Statencommissie 16 februari 2022: Werken aan participatie(beleid)

Bij de Statencommissie van woensdag 16 februari stond de participatie van inwoners centraal. We spraken onder meer over een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer naar betrokkenheid in de energietransitie en het nieuwe provinciale participatiebeleid. Lees in dit artikel meer over onze inbreng.

Beeld: Pixabay

Betrokkenheid inwoners in energietransitie van
groot belang

De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de participatie van inwoners en organisaties in de Regionale Energiestrategie (RES) en komt met een heldere conclusie: op regionaal niveau zijn burgers – behoudens één webinar – niet bij het RES-proces betrokken. Alhoewel in het onderzoek niet is gekeken naar de participatie in gemeentelijke plannen, die opgeteld de doelen van de RES vormen, vinden wij dat een meer actieve houding noodzakelijk is. ‘’Voor D66 is de energietransitie en participatie van onze inwoners belangrijk. Wij hebben het College gedurende de debatten over de RES dan ook regelmatig gevraagd hoe het stond met de participatie en tevens een motie ingediend om burgerpanels in te zetten,’’ aldus woordvoerder Jurgen Elshof. Om de vinger vanaf nu meer aan de pols te kunnen houden, hebben we verzocht ons halfjaarlijks op de hoogte te houden van de warmtetransitie en andere onderdelen van de RES. Daarnaast willen we dat de provincie concreet met de adviezen uit het rapport aan de slag gaat, door in het vervolg van de RES meer prioriteit te geven aan participatie en de resultaten hiervan inzichtelijk te maken.

Communicatie is essentieel voor participatie

Na de conclusies van de Noordelijke Rekenkamer is het belang van zorgvuldige en goede participatie eens te meer duidelijk geworden. D66 is dan ook blij dat momenteel wordt gewerkt aan een vernieuwend participatiebeleid. ‘’Wij willen dat participatie echt in alle vezels van onze provincie gaat zitten. Bij onze bestuurders, onze ambtenaren, onze inwoners en uiteraard onszelf,’’ geeft Statenlid Paula Benjamins-van Oudheusden aan. Onze fractie vindt het goed dat daarbij wordt gewerkt vanuit vertrouwen. In dat kader vinden wij dat inwoners ook het recht moeten hebben om zich te mogen vergissen. Als inwoners zich niet aan een regel houden, gaat de provincie zo veel mogelijk eerst in gesprek voordat over wordt gegaan tot een sanctie. Het College heeft aangegeven dit een goede lijn te vinden.

Zoals ook in de voorliggende discussienotitie wordt gesteld, is het om mee te kunnen praten over plannen van de provincie van essentieel belang dat Groningers weten wat de provincie doet en over de juiste informatie beschikken. Paula daarover: ‘’D66 vindt dat hier nog een stap te zetten is. Als je nu de website van de provincie of bijbehorende projectpagina’s bezoekt, zie je veel verschillende informatie en is niet alles even makkelijk te vinden.’’ Om de informatievoorziening te verbeteren, stelt onze fractie voor een ‘track-en-tracesysteem’ in te richten waarmee de status van provinciaal beleid kan worden gevolgd en duidelijk wordt gemaakt hoe jij als inwoner hierin kunt participeren. Vergelijkbaar met het volgen van je onlangs bestelde pakketje dus, maar dan voor plannen van de provincie. We zijn blij dat het College dit gaat meenemen richting de uiteindelijke participatienota.

Versterk de circulaire economie

Met de energietransitie, de vernieuwing in de landbouw en de overgang naar een circulaire economie wordt de inzet van biogrondstoffen steeds belangrijker. Dit zijn organische (rest)stromen zoals mest en rioolslib die onder meer gebruikt kunnen worden voor de opwekking van energie en voor toepassingen in de chemische industrie. Met een nieuwe strategie wil de provincie samenhangend kijken hoe biogrondstoffen bij kunnen dragen aan de genoemde transities.

Onze fractie benadrukt al langere tijd de waarde die hergebruik van grondstoffen heeft. Woordvoerder Jurgen Elshof: ‘’Voor D66 is circulariteit een belangrijk thema en wij willen de transitie naar hoogwaardige toepassing van biogrondstoffen versnellen. Daarom moet ten eerste snel worden gestopt met de financiering van laagwaardige toepassing voor bijvoorbeeld elektriciteit. Ten tweede willen we boeren zekerheid geven door hen meerjarige pachtcontracten te bieden, zodat zij kunnen investeren in duurzame kringlooplandbouw gericht op hergebruik en circulariteit. Ten derde en tot slot zou de provincie moeten kijken naar de kansen van lisdoddeteelt in vernatte veenweidegebieden als grondstof voor biobased bouwen.’’ Ter afsluiting heeft Jurgen onze eerdere oproep herhaald om de diverse initiatieven binnen de circulaire economie te verenigen en hier beter over te communiceren, mede in aansluiting op een motie van D66 die onlangs is aangenomen in de gemeenteraad van Groningen.

Naast over bovenstaande onderwerpen werd in deze commissievergadering ook gesproken over de ophoging van het investeringskrediet voor het verwerven van gronden in het kader van de natuur- en stikstofaanpak. De gehele Statencommissie is hier terug te kijken.