Raadsakkoord getekend

“Bouwen aan de toekomst”. Dat gaan we doen, met een overgrote meerderheid van deze raad. Na een intensief proces ligt er nu een akkoord, dat de belangrijke vraagstukken voor de komende vier jaar én daarna niet uit de weggaat. Sterker nog, het stuk zit vol ambitie voor een maatschappelijk en economisch sterk, veerkrachtig en duurzaam Pijnacker-Nootdorp.

Aandachtspunten

Voorzitter, ik ga geen samenvatting geven van het akkoord, maar laat het niet na om er een paar punten uit te lichten – Wonen, Zorg en Onderwijs – waar we als D66 erg tevreden over zijn. Veel aandacht is er voor Wonen. Een landelijk probleem dat we niet alleen kunnen oplossen, maar waar we wel onze bijdrage aan kunnen en moeten leveren. De door D66 lang gewenste woonzorgvisie gaan we nu ook echt opstellen, zodat er nog meer ruimte komt voor initiatieven op het gebied van woon-zorg combinaties.
Op het gebied van zorg houden we natuurlijk ook oog voor de informele zorg, door mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. En we vinden het heel belangrijk dat persoonsgebonden voorzieningen een belangrijke plaats hebben en houden voor inwoners die dat nodig hebben. 
Als D66 zijn we uiteraard ook blij met de ambities op het gebied van Onderwijs:  de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven; gezonde en kwalitatief goede huisvesting in integrale kindcentra; educatie niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen; en op korte termijn de noodzaak om voor vluchtelingen uit Oekraïne passend onderwijsaanbod te realiseren.

Laat niemand vallen

Misschien nog wel het belangrijkste van dit akkoord is dat we niet alleen een opsomming hebben gemaakt van onze ambities, maar ook een heel duidelijk beeld hebben geschetst van onze lokale samenleving Pijnacker-Nootdorp. Een veerkrachtige samenleving, die verantwoordelijkheid neemt voor de volgende generaties met heldere ambities op het gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie. Die zich inzet voor schone lucht en schoon water. Een lokale samenleving die structureel investeert in het vertrouwen tussen lokale overheid, inwoners en ondernemers. En een lokale samenleving waar iedereen mee doet, ongeacht fysieke of mentale beperking, sexuele geaardheid, levensfase, culturele achtergrond, of anderszins.   

Breed draagvlak

De fractie van D66 is verheugd dat we voor de derde keer op rij gaan werken met een raadsakkoord. De uitdagingen waar we voor staan vragen om een breed draagvlak. Er staan geen partijen bij voorbaat buitenspel. Daardoor blijven we gedurende de gehele raadsperiode dicht bij de verkiezingsuitslag. En bij een raadsakkoord hoort een breed gedragen College. De voorgestelde collegesamenstelling van vijf partijen heeft dan ook van harte onze instemming. 

Dank

Tot slot, voorzitter: We danken de heer van Alphen voor zijn uitstekende begeleiding bij het tot stand komen van dit raadsakkoord. Natuurlijk ook dank voor de inzet vanuit de ambtelijke ondersteuning en de griffie. En, we zien uit naar een goede samenwerking met álle partijen in deze raad!