Statencommissie 16 juni 2021: Investeringen in de regionale economie

Buiten was het 28 graden, binnen in het provinciehuis vergaderde de Statencommissie over onder meer fiets- en wandelpaden en watersportfaciliteiten in Blauwestad en omgeving. Lees in dit artikel meer over de visie van D66 op deze en de andere besproken onderwerpen bij de commissievergadering van woensdag 16 juni.

Blauwestad - Beeld: Blauwestad.nl

Vragen over vernieuwde schadeaanpak IMG

Onlangs maakte het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bekend de aanpak van de schadeafhandeling in het aardbevingsgebied te gaan aanpassen vanwege vaak niet goed verklaarbare verschillen in beoordelingen tussen woningen en nieuwe technische inzichten. De kern van de vernieuwde aanpak is dat de regio wordt onderverdeeld in gebieden op basis van het risico op aardbevingen en dat bij eenvoudige, relatief kleine schades gekozen kan worden voor een eenmalige vergoeding van 5.000 euro. Deze vernieuwde werkwijze roept bij D66 vragen op die we aan het begin van de commissievergadering aan het College hebben gesteld.

We willen onder meer weten wat de toekomstige risico’s zijn voor bewoners wanneer zij nu kiezen voor de eenmalige vergoeding, omdat zij in de toekomst daarmee niet zomaar meer aanspraak maken op nieuwe vergoedingen. Daarnaast brengt het indelen van nieuwe gebieden met vastomlijnde grenzen naar onze mening het gevaar met zich mee dat er opnieuw lastig verklaarbare verschillen ontstaan tussen bewoners die net aan de ene of juist aan de andere kant van één van deze grenzen wonen. D66 vindt dat als gevolg van de vernieuwde aanpak de onzekerheid voor bewoners niet mag toenemen en dat de schadeafhandeling eenvoudig, eerlijk en voortvarend moet worden gehouden.

Het College heeft aangegeven onze zorgen te delen. Het is voor inwoners belangrijk dat zij een goede afweging kunnen maken tussen het kiezen voor de eenmalige vergoeding van 5.000 euro of een individuele beoordeling. Daarnaast zou de afbakening van grenzen, zowel ván als binnen het effectgebied Huizinge, pas plaats moeten vinden als alle informatie op tafel ligt. Volgens het College ontstaat er door de vernieuwde aanpak meer onzekerheid voor bewoners en er is vanuit de regio dan ook een brief onderweg waarin dit standpunt kenbaar wordt gemaakt.

Betere verbinding tussen Blauwestad en de omgeving

Nu de verkoop van kavels in Blauwestad na jaren eindelijk in de lift zit, willen de provincie en de gemeente Oldambt verder werken aan de versterking van de economie en leefbaarheid in deze regio. Er liggen met name kansen als het gaat om het aantrekken van nieuwe toeristen, maar dan zijn wel nieuwe investeringen nodig. Met het pakket dat nu voorligt wordt voorgesteld in totaal 2,6 miljoen euro in te zetten voor onder meer het aanleggen van ontbrekende fiets- en wandelpaden in de omgeving en verbetering van de faciliteiten voor watersporters op het Oldambtmeer.

D66 is overtuigd van de kansen die het gebied heeft en we staan dan ook positief tegenover de voorgestelde investeringen. Zeker omdat hierdoor ook extra werkgelegenheid wordt gecreëerd. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Het gaat om een reeks van kleinere projecten die Blauwestad goed laten aansluiten bij de omgeving en beter laten functioneren. Dat kan op onze goedkeuring rekenen.’’ Van de 2,6 miljoen euro draagt de provincie 1,2 miljoen euro bij, dat wordt betaald uit het Ruimtelijk Economisch Programma van de compensatiegelden voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn.

OV moet snel kunnen opschalen wanneer nodig

Het OV-bureau verwacht dat de komende jaren de gevolgen van de coronapandemie voelbaar zullen blijven. Ook na de crisis zullen veel mensen vermoedelijk deels thuis blijven werken, waardoor waarschijnlijk pas in 2025 het aantal bus- en treinreizigers weer op het niveau van voor corona is. Dat leidt tot financiële tekorten, die hopelijk grotendeels gedekt kunnen worden door voortzetting van de tegemoetkoming vanuit het Rijk. Hierover wordt binnenkort meer duidelijkheid verwacht.

Tegelijkertijd zijn er positieve berichten dat het aantal reizigers sneller aantrekt dan verwacht. Eerder hebben we er als D66 daarom al voor gepleit alleen op dusdanige wijze aan de dienstregeling te schaven dat bij een toenemende vraag weer snel kan worden opgeschaald. Zo zorgen we ervoor dat het openbaar vervoer een aantrekkelijke optie is en blijft. ‘’Om die reden is ook afgesproken de prijzen voor de reizigers niet te verhogen en de frequenties binnen de lijnen niet zodanig te verlagen dat reizigers andere middelen van vervoer gaan kiezen. Het OV-bureau onderstreept dit in de stukken,’’ beargumenteert woordvoerder Peter Gerrits waarom D66 met de voorliggende begroting kan instemmen.

Het is mooi te vermelden dat het openbaar vervoer in de provincie steeds duurzamer en groener wordt en op dit gebied nog verdere ambities heeft. De doelstelling is dat de CO2-uitstoot in 2022 met nog eens ruim een kwart afneemt, onder andere door de inzet van extra ‘Zero Emissie-bussen’ op elektriciteit en waterstof. Het nieuwe waterstoftankstation in Groningen dat vorige week is geopend door onze gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk draagt verder bij aan deze duurzame ontwikkeling.

Al eerder hebben we in een commissievergadering gesproken over de voorgenomen uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder. D66 blijft benadrukken dat deze ontwikkeling alleen kan plaatsvinden in goede en voortdurende samenspraak met en participatie van omwonenden en grondeigenaren. ‘’Toch snappen wij ook dat de provincie vooruitlopend daarop al een voorlopig voorkeursrecht op de gronden heeft vastgelegd, dat wij als Provinciale Staten nu kunnen bestendigen. Met dit recht verzekert de provincie zich ervan dat de gronden bij verkoop als eerste aan haar worden aangeboden. Juist om prijsopdrijving en speculatie door ontwikkelaars tegen te gaan, was het nodig dit grotendeels buiten de openbaarheid voor te breiden,’’ benoemt Peter Gerrits het lastige dilemma. ‘’Vanaf nu kunnen we met alle betrokkenen gaan praten over de invulling van het gebied.’’ Daarvoor is ook een online platform gelanceerd, ‘Het Digitale Diggelschip’, verwijzend naar de naam van het lokale dorpshuis in Oudeschip.

Doel van de uitbreiding is dat er meer ruimte komt voor bedrijven met een grote ruimtevraag. Voor D66 staat voorop dat de bedrijven die zich in de Eemshaven willen vestigen bijdragen aan een groene en toekomstbestendige economie. Dat is nodig om de banen die we verliezen door de afbouw van de gaswinning opnieuw te creëren en zo werkgelegenheid te behouden. We willen daarom nu niet vooruitlopen op de zaken en zorgvuldig bekijken welke industrieën concrete belangstelling hebben en in samenhang met andere bedrijven en kennisinstellingen een duurzame impuls kunnen geven aan de toekomst van de hele provincie.

Naast bovenstaande onderwerpen kwamen in deze Statencommissie ook de bouw van vier pluimveestallen in Kiel-Windeweer, de uitbreiding van een agrarisch bedrijf in Onstwedde en de ontwikkelingen bij Windpark Rhede over de grens in Duitsland aan bod. De volledige Statencommissie is hier terug te kijken.