Kadernota 2022

De Kadernota 2022 heeft als ondertitel ‘Onzeker perspectief’. Een ondertitel waar je het uiteraard niet mee oneens kunt zijn. Tegelijkertijd schetst de Kadernota zeker geen somber beeld. Immers tot en met 2025 laat de kadernota een ruim saldo zien.

Prijsstijgingen

Toch zien we wel een risico. En dat zit vooral bij de investeringen die we zo graag willen doen: voor onderwijshuisvesting, het sociaal-cultureel centrum in Pijnacker en voor sportaccommodaties. Deze week nog kregen we het bericht dat er een forse tegenvaller is bij het IKC Pijnacker-Noord, nadat we eerder dit jaar al te weten kwamen dat er een kink in de kabel was gekomen bij het IKC Mariaschool vanwege de explosief gestegen bouwkosten. Ook het sociaal-cultureel centrum wordt een flinke som duurder. Het is zaak om dit goed te blijven monitoren. We vertrouwen erop dat het College de raad nauwgezet blijft informeren over de ontwikkelingen rond de voorgenomen investeringen.
 
Ook op andere terreinen worden we geconfronteerd met sterke prijsstijgingen. De inflatie was deze eeuw nog nooit zo hoog als dit jaar. De boodschappen worden elke keer duurder, bij het tanken kijk je maar liever niet meer naar de teller, en de energierekening schiet omhoog.

Energiearmoede

Eerder vroegen wij al aandacht voor de toenemende energiearmoede. Het lijkt er op dat het kabinet tóch dit jaar nog met een extra energietoeslag van 500 euro zal komen voor de huishoudens die het minste te besteden hebben. Maar daar was wel behoorlijk wat aandringen vanuit de Kamer voor nodig. Lokaal kunnen wij natuurlijk ook het nodige doen om de energielasten te drukken. In dat kader zijn we benieuwd hoe het staat met de inspanningen om het beter isoleren van woningen door huiseigenaren te stimuleren, en hoe het vordert met de prestatieafspraken met de woningcorporaties op dit vlak. Ziet het college aanleiding en mogelijkheden om het doorvoeren van isolerende en energiebesparende maatregelen te versnellen en te intensiveren?

Lokale woningmarkt

Een schrale troost bij al deze prijsontwikkelingen, is dat de stijging van de huizenprijzen wat lijkt af te vlakken. In sommige publicaties werd al positief bericht dat het probleem voor starters op de woningmarkt bijna voorbij is. Een conclusie die ons iets te snel gaat. Los van de prijs- en renteontwikkeling blijft er een fundamenteel vraagstuk met betrekking tot beschikbare woningen voor starters, geschikte woningen voor senioren en daarmee een doorstroming die onvoldoende op gang is gekomen. Dat verplicht ons als gemeente om na te blijven denken over oplossingen om de lokale woningmarkt meer vaart te geven.
 
In dat kader zien we ook een toenemende behoefte aan specifieke woonvormen, zoals woonzorgcombinaties en collectief wonen. In hoeverre kunnen particuliere initiatieven bijdragen aan het realiseren van dergelijke woonvormen? En wat zou daarbij de rol van de gemeente kunnen zijn? Maar ook van andere partijen zoals woningcorporaties en zorginstellingen? Zijn hier bijvoorbeeld nadere prestatieafspraken over te maken met de corporaties? Omdat in de praktijk particuliere wooninitiatieven maar moeilijk van de grond komen, vaak vanwege het ontbreken van ontwikkelervaring, is het wat D66 betreft belangrijk om hier de komende tijd nadrukkelijker bij stil te staan.

Iedereen in beweging

De behoefte aan woonzorgcombinaties en collectief wonen wordt ook ingegeven door de vergrijzing. Pijnacker-Nootdorp is nog steeds een relatief jonge gemeente, maar ook hier stijgt de gemiddelde leeftijd. Dat vertaalt zich wat ons betreft ook in bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte. Concreet stellen wij voor om bij de actualisatie van het beleids- en beheerplan Spelen – het Speelruimteplan – een bredere blik te hanteren, en er een Beheerplan ‘Bewegen in de buitenruimte’ van te maken. Bewegen is voor alle leeftijden belangrijk, en zeker ook voor de ouder wordende medemens.

Complimenten

Dan nog even terug naar het financiële kader, waarbij we twee punten nog willen benoemen:
 
De gemeente heeft laten zien dat zij goed in staat is om tegenvallende perspectieven het hoofd te bieden. Onlangs nog kregen we een update van het interventieplan Sociaal Domein. Dat gaat goed, een afvlakking van de kostenstijging is ingezet. Tegelijkertijd is er voldaan aan de randvoorwaarde dat er niet ingeboet mag worden op de kwaliteit van de zorg en ondersteuning. Complimenten hiervoor, en laten we deze lijn doorzetten.

Weg met hondenbelasting

Tot slot een opmerking over de lokale lasten. De meerjarige financiële ruimte vanuit de Kadernota biedt ruimte om op verantwoorde wijze te komen tot afschaffing van de hondenbelasting. Een wens die door meerdere partijen in deze raad al langere tijd wordt gekoesterd. D66 wil af van de hondenbelasting, omdat wat ons betreft niet uitgelegd kan worden waarom hondenbezitters meer algemene belastingen moeten betalen dan pakweg bezitters van een kat of een paard. Immers de hondenbelasting is geen zogenaamde doelbelasting, maar de opbrengsten ervan gaan naar de algemene middelen. Wij dienen dan ook samen met EA, VVD, GB en PvdD een motie in om per 1 januari a.s. tot afschaffing van de hondenbelasting te komen.
 
Voorzitter, wij danken het College en een ieder die heeft meegewerkt voor de inzet, en we zien uit naar het verdere verloop van deze avond.