Statencommissie 27 januari 2021: (Fiets)bereikbaarheid en ‘beweeginclusief’ denken

Op woensdag 27 januari werd de Statencommissie van een week eerder voortgezet. Op de agenda stonden onder meer een actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening, de verdere uitwerking van de doorfietsroute Groningen-Assen tussen Witte Molen en De Punt en het Kader Sport- en beweegbeleid 2021-2023. Lees hieronder meer over de standpunten en visies van D66 op deze en andere onderwerpen.

Beeld: Stella Dekker Fotografie

Ruimte voor de natuur

D66 is tevreden over de mogelijkheden die de actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening biedt voor natuurbegraven in de provincie, waarbij natuurontwikkeling moet worden gestimuleerd. Woordvoerder Jurgen Elshof: ‘’Juist die koppeling vinden wij waardevol en we verwachten dat de provincie zich samen met de ondernemers en de sector inzet voor zoveel mogelijk natuurontwikkeling.’’ Daarnaast zijn we blij dat de sloot bij Niehove, waar wij vorig jaar al aandacht voor vroegen, een beschermde status heeft en dat dit is overgenomen in het bestemmingsplan. Zo wordt een bijdrage geleverd aan behoud van het unieke karakter van Nationaal Landschap Middag-Humsterland.

Doorwerken aan de fietsinfrastructuur
in het Noorden

Met het gedeelte tussen de Witte Molen bij Glimmen en de provinciegrens lag het laatste Groningse gedeelte van ‘De Groene As’ voor. Doel van deze doorfietsroute tussen Groningen en Assen is om van de (elektrische) fiets een aantrekkelijk alternatief voor de auto te maken en eveneens bij te dragen aan doelstellingen op het gebied van klimaat, gezondheid en leefbaarheid. In de variant die nu voorligt wordt rekening gehouden met de bescherming en versterking van de natuur en de cultuurhistorische waarde van de Witte Molen. Fractievoorzitter Peter Gerrits: ‘’D66 stemt hier daarom graag mee in. Zo werken we door aan de fietsinfrastructuur van in Noorden.’’ De provincie gaat deze variant nu in samenwerking met Drenthe en de gemeenten Groningen en Tynaarlo verder uitwerken. De verwachting is dat dit gedeelte van de doorfietsroute eind 2022 of begin 2023 vervolgens volledig gereed is.

Sport en beweging
voor iedereen

Met de doorfietsroute ‘De Groene As’ stimuleert de provincie niet alleen de bereikbaarheid van Groningen, maar ook een gezonde leefstijl met voldoende beweging. Het is daarmee een mooi voorbeeld van ‘beweeginclusief’ denken. D66 is verheugd dat deze vorm van denken ook nadrukkelijk terugkomt in het Kader sport- en beweegbeleid voor de komende drie jaren. Woordvoerder Paula Benjamins-van Oudheusden: ‘’De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten, maar eigenlijk zagen we natuurlijk al langer de essentie van een gezonde leefstijl en de belangrijke rol die voldoende sport en beweging daarin kan spelen. Niet alleen in fysiek, maar ook in sociaal opzicht.’’ D66 wil daarom dat de provincie de regie pakt en gemeenten actief stimuleert hiermee aan de slag te gaan. Het onlangs door onze gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk getekende Provinciaal Beweegakkoord vormt daarbij een mooi uitgangspunt. D66 zou het goed vinden als nog meer organisaties zich hierbij aansluiten.

Op verzoek van enkele partijen werd er gesproken over de noordelijke inbreng bij het landelijk overleg over grote infrastructurele projecten. Voor D66 bood dit de uitgelezen kans om het belang van de Lelylijn nogmaals te benadrukken, zeker nu onlangs bekend werd dat een voorstel om deze belangrijke verbinding op te nemen in het Nationaal Groeifonds in eerste instantie is afgewezen. Fractievoorzitter Peter Gerrits: ‘’Overal werken, en lekker wonen in het Noorden. Daarom gaan we als D66 voor de Lelylijn. Kan het College daarom ophelderen wat de kansen zijn voor dit project om in de toekomst alsnog een bijdrage uit het Groeifonds te ontvangen?’’ De gedeputeerde heeft hierop aangegeven dat aan een betere uitwerking van de plannen wordt gewerkt zodat de Lelylijn een grotere kans maakt op toewijzing in de tweede ronde van het Groeifonds.

Daarnaast hebben we wederom aandacht gevraagd voor de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug in de stad Groningen. Onlangs is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen in beide gevallen te kiezen voor een lage variant, de voorkeur van veel bewoners. Daarom heeft D66 bij het College geïnformeerd hoe het ministerie met deze motie aan de slag gaat en wat eventuele gevolgen zijn voor de planning en het budget. De gedeputeerde heeft aangegeven dat men hierover landelijk in gesprek is waarna binnenkort een concreet voorstel volgt.

In verband met de tijd is de bespreking van het Uitvoeringsprogramma [email protected] doorgeschoven naar een later moment.