Alle ‘knoppen’ achter de hand voor tekorten OV

Op woensdagavond 1 juni spraken we in een extra Statencommissie over de begroting van het OV-bureau, dat het openbaar (bus)vervoer in Groningen en Drenthe verzorgt. Deze begroting staat sterk onder druk, nu het Rijk voornemens is de zogenaamde ‘beschikbaarheidsvergoeding’ na dit jaar niet te verlengen. De vergoeding krijgt het openbaar vervoer als compensatie voor de verminderde reizigersaantallen door de coronacrisis, terwijl wel een vrijwel volledige dienstregeling wordt gereden.

Beeld: Provincie Groningen

‘OV cruciaal voor woningbouw- en klimaatopgave’

De verwachting is dat het aantal reizigers ook de komende drie jaren nog niet op het oude niveau is, waardoor er financiële tekorten zullen ontstaan. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk heeft eerder al aangegeven dat dit kan leiden tot een sterke afname van het vervoersaanbod, terwijl juist nu het gewone leven weer terugkeert het openbaar vervoer zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden. Zeker ook om toekomstige nieuwe woongebieden goed te ontsluiten en de energietransitie te stimuleren.

Alle ‘knoppen’
achter de hand

Onze fractie heeft bij monde van woordvoerder Peter Gerrits aangegeven dat we alle ‘knoppen’ achter de hand moeten houden om de verwachte tekorten te dekken. “Wel moeten we ons netwerk zoveel mogelijk overeind houden, juist om het aantrekkelijk te blijven maken voor reizigers. Daarom geven wij de voorkeur aan ingrepen die weinig mensen treffen en waarvoor bijvoorbeeld de hubtaxi een goed alternatief vormt.” De fractie van D66 is daarnaast uiteraard voorstander van maatregelen die bijdragen aan verduurzaming, verbetering en versnelling van het openbaar vervoer, waarmee op langere termijn structureel geld kan worden bespaard. Het College zal de aandachtspunten van onze en de andere fracties meenemen in de besprekingen over de ontwerpbegroting van het OV-bureau.