Verslag bespreking startnotitie

Vlak voor de zomervakantie behandelde de Gemeenteraad de “Startnotitie Asielopvang”. Het College stelde hierin voor om vooruitlopend op de zogenaamde Spreidingswet te onderzoeken op welke locatie asielopvang zou kunnen en of Pijnacker-Nootdorp dit maatschappelijk aankan. Concreet gaat het om een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om tussen de 150 en 300 asielzoekers voor de duur van minimaal vijf en maximaal tien jaar op te vangen. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar een combinatie met flexwoningen voor starters en spoedzoekers in Pijnacker-Nootdorp. Onze fractie was positief over het voornemen van het College om een Uitvoeringsplan te maken waarin nader wordt uitgewerkt welke locaties mogelijk zijn en hoeveel asielopvang we kunnen realiseren. Dit is humaan en medemenselijk beleid.
Ontevreden waren wij echter over de wijze waarop het niveau van participatie van onze inwoners was ingestoken. Zij mochten slechts “mee-weten” over dit zo belangrijke onderwerp. 


Politie, maatschappelijke organisaties, onderwijs, bedrijfsleven mochten “meedenken” over asielopvang. Wij hebben toen een amendement ingediend om voor onze inwoners het participatie niveau hieraan gelijk te stellen. Hierdoor krijg je een hoger niveau van participatie (namelijk mee-weten werd voor onze inwoners veranderd in mee-denken). Ons amendement werd mede-ingediend door Progressief PN, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en het CDA en werd met ruime meerderheid aangenomen. Inwoners kunnen nu ook meedenken over een locatiekeuze. Zodoende doe je er alles aan om een breed draagvlak voor een zeer belangrijk onderwerp te krijgen. De Asielopvang wordt namelijk gerealiseerd op een plek, die in het Bestemmingsplan daarvoor niet is aangemerkt. 


Verder dienden wij een amendement van Partij voor de Dieren mede in. Hierin werd opgeroepen niet in het groene buitengebied te bouwen. En we tekenden een amendement van de VVD mee waarin werd vastgelegd dat de provincie akkoord is met het gebruik van de locatie, zodat het niet achteraf daarop kan stuk lopen. 


Overigens is bekend geworden dat de Tweede Kamer de Spreidingswet wellicht toch gaat behandelen voor de datum van de verkiezingen op 22 novemberaanstaande. Een extra reden om alvast het onderzoek te starten, voordat we als gemeente hiertoe verplicht worden. Nu hebben we meer voorbereidingstijd. We houden jullie op de hoogte.