Statencommissie 15 juni 2022: Een duurzame landbouw en industrie

Bij de Statencommissie van woensdag 15 juni was duurzaamheid het centrale thema. We spraken onder meer over de stikstofaanpak, de plaatsing van twee windmolens in de Emmapolder en een lening voor een fabriek in de Eemshaven waar oud staal voor nieuwe toepassingen zal worden verwerkt. Lees in dit artikel meer over onze inbreng.

Beeld: Merk Groningen

Lering trekken uit subsidiechaos

Velen zullen zich het nog kunnen herinneren: de lange rijen digitaal en voor de gemeentehuizen begin dit jaar voor het aanvragen van de verduurzamings- en verbeteringssubsidie in het aardbevingsgebied. Destijds heeft onze fractie succesvol opgeroepen het bedrag te verhogen zodat iedereen die daar recht op heeft de subsidie kan krijgen. “Deze zomer zal de nieuwe aanvraagmogelijkheid van start gaan, maar dan is het wel belangrijk lessen te trekken uit de evaluatie van de situatie eerder dit jaar,” aldus woordvoerder Peter Gerrits. “In deze evaluatie komen de oorzaken ruim aan bod, die zowel liggen bij verstrekker SNN als opdrachtgever het Rijk. Wij willen weten hoe de evaluatie zal worden besproken met de ministeries en hoe het staat met de voorbereidingen voor de nieuwe aanvraagperiode.” Het College heeft aangegeven dat SNN haar procedures zal aanpassen en dat over de evaluatie is gesproken met het Rijk. Komende week zal de campagne van start gaan voor de volgorde van het vervolg van de subsidieaanvraag.

Toekomst voor agrariërs
én biodiversiteit

Eind vorige week kondigde het kabinet maatregelen aan voor de landbouwsector om de stikstofuitstoot in Nederland te verminderen. De exacte uitwerking van deze maatregelen wordt bepaald door de provincies. Als D66 vinden wij het belangrijk dat Groningen hier voortvarend mee aan de slag gaat. Woordvoerder Peter Gerrits: “Dat moet samen met boeren en inwoners. We willen de agrarische economie toekomst bieden en tegelijkertijd de biodiversiteit op peil brengen. Per gebied moeten we om tafel om te onderzoeken hoe we de stikstofdoelen kunnen behalen. D66 denkt dat dat kan, ondanks de knelpunten die we tegen zullen komen. We willen hier graag binnenkort verder over geïnformeerd worden.” Het College is momenteel bezig met het bestuderen van de brieven van de ministers en komt voor de zomer met meer informatie over de richting in onze provincie. Na de zomer zullen we hierover in de Staten vervolgens verder praten.

“We moeten samen met boeren en inwoners werken aan een oplossing.”

Statenlid Peter Gerrits over de stikstofaanpak in onze provincie

Verduurzaming van
de staalindustrie

Het bedrijf Van Merkesteijn International heeft de Eemshaven gekozen als locatie voor een nieuwe fabriek waar zij zogenaamd ‘staaldraad’ zullen gaan produceren. Dit wordt onder meer gebruikt voor betonwapening en hekwerkpanelen. Daarvoor wordt uitsluitend staalschroot, en dus afval, afkomstig uit de directe omgeving gebruikt, bijvoorbeeld van oude windmolens of boorplatforms. Bovendien wordt gebruikgemaakt van groene stroom en kent de nieuwe fabriek bijna geen uitstoot van CO2 en stikstof. Ook levert het bedrijf in totaal, direct en indirect, 460 nieuwe arbeidsplaatsen op.

Onze fractie is blij met de bijdrage die dit bedrijf kan leveren aan onze circulaire economie. Woordvoerder Peter Gerrits: “De Groningse havens zijn booming. Met de komst van Van Merkesteijn International zetten we een stap naar klimaatneutrale staalproductie én dragen we bij aan de werkgelegenheid in Groningen.” De fractie kan daarom instemmen met de goed onderbouwde lening van vier miljoen euro die de provincie aan Van Merkesteijn International wil verstrekken. In de toekomst is het bedrijf van plan een tweede fabriek te bouwen in de Eemshaven.

Ten westen van de Eemshaven, in de Emmapolder, wil de firma Wintermolen twee windmolens plaatsen om duurzame energie op te wekken. Alhoewel D66 binnen de energietransitie een rol ziet voor windenergie, hebben wij bij de komst van deze windmolens wel vragen. Dat komt omdat op dezelfde locatie plannen zijn voor de ontwikkeling van een grootschaliger windpark door energiemaatschappij Vattenfall. De bouw van de twee windmolens zou dit grotere plan kunnen doorkruisen, waardoor er in totaal uiteindelijk mogelijk minder windmolens kunnen worden geplaatst en de energieproductie dus niet optimaal is.

Op basis van de verschillende stukken die met onze fractie zijn gedeeld, hadden wij de nodige vragen. “We willen bijvoorbeeld weten of er overleg is geweest tussen Wintermolen, Vattenfall en de provincie. Daarnaast zijn we benieuwd wat de precieze invloed is van de komst van deze twee windmolens op de plannen voor het grotere windpark en of de beide projecten tenminste gelijkwaardig worden behandeld,” aldus woordvoerder Jurgen Elshof. Het College heeft aangegeven de aanvraag slechts beperkt te kunnen toetsen, het is aan de Staten om de bredere ruimtelijke afweging te maken. Onze fractie zal zich richting de Statenvergadering dan ook gaan beraden over de stemming ten aanzien van het voorstel.

Naast over bovenstaande onderwerpen werd in deze Statencommissie ook gesproken over de jaarstukken en conceptbegroting van de Noordelijke Rekenkamer. De gehele commissievergadering is hier terug te kijken.