Statencommissie 27 oktober 2021: Aandacht voor situatie vluchtelingen in Ter Apel

Op de agenda van de Statencommissie van woensdag 27 oktober stonden vooral technische en financiële onderwerpen. Zo hebben we onder meer gesproken over een onteigeningsprocedure voor de nieuwe fietsroute tussen Groningen en Winsum en extra geld om grond op te kopen voor de uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder. Allereerst vroegen we bij de politieke rondvraag echter aandacht voor de opvang van vluchtelingen in Ter Apel.

Beeld: Inge van Mill – COA

Waardering voor gemeente en provincie, maar
ook zorgen over vluchtelingenopvang

Sinds enkele weken is er sprake van een crisissituatie rond de opvang van vluchtelingen in Ter Apel. Bij het opvangcentrum verblijven veel meer vluchtelingen dan waar deze locatie eigenlijk op voorbereid is, wat zorgt voor zeer onwenselijke omstandigheden. D66 ziet dat de provincie en gemeente Westerwolde alles op alles zetten om de situatie te verbeteren. ‘’Wij lezen dat er goed overleg is tussen de regering en de Commissarissen van de Koning en waarderen de inzet van onze Commissaris en de lokale overheid in Westerwolde zeer,’’ geeft fractievoorzitter Peter Gerrits aan.

Tegelijkertijd blijft de huidige toestand uiterst zorgelijk. Daarom hebben we aan de Commissaris gevraagd wat op dit moment de geboekte resultaten zijn: zowel als het gaat om het verbeteren van de situatie in de centrale opvang in Ter Apel, als om het bereiken van een structureel goede, veilige en bestendige opvang van vluchtelingen in Nederland.

De Commissaris heeft aangegeven dat er nog deze week een schriftelijke rapportage volgt over de stand van zaken en de voortgang van het vinden van extra opvangplekken. Onder hoge druk is inmiddels al veel extra capaciteit gerealiseerd, maar dit gaat in alle gevallen slechts om tijdelijke noodopvang. Volgens de Commissaris is het van groot belang om in de tussentijd meer blijvende opvang te creëren en daarnaast de uitstroom van statushouders naar reguliere woningen te stimuleren. Dit zal ook bij de kabinetsformatie worden ingebracht, net als de wens voor nieuwe aanmeldcentra in Nederland zodat de druk op Ter Apel wordt verlicht.

Onteigening mogelijk noodzakelijk voor fietsroute Groningen-Winsum

In de zomer van 2016 hebben we als Provinciale Staten besloten een breder en comfortabeler fietspad te willen realiseren tussen Groningen en Winsum. Dat moet een flinke verbetering opleveren voor fietsers in vergelijking met het huidige smalle en niet goed onderhouden pad. Om dit nieuwe fietspad aan te kunnen leggen, moet de provincie gronden verwerven van verschillende eigenaren. Tot nu toe is nog niet met alle eigenaren overeenstemming bereikt, waardoor hier mogelijk onteigening aan te pas moet komen.

Voor D66 is het vooral van belang dat het fietspad zo snel mogelijk gerealiseerd wordt voor de vele Groningers die dagelijks op en neer fietsen. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Groningen is de beste fietsprovincie van Nederland en door onze inspanningen blijven we die koppositie vasthouden. Uiteraard hopen we dat de provincie er alsnog in goed overleg met de eigenaren uitkomt, maar anders is een onteigeningsproces waarin alle belangen objectief worden afgewogen wat ons betreft een legitiem middel.’’ De provincie verwacht uiterlijk in de tweede helft van volgend jaar over alle gronden te kunnen beschikken, waarna ook het laatste gedeelte van de route tussen Winsum en Sauwerd kan worden aangelegd.

Extra geld voor verwerven gronden bij Eemshaven

Eerder dit jaar hebben we ingestemd met het voorstel om het industrieterrein Eemshaven uit te breiden in de Oostpolder. Destijds is 9,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om alvast gronden te verwerven voor de nieuwe industrieën en bedrijven die zich hier kunnen vestigen. Inmiddels is gebleken dat het aanbod van grondeigenaren de verwachtingen overtreft, en wordt daarom voorgesteld aanvullend 40,5 miljoen euro aan investeringsgeld beschikbaar te stellen.

D66 staat positief tegenover de uitbreiding van de Eemshaven en de werkgelegenheid die dit oplevert. Het stemt daarom optimistisch dat de provincie nu al veel grond kan verwerven. ‘’We zijn daarnaast blij dat met het extra budget ook gronden in de directe omgeving kunnen worden gekocht. Zo krijgen boeren in de Oostpolder de mogelijkheid hun bedrijf op een plek vlakbij de huidige locatie voortzetten,’’ benoemt woordvoerder Peter Gerrits de voordelen van dit voorstel. We hebben het College opgeroepen ons regelmatig op de hoogte te houden over zowel de verwerving van gronden als de belangstelling van nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen.

Verder is in deze Statencommissie gesproken over de begroting van het Interprovinciaal Overleg en uitvoeringsorganisatie BIJ12, een windmolen in de Emmapolder, de nazorg van de stortplaats bij Usquert, samenwerkingsafspraken rondom de Nationale Omgevingsvisie en de oprichting van een stichting door gedeputeerde Homan. De volledige commissievergadering is hier terug te zien.