel Kerkhof – Marketing Groningen

Voldaan aan vereisten ‘Maatschappelijke Tender Wind’

De gemeente Groningen heeft bij de provincie verzocht een gebied rond Roodehaan en Stainkoel’n aan te wijzen voor de plaatsing van zes windmolens. In de voorbereiding hiervan is samengewerkt met onder meer de Natuur- en Milieufederatie en energiecoöperatie Grunneger Power. ‘’De gemeente heeft een uitgebreid proces doorlopen waarin zij alles heeft onderzocht en intensief omwonenden en belanghebbenden heeft betrokken. Daarmee stellen wij vast dat is voldaan aan de vereisten zoals gesteld in de aanpak ‘Maatschappelijke Tender Wind’’’, aldus Statenlid Peter Gerrits. Omdat de plannen hiermee passen in de door de provincie vastgestelde kaders, is onze fractie van mening dat het verzoek van de gemeente Groningen aan de vereisten voldoet en dus moet worden goedgekeurd. Het inhoudelijke debat over de windmolens heeft al in de gemeenteraad plaatsgevonden en de concrete uitwerking zal ook op dat niveau plaatsvinden.

Beter beheer voor
Middag-Humsterland

Zoals wij vorige week al aangaven bij de Statencommissie maakt onze fractie zich zorgen over de bescherming van Nationaal Landschap Middag-Humsterland in het Westerkwartier. Met een actualisatie van de Omgevingsverordening wil de provincie de demping van meerdere sloten legaliseren, terwijl deze juist kenmerkend zijn voor het eeuwenoude cultuurlandschap. Daarom hebben wij samen met GroenLinks twee moties ingediend. De eerste motie roept op ernaar te streven het oude slotenpatroon te herstellen, en alleen waar dit niet mogelijk is de huidige situatie te behouden. Met de andere motie verzoeken we handhaving en toezicht vanaf nu beter te monitoren. Daarnaast willen we dat de provincie er gezamenlijk met de gemeente Westerkwartier op toeziet dat in de toekomst de belangen van alle partijen in het gebied goed worden meegewogen. Helaas hebben beide moties het niet gehaald, maar we zullen ons blijven inzetten voor het behoud van dit unieke landschap.

Met zowel een nieuw kabinet als een nieuwe gedeputeerde in het College hoopt D66 dat er snel resultaten kunnen worden geboekt in de aanpak van de stikstofcrisis. Deze resultaten kunnen we namelijk goed gebruiken om de slechte staat van de natuur te herstellen en bouwprojecten weer op gang te brengen. Statenlid Jurgen Elshof: ‘’Wij dringen erop aan om snel de gebiedsgerichte aanpak voor Lieftinghsbroek vorm te geven en ons hierover te informeren. Hier ligt een belangrijke taak voor de provincie, maar dit ontslaat het Rijk tegelijkertijd niet van de verplichting om algemene maatregelen uit te werken voor natuurherstel.’’ Onze fractie heeft daarbij aangegeven dat het (her)gebruik van latente en onbenutte stikstofruimte niet houdbaar is en zeker niet bijdraagt aan krachtig natuurherstel.

Ook een transitie in de landbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek. ‘’Wat ons betreft worden initiatieven rondom natuurinclusieve landbouw daarom breed gestimuleerd. Zo wordt boeren een toekomstperspectief geboden met minder dieren, minder kosten en hogere opbrengsten,’’ geeft Jurgen aan. Een motie van de Partij voor de Dieren om in te zetten op een reductie van het aantal dieren in de veehouderij ziet D66 als te eenvoudig en niet in de juiste volgorde der dingen: het is een gevolg van de stikstofaanpak, niet een maatregel op zichzelf. Jurgen besloot zijn woordvoering met succeswensen van onze fractie aan de nieuwe gedeputeerde Johan Hamster van de ChristenUnie.

In de Statenvergadering spraken we ook over het initiatiefvoorstel van de SP voor een provinciale referendumverordening en de voorgenomen sluiting van het kinderhartcentrum in het UMCG. Lees respectievelijk hier en hier meer over onze inbreng bij deze onderwerpen. De gehele Statenvergadering is terug te zien via deze link. De uitslagen van de stemmingen zijn hier te vinden.