Statencommissie 30 maart 2022: Bereikbaarheid, leefbaarheid en solvabiliteit

Op de agenda van deze Statencommissie stonden onder meer de voortgang van het Leefbaarheidsprogramma, de nieuwe Uitvoeringsagenda Wonen en twee financiële stukken. Daarnaast kwam het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over de informatievoorziening rond de Aanpak Ring Zuid aan bod. Lees in dit artikel meer over onze inbreng.

Ring Zuid in Groningen - Beeld: Provincie Groningen

Intensiveer indien nodig maatregelen voor waterkwaliteit

In december vorig jaar dienden we samen met GroenLinks en de Partij voor het Noorden een motie in gericht op de doelen uit de zogenaamde Kaderrichtlijn Water. Daarin riepen wij op als de gestelde ambities niet behaald kunnen worden, deze niet naar beneden bij te stellen maar juist de maatregelen te intensiveren. Woordvoerder Jurgen Elshof: ‘’We zijn blij dat het College naar aanleiding van de motie twee brieven naar het Rijk heeft gestuurd, maar blijvende inzet is nodig. Daarom vragen we aan het College hoe zij hier invulling aan wil geven.’’ Bij de tussentijdse evaluatie over drie jaar worden we geïnformeerd over de stand van zaken en eventuele aanvullende maatregelen.

Informatie over Ring Zuid kon duidelijker, maar
ook begrip

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzocht of de informatievoorziening over de besluitvorming rond de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen sinds 2014 juist en voldoende was. De belangrijkste conclusies luiden dat dit niet het geval zou zijn geweest bij het zogenaamde ‘herijkingsbesluit’ in 2017, waarmee werd gecontroleerd of de werkzaamheden binnen het budget konden worden uitgevoerd, en bij de in 2018 ontstane vertraging van het project. Op basis hiervan beveelt de rekenkamer aan om afspraken te maken over de informatievoorziening rond grote projecten en de besluitvorming over informatieverzoeken sneller te laten verlopen.

Onze fractie is het gedeeltelijk eens met de conclusies die de Noordelijke Rekenkamer trekt. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Informatie kan altijd duidelijker, ook in het geval van de zuidelijke ringweg. Gezien de belangen die er op het spel staan, is het echter te begrijpen dat op bepaalde momenten informatie vertrouwelijk of geheim is. Ook is het wat ons betreft zinvol informatie pas te verstrekken als er volledige zekerheid is over de inhoud, bijvoorbeeld in het geval van een vertraging ten opzichte van de planning.’’ D66 trekt daarmee niet het onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer in twijfel, maar is ook overtuigd van de oprechte inzet van het College om zoveel mogelijk adequate en tijdige informatie aan Provinciale Staten te verstrekken, zonder de onderhandelingspositie te schaden.

Leefbaarheid door
‘Rijke Schooldag’ en
duurzame woningen

Met het in 2020 vastgestelde Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid zet de provincie in op onder meer goede zorg, bestrijding van armoede en kansrijk onderwijs. In een tussentijdse evaluatie is gekeken naar de stand van zaken op dit moment. ‘’D66 is blij dat er wordt geïnvesteerd in kansengelijkheid en de ‘Rijke Schooldag’ met aandacht voor sport, cultuur en huiswerkbegeleiding. Zo geven we kinderen in de provincie een eerlijke start,’’ aldus woordvoerder Paula Benjamins-van Oudheusden. Een punt van aandacht voor ons is de subsidieregeling waarmee multifunctionele centra, met verschillende (zorg)voorzieningen onder één dak, gedeeltelijk kunnen worden gefinancierd. Omdat hiervan vorig jaar veel budget is overgebleven, willen we dat de provincie deze regeling nog eens goed onder de aandacht brengt en in de toekomst eventueel uitbreidt naar meer initiatieven.

Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden, waarbij de grootste rol is weggelegd voor gemeenten en woningcorporaties. Met de nu gepresenteerde Uitvoeringsagenda Wonen wil de provincie hen daarin ondersteunen, onder meer door te lobbyen bij het Rijk en mogelijke oplossingen te onderzoeken. Paula: ‘’Wij zouden het van toegevoegde waarde vinden als de provincie ook met jongeren in gesprek gaat, omdat onderzoek laat zien dat zij vaak in het Noorden willen blijven wonen. De Jongeren Adviesraad kan hier wellicht een rol in spelen.’’ Daarnaast heeft D66 aandacht gevraagd voor de verduurzaming van de woningvoorraad. Bij een werkbezoek vorige week aan energiecoöperatie Zonnedorpen werd aangegeven dat veel bewoners door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om de vele subsidies en leningen voor energiebesparing. Hierin kan de provincie een rol spelen door goed te communiceren over zowel lokale, regionale als landelijke regelingen. Het College heeft aangegeven daarmee bezig te zijn, net als met het betrekken van jongeren.

Met de zogenoemde ‘boardletter’ geeft de accountant van de provincie inzicht in de belangrijkste uitkomsten van de tussentijdse werkzaamheden voor de controle van de Jaarrekening over 2021. Hieruit blijkt onder meer dat bij de verantwoording van specifieke uitkeringen door het Rijk en de administratie van projecten verbeteringen nodig zijn. D66 wil dat het College hier zorgvuldig mee aan de slag gaat en zal de voortgang graag blijven volgen.

Ook vraagt de accountant aandacht voor de cybersecurity bij de provincie. De vraag wordt gesteld of de snelheid waarmee de provincie verbeteringen realiseert hoog genoeg ligt om de toenemende digitale bedreigingen het hoofd te bieden. Voor D66 is dit een belangrijk punt van aandacht, geeft woordvoerder Peter Gerrits aan: ‘’Eerder hebben we hierover al onze zorgen geuit. Wij willen dan ook regelmatig geïnformeerd worden over ontwikkelingen rond informatiebeveiliging en privacy binnen de provincie.’’ Door het College is geantwoord dat de provincie hier scherp op zal zijn, zeker gezien de ontwikkelingen rond Rusland en Oekraïne.

Naast over bovenstaande onderwerpen spraken we in deze Statencommissie ook over de ontwerpnota met beleid rond de financiële reserves en voorzieningen. De gehele Statencommissie is hier terug te kijken.