D66-motie ‘Woonzorgvormen voor ouderen’ door Gemeenteraad omarmd

Onder een deel van onze seniore inwoners leeft een sterke behoefte om kleine, zelfstandige woonzorgvormen in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen realiseren.

Uit signalen van ouderen zelf en de ouderenbonden blijkt dat zij tegen veel, vaak administratieve, problemen aanlopen wanneer zij daartoe het initiatief te nemen. Jammer, want juist deze vorm waarin meerdere seniorenhuishoudens met elkaar samenwonen geeft een concrete oplossing om gevoelens van eenzaamheid en onveiligheid tegen te gaan. Ook wordt het voor onze zwaar belaste mantelzorgers op deze manier mogelijk een stapje terug te doen.

Niet alleen lokaal, maar ook landelijk is er aandacht voor woonzorgvormen ten behoeve van ouderen. Het Kabinet biedt hulp en ondersteuning aan gemeenten en er is een subsidieregeling waar onze inwoners en zorgondernemers gebruik van kunnen maken. Om vaart te brengen in het faciliteren van initiatieven bereidde de D66-fractie samen met Progressief Pijnacker-Nootdorp een motie voor waarin het College van B&W opdracht krijgt nauwkeurig in beeld te brengen tegen welke problemen ouderen aanlopen en hoe deze kunnen worden opgelost binnen de gemeentelijke mogelijkheden.

Met steun van Progressief Pijnacker-Nootdorp, Eerlijk Alternatief, CDA en ChristenUnie/SGP diende Sylvia Markerink namens de D66-fractie de motie in bij de Kadernota-vergadering van 11 juli, waarna deze raadsbreed werd aangenomen. Het College reageerde positief en zegde toe voor het eind van dit jaar uitvoering te geven aan deze opdracht en dit mee te nemen in de Woonvisie. Hiermee geven Raad en College een zet in de goede richting voor een woonvorm voor ouderen die de toekomst heeft.