Statencommissie 15 september 2021: Privacy op één bij digitalisering

Na verschillende informatiebijeenkomsten, trainingen en werkbezoeken is met de eerste Statencommissie na het zomerreces de provinciale politiek ook weer echt begonnen. We hebben onder meer gesproken over de Strategische Milieu Agenda, de nieuwe digitaliseringsstrategie en de financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Lees in dit artikel meer over de inbreng van D66.

Beeld: Pixabay

Vragen over stroomkabel naar Eemshaven

Voorafgaand aan de Statencommissie hebben we bij de rondvraag aandacht gevraagd voor het project ‘Net op zee’. Doel hiervan is om een windpark boven de Waddeneilanden aan te sluiten op het hoogspanningsstation in de Eemshaven. Hiervoor zijn meerdere routes bekeken, waarna de westelijke variant uiteindelijk als voorkeursalternatief is aangewezen.

Inmiddels is een rapport van de Waddenacademie verschenen waarin zij hun licht laten schijnen over de route van de kabel. Daaruit komen meerdere kritische kanttekeningen naar voren. Aan het College hebben we daarom gevraagd of zij op de hoogte zijn van dit rapport en welke invloed dit heeft op de inbreng van de provincie bij de overleggen over de stroomkabel. Het College heeft aangegeven op de hoogte te zijn van het rapport, maar ook dat de uiteindelijke bevoegdheid bij het Rijk ligt. Daarbij moet onder andere rekening worden gehouden met zorgvuldige inpassing, innovatieve toepassingen en de belangen van natuur en landbouw, waar dit rapport bij kan helpen. Wel is het belangrijk dat er op korte termijn een besluit wordt genomen, zodat we vooruit kunnen met de energietransitie.

Meer treinen en veiliger spoor door ERTMS

Voor de zomer werden we door het College geïnformeerd dat Groningen en Friesland koploper worden bij de invoering van het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Door dit treinbeveiligingssysteem wordt het spoor veiliger en kunnen treinen korter achter elkaar, en dus vaker, rijden. D66 is trots op de inzet van het College en blij dat we hiermee verder werken aan duurzaam, veilig en efficiënt treinverkeer in onze provincie!

Waarborgen privacy essentieel bij digitalisering

Met een nieuwe digitaliseringsstrategie wil de provincie gebruikmaken van de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen en data bieden voor de totstandkoming en uitvoering van beleid. Voor D66 zijn daarbij drie dingen cruciaal, namelijk dat de basis op orde is, privacy en veiligheid gewaarborgd zijn en de provincie andere partijen ondersteunt.

Eerder dit jaar stelden wij al schriftelijke vragen over de digitale informatiebeveiliging bij de provincie. ‘’Op basis van de beantwoording trekken wij de positieve conclusie dat de provincie op regelmatige basis de informatieveiligheid en privacy test. Een zorg blijft wel dat het systeem zo sterk is als de zwakste schakel. Wanneer informatie bijvoorbeeld wordt gedeeld met gemeenten, moet de beveiliging hier dus eigenlijk even goed op orde zijn als bij de provincie,’’ geeft woordvoerder Paula Benjamins-van Oudheusden aan. D66 wil daarom dat bij alle partijen die met provinciale, privacygevoelige gegevens werken de privacy en beveiliging goed geregeld zijn.

Daarnaast moet de provincie goed voorbereid zijn op de snelle technologische ontwikkelingen. Paula Benjamins-van Oudheusden: ‘’We lezen dat er een investering moet komen in personeel en dat het streven is zoveel mogelijk mensen zelf in dienst te nemen. Daar zit echter wel een punt van zorg, want ICT’ers zijn schaars en velen zijn zzp’er. Hoe zorgen we ervoor dat we als provincie voor hen een aantrekkelijke werkgever zijn?’’ Het College heeft aangegeven hier actief op in te zetten, onder andere door deelname aan verschillende platforms.

Vanwege het uitstel van de nieuwe Omgevingswet was het nodig om nieuwe milieuplannen te ontwikkelen en zo aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Steeds meer wordt een goede milieukwaliteit als doel op zich gezien, bijvoorbeeld als het gaat om het stimuleren van een gezonde leefomgeving. Met de Strategische Milieu Agenda die nu door de provincie is opgesteld wordt niet alleen gekeken naar de huidige situatie, maar ook het toekomstperspectief richting 2040 geschetst met bijbehorende ambities. Een schone lucht, gezonde bodem en veilig drinkwater staan daarbij centraal, maar ook milieuhinder moet tot een minimum worden beperkt.

Alhoewel D66 positief is over de ambities in de agenda en de koppeling met de ‘Brede Welvaart’ die wordt gelegd, hebben we ook zorgen. Woordvoerder Jurgen Elshof: ‘’De algemene staat van ons milieu is op bepaalde terreinen (potentieel) zorgwekkend. De biodiversiteit holt achteruit en waar de rest van Nederland het afval recyclet, verbranden wij het. Dat kan niet de bedoeling zijn en is niet de circulariteit die wij als D66 voor ogen hebben.’’ We willen daarom dat de provincie op korte termijn actie onderneemt. De zorgen van inwoners over de luchtkwaliteit langs de A7, het wel of niet handhaven bij luchtwassers in Westerkwartier en de grootte van de zoutcavernes bij Westerlee vragen om een daadkrachtige aanpak.

Op verzoek van onze fractie hebben we in de commissievergadering gesproken over de aanpassing van de voorwaarden van de lening van de provincie aan het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). In 2016 is tien miljoen euro aan het ziekenhuis geleend voor de nieuwbouw van het ziekenhuis in Scheemda. Vorig jaar is gebleken dat het ziekenhuis niet aan de rente- en aflossingsverplichtingen van deze lening kan voldoen. Daarom heeft de provincie na een verkenning besloten om de looptijd van de lening te verlengen en zo meer ruimte te bieden aan het ziekenhuis om de situatie weer op orde te krijgen.

D66 maakt zich zorgen over de situatie van het OZG en vindt het van belang dat de gezondheidszorg in de regio op peil blijft. Woordvoerder Peter Gerrits: ‘’Wij zijn daarom benieuwd wat de oorzaken zijn van de huidige financiële situatie van het ziekenhuis en of de provincie verwacht dat het bedrijfsresultaat door de aanpassing van de leningsvoorwaarden in de toekomst afdoende gaat verbeteren. En wij vragen ons af of het Rijk en de zorgverzekeraar, welke een zorgplicht heeft voor de inwoners, eveneens een bijdrage leveren om het ziekenhuis te helpen.’’ De oorzaken van de problemen zitten met name in te hoge lasten van het ziekenhuis. Om een oplossing daarvoor te vinden wordt eveneens gekeken naar financiering door het Rijk en de zorgverzekeraar. Wij hebben erop aangedrongen dat het College hier scherp op blijft toezien.

In deze Statencommissie is naast over bovenstaande onderwerpen ook gesproken over de vervanging van twee werkschepen en de overname van aandelen binnen het GROEIfonds. De gehele commissievergadering is hier terug te kijken.