Statencommissie 26 januari 2022: Een nieuw economisch perspectief

Bij de Statencommissie van woensdag 26 januari stond de Groninger economie centraal. We hebben onder meer gesproken over de financiering van een nieuwe medische isotopenfabriek in Veendam en het ruimtelijk-economisch perspectief voor de regio rond de A7 en N33. Lees in dit artikel meer over onze visie op deze en de andere besproken onderwerpen.

Kruising A7 en N33 - Beeld: Provincie Groningen

Vragen over demping sloten Middag-Humsterland

Al langere tijd vraagt onze fractie aandacht voor het karakteristieke slotenpatroon in Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Deze sloten markeren de eeuwenoude geschiedenis van dit prachtige natuurgebied en moeten wat D66 betreft daarom behouden blijven. Met een actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening is de provincie echter voornemens negen onderdelen van dit cultuurlandschap van de kaart te laten verdwijnen door meerdere dempingen te legaliseren.

Wij maken ons zorgen over dit onderdeel van de actualisatie en hebben deze dan ook aangekaart in de commissievergadering. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’In plaats van het slotenpatroon van Middag Humsterland te willen behouden, gaan we toe naar een grove benadering van hoe het ooit was, gedicteerd door het nieuwste formaat van de landbouwvoertuigen. Wij hebben de indruk dat ook in het Westerkwartier het voorstel niet breed gesteund wordt en vragen ons daarom af of we een voorstel als dit niet beter mee kunnen nemen bij de brede herziening van de Omgevingsvisie in plaats van deze actualisatie.’’ Het College heeft aangegeven dat er vertrouwen is in de werkwijze van de gemeente en ziet geen aanleiding het voorstel aan te passen. Onze fractie zal zich in aanloop naar de Statenvergadering van volgende week daarom beraden op welke manier we invulling kunnen geven aan onze zorgen.

Een bijdrage aan onze kennisinfrastructuur

Vorig jaar kondigde Shine Medical aan haar Europese productielocatie voor medische isotopen te willen vestigen in Veendam. Deze isotopen worden gebruikt om kanker en hart- en vaatziekten vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Waar de productie voorheen afhankelijk was van kernreactoren, wil Shine in Veendam gebruikmaken van een deeltjesversneller. Daarmee wordt het proces goedkoper, maar ook veiliger en schoner.

Voor de vestiging van de isotopenfabriek wil de provincie een subsidie van vijf miljoen euro en een lening van vier miljoen euro verstrekken. D66 staat hier positief tegenover. ‘’De directe en indirecte werkgelegenheid is van groot belang, zeker omdat deze ook nog eens is verdeeld naar de verschillende opleidingsniveaus. Daarnaast draagt de vestiging bij aan onze kennisinfrastructuur, waar in de toekomst weer nieuwe banen uit kunnen voortkomen,’’ zegt Statenlid Peter Gerrits. Wel hebben we aan het College gevraagd of Shine naar hun oordeel voldoende in staat is om tegelijkertijd zowel in de Verenigde Staten als in Veendam een productiefaciliteit op te zetten.

Nieuwe doorfietsroute tussen Zuidlaren en Stad

Op basis van het Uitvoeringsprogramma Fiets ontwikkelt de provincie steeds meer nieuwe doorfietsroutes tussen grotere plaatsen in de regio. D66 zet de fiets nadrukkelijk op de eerste plaats en vindt de aanleg van nieuwe routes daarom een goede ontwikkeling. Door nieuwe, veilige en snelle verbindingen te creëren maken we het gebruik van de fiets steeds aantrekkelijker. We zijn dan ook blij met het voorstel van de provincie om te starten met het proces richting een doorfietsroute tussen Zuidlaren en Haren, aansluitend op het al bestaande gedeelte richting Groningen. In de vervolgstap wordt gekeken welk traject het meest geschikt is voor de nieuwe doorfietsroute.

Inmiddels bijna drie jaar geleden deed de Raad van State een uitspraak die tot op de dag van vandaag grote gevolgen heeft. De manier waarop de stikstofuitstoot tot dan toe werd gereguleerd, was onvoldoende om kwetsbare natuur te beschermen. Een goede en gedegen aanpak is daarom snel nodig, ook om de grote bouwprojecten die nu stil liggen weer op gang te brengen.

In Groningen moet met name een oplossing gevonden voor het Natura2000-gebied Lieftinghsbroek. Tot op heden is dat nog niet het geval. Woordvoerder Jurgen Elshof: ‘’Dat is teleurstellend, onder andere voor natuurorganisaties en de wegenbouwers van de verdubbeling van de N33. Wij horen daarom graag hoe het er nu voor staat met de plannen voor Lieftinghsbroek.’’ D66 zou graag zien dat Groningen binnen de landelijke aanpak op basis van het nieuwe coalitieakkoord snel aan de slag kan met de uitvoering, aangevuld door maatregelen vanuit het Rijk. ‘’Vorige week is duidelijk geworden dat het kalktekort in de natuur, veroorzaakt door stikstofvervuiling, dramatische gevolgen heeft. Vogels kunnen geen of minder eieren leggen en slakken hebben een open huis,’’ benoemt Jurgen onze zorgen. De aanpak in onze provincie moet wat D66 betreft daarom niet alleen gericht zijn op Lieftinghsbroek, maar op alle natuur.

Samen met de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt heeft de provincie een perspectief ontwikkeld voor de regio aan weerszijden van de A7 en N33. Met het perspectief wordt gekeken naar de toekomst van het gebied in ruimtelijk en economisch opzicht. D66 kan zich in veel onderdelen hiervan goed vinden, zoals het combineren van wonen en werken in kernen en linten, de herontwikkeling van bedrijventerreinen en de ruimte voor woningbouw en toerisme. ‘’De landschappelijk sterke kenmerken worden op die manier behouden, en er is respect voor wat mensen in het verleden hebben gemaakt en voor de toekomst willen bewaren,’’ aldus Statenlid Peter Gerrits.

Lastiger is voor ons de afweging of er ook moet worden gekeken naar de komst van grootschalige nieuwe bedrijventerreinen. Peter: ‘’Onlangs hebben we besloten om de Eemshaven uit te breiden, juist om ruimte te bieden aan grootschalige bedrijfsvestigingen. Wat ons betreft moet dit niet los worden gezien van de A7/N33-regio en bekijken we dit in het kader van de nieuwe Omgevingsvisie in samenhang.’’ Specifiek moet aandacht worden besteed aan de bewoners van de Rengerslaan, die op basis van deze visie straks mogelijk zowel vóór als achter hun woning uitzicht hebben op bedrijven.

Afgelopen zaterdag is onze fractie op werkbezoek geweest in het gebied om met bewoners in gesprek te gaan over hun wensen en zorgen. Mede naar aanleiding daarvan hebben wij vragen gesteld over hun participatie in de plannen. Onze fractie ontvangt daarover namelijk gemengde signalen, waaruit blijkt dat niet iedereen voldoende ruimte ervaart om inbreng te kunnen leveren. Daarom hebben we het College verzocht om meer informatie over het verloop van het participatietraject in de toekomst.

De actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening wordt in de Statenvergadering van volgende week opnieuw besproken. De overige onderwerpen passeren hier als hamerstuk of ter kennisgeving. De gehele Statencommissie is terug te kijken via deze link.