Algemene Beschouwingen

Hieronder vindt u de integrale tekst van onze bijdrage tijdens de algemene beschouwingen.

Voorzitter,
Naast de jaarlijkse begroting, spreken we vandaag ook over de Uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Dank uiteraard aan iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze stukken. Beide stukken bespreken we in een periode van grote onzekerheid.
Waar in de afgelopen jaren Corona voor veel onzekerheid zorgde, lijken de huidige economische ontwikkelingen een nog grotere impact te hebben. De inflatie met dubbele cijfers hebben we sinds decennia niet gezien. De stijgende energieprijzen geven het begrip energiearmoede nog meer lading. Wij vroegen hier bij de begroting vorig jaar al aandacht voor, niet wetende wat ons nog aan draconische energieprijzen te wachten stond. We zijn dan ook zeer tevreden dat de gemeente onlangs de inkomensgrens voor de energietoeslag heeft verhoogd naar 130 procent.
Voorzitter, de blijvende turbulente omstandigheden plaatsen de titel van de uitvoeringsagenda – Bouwen aan de toekomst –  in een ander daglicht. Ambities – zoals bij nieuwe huisvesting voor integrale kindcentra – worden lastiger te realiseren door de gestegen bouwkosten. En ook in Pijnacker-Nootdorp maken veel inwoners zich zorgen om de gestegen prijzen. Groepen die voorheen altijd nog wel goed konden rondkomen, raken nu ook in financieel zwaar weer. Daarom mogen we juist nu niemand laten vallen, en staat het belang van sociale cohesie en betrokkenheid voorop.
Sociale cohesie heeft ook een belangrijke ruimtelijke en economische component. Onlangs stelde onze fractie vragen over de vitaliteit van onze dorpscentra en in het bijzonder de rol van centrummanagement daarbij. Een grote nadruk op – soms uitsluitend – detailhandel in combinatie met structureel veranderd koopgedrag, kan de vitaliteit van onze centra op langere termijn onder druk zetten. In het hoofdlijnenakkoord hebben we afspraken gemaakt over het belang van vitale dorpscentra voor de levendigheid van onze dorpen, met meer menging van commerciële, maatschappelijke en culturele functies. In de Uitvoeringsagenda zien we dat echter niet concreet terug komen. Wat D66 betreft mag de gemeente hier meer regie pakken. Leefbaarheid en sociale cohesie zijn immers ‘core business’ van de gemeente. Wij stellen dan ook voor om te gaan werken aan een visie op vitale dorpscentra Pijnacker-Nootdorp. Hiertoe dienen wij mede namens een aantal andere fracties – te weten PPN, CDA en FG – een motie in.
Een ander belangrijk punt uit de Uitvoeringsagenda betreft het opstellen van een woonzorgvisie. D66 heeft hier al langer voor gepleit en het is goed om te zien dat het nu ook gaat gebeuren. We hebben immers afgesproken dat inwoners een lokale wooncarrière moeten kunnen doorlopen, en dat geldt uiteraard ook voor zorgbehoevenden en ouderen. In dat kader informeert onze fractie graag naar de samenwerking die de gemeente heeft met DSW, ‘samenwerken voor goede zorg voor kwetsbare ouderen’. Onderdeel van deze samenwerking is een convenant wonen en zorg, waarin wordt vastgelegd hoeveel woonvormen nodig zijn voor ouderen. In tegenstelling tot de andere gemeenten in het samenwerkingsverband – Delft, Lansingerland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam – heeft Pijnacker-Nootdorp dit convenant nog niet getekend. Kan het college aangeven waarom dit nog niet gedaan is? En is het college van plan om dit wel te gaan doen, en zo ja op welke termijn?
De ouderenlooproute kent na een vliegende start nu wat vertraging – door een in eerste instantie helaas niet volledig uitgevoerde motie – en dat is jammer. Wat ons betreft betekent dat noodzaak voor versnelling op dit initiatief. In de begroting is hier voor 2023 echter niet in voorzien. Naar wij begrepen zou het een plek moeten krijgen in het omgevingsprogramma ‘Groen in en om de kernen’, maar los van de vraag of dat de juiste plek is, komt dit pas in 2023 naar de raad. Voor je het weet zit tussen initiatief en realisatie – van iets wat toch relatief eenvoudig te realiseren is – bijna drie jaar.
Daarom heeft onze fractie een amendement voorbereid, waarmee wij het college de slagkracht willen geven om in 2023 gelijk aan de slag te gaan. In de begroting nemen we ten laste van het begrotingsoverschot  EUR 15.000 op voor het realiseren van een ouderenlooproute in Delfgauw, Nootdorp en Pijnacker. Het beheer kan vervolgens in 2023 geregeld worden in het omgevingsprogramma. De EUR 15.000 is nodig voor de inzet van een ontwerper die samen met minder valide inwoners en ouderen, en met maatschappelijke organisaties zoals het SWOP de looproutes kan ontwerpen en realiseren. Hierbij kunnen looproutes in andere gemeenten zoals Rotterdam tot inspiratie dienen. Maar wij willen het graag voor meer inwoners dan alleen ouderen met dementie. Het amendement van collega Nils ter Braake wordt ingediend mede namens zeven andere fracties.
Tot slot, D66 vindt een inclusieve gemeente, waarbij iedereen zichzelf kan zijn en meedoet, van groot belang. We zijn dan ook blij dat inclusie, antidiscriminatie en vluchtelingenbeleid een plek hebben in de uitvoeringsagenda. Het tegengaan van racisme en geweld tegen minderheidsgroepen wordt een prioriteit in het nieuwe veiligheidsplan. In de begroting zien we niet direct terug welk budget is gealloceerd voor het inclusiebeleid en hier zouden we graag nog wat duidelijkheid over krijgen.
Voorzitter, ik sluit af. Een ambitieuze uitvoeringsagenda, in combinatie met een – voorlopig – positieve begroting ondanks economisch zware tijden. Het vraagt van ons als raad meer dan ooit om weloverwogen koersbepaling en besluitvorming. We kijken dan ook met belangstelling uit naar de verdere beraadslagingen.