Vele moties en amendementen bij begrotingsbehandeling

Een gekleurd verslag van de raadsvergadering. Op 31 oktober met uitloop naar 7 november is de begroting van Leudal besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. De discussie werd gekenmerkt door een aantal stevige discussies tussen oppositie en coalitie, maar vooral door een groot aantal amendementen en moties. Veel van die amendementen en moties werden aangenomen door de gemeenteraad, waarna de begroting werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

OZB niet verhoogd

Op 31 oktober gaf het College eerst een korte inleiding. Positief is dat Leudal een positief begrotingssaldo heeft en ook in 2026 nog op een overschot kan rekenen. Vele andere gemeentes komen in 2026 in de financiële problemen, doordat dan de uitkering uit het gemeentefonds zal verminderen. N.a.v. een amendement aangenomen in de vergadering van juli (op initiatief van D66), heeft daarom het college ook besloten om af te zien van de jaarlijkse verhoging van 2% van de OZB. Het college deed ook de toezegging dat de energietoeslag voor de kerst naar de inwoners, die dat nodig hebben, zal worden overgemaakt.

Algemene beschouwingen

Jort Raemakers - houdt de algemene beschouwingen namens D66, 31-10-2023 Beeld: video still, livestream Leudal

Daarna volgden de algemene beschouwingen van de verschillende fractievoorzitters. De eerste van Maarten Verschuuren als nieuwe fractievoorzitter van Samen Verder, en de eerste van Leon Linssen als voorzitter van een eenmansfractie. Leon Linssen opende gelijk de aanval op het college met betrekking tot het afvalbeleid. Hilde Glessner liet het woord aan haar fractiegenoot Richard Verheul, die binnen de tijd een prachtig verhaal hield. Jort Raemakers hield een gloedvol betoog, waarin hij stelde dat Leudal niet de luxe heeft om besluiten uit te stellen op het gebied van wonen, onderwijs (m.n. huisvesting Ursula) en armoedebestrijding. Lees meer over de beschouwingen van Jort Raemakers op deze pagina.

Reactie van college

Na een schorsing reageerden eerst de wethouders en werden daarna de amendementen en moties besproken. De oppositie maar vooral de coalitie hadden meer dan tien amendementen en meer dan tien moties ingediend. Tellen is lastig, amendementen en moties werden ingetrokken, heringediend of samengevoegd.

Moties en amendementen

Gemeenteraad Leudal - in vergadering over de begroting op 31-10-2023 Beeld: Leo Schouten

Opmerkelijk was dat Ronduit Open en Fractie Linssen enkele moties hadden ingediend die eigenlijk een amendement moesten zijn en andersom. In een amendement stel je een concrete wijziging in de begroting voor met kosten en dekking. In een motie vraagt de raad het college om een bepaald beleid uit te werken om later opnieuw voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. Het wordt lastig als je deze instrumenten verkeerd gebruikt.
Maar een amendement moet uitgevoerd worden (het besluit is dan aangepast), een motie kan het college naast zich neerleggen. Het leek erop dat dit de overwegingen waren om moties als amendement in te dienen.

Woningbouw

Plannen voor woningbouw - Markt 8a, Grathem Beeld: Aanvraag bestemmingsplan

Veel discussie ging over de woningbouw. Er is een probleem, in heel Nederland, maar ook in Leudal. Er zijn weinig betaalbare woningen te koop of te huur, zeker voor starters. Dat leidt ertoe dat jongeren gedwongen worden om op zoek te gaan naar woningen in andere gemeenten. Er waren meerdere moties ingediend m.b.t. de woningbouw. D66 had moties ingediend om erfpacht en om een flexibel parkeerbeleid mogelijk te maken. Deze moties werden raadsbreed aangenomen. Een motie om binnen de versnellingsagenda ook kleinere woningen mogelijk te maken riep meer discussie op. Nu moeten woningen (een eerder besluit van de raad) tenminste 65 vierkante meter groot zijn, maar dit belemmert de uitvoering van sommige plannen. Daardoor zal de huur of aankoop van deze woningen ook duurder zijn.
In de motie pleitte D66 (gesteund door het CDA) om woningen vanaf 45 vierkante meter mogelijk te maken, maar andere fracties waren daar geen voorstander van. Zij meenden dat je niet fijn kan wonen in dergelijke kleine woningen. Ook het argument dat Leudal de jonge starters de gemeente verjaagt naar Roermond, Weert of Venlo kon andere fracties niet overtuigen. Dat Leudal daardoor verder krimpt en vergrijst, is voor andere partijen kennelijk niet zo’n probleem. Een gemiste kans wat D66 betreft.
Andere moties betroffen onder andere het onderzoeken van mogelijkheden om agrarische gronden binnen de bebouwde kom te gebruiken voor woningbouw.
Een ‘amendement’ van Ronduit Open en Fractie Linssen om een beleidsnotitie woningbouw op te stellen, haalde het niet. Er is een al een versnellingsagenda woningbouw en een beleidsnotitie zou alleen maar tot extra vertraging leiden.

PMD-zakken

Onderzoek afvalbeleid gemeente Leudal, maart 2023 - uitgevoerd door Flycatcher, Maastricht Beeld: Leo Schouten

Ronduit Open en Fractie Linssen poogden ook om het beleid m.b.t. PMD-zakken ter discussie te stellen. Het huis-aan-huis ophalen heeft tot veel beroering geleid en een petitie tegen dit besluit heeft zo’n 1700 handtekeningen gekregen.
Maar uit een eerder gehouden representatieve enquête is gebleken dat een ruime meerderheid van de inwoners van Leudal kan instemmen met het huis-aan-huis ophalen van PMD-zakken. De ervaring elders leert dat de kwaliteit van het opgehaalde PMD-afval verbetert (voor PMD afval van goede kwaliteit krijgt de gemeente geld, voor slechte kwaliteit moet de gemeente betalen, dat zal de burger ervaren in een hogere afvalstoffenheffing). 1700 handtekeningen is veel, maar lang niet de meerderheid van de bevolking. Het is dan ook geen referendum, omdat men zich alleen tegen en niet voor kon uitspreken. De raad bleef daarom bij het eerder genoemde besluit. U kunt op deze pagina lezen waarom D66-Leudal heeft ingestemd met een andere wijze van inzameling van het PMD afval.

Raadsvergadering 7 november

Op 7 november werd er naast de besluitvorming over de begroting ook een ‘reguliere’ raadsvergadering met enkele punten. De meeste besluiten werden zonder discussie aangenomen, aangezien er al in de commissie over gesproken was. Alleen een wijziging van het bestemmingsplan in Kelpen-Oler leidde tot discussie. Een pluimveebedrijf wilde uitbreiden van enkele tienduizenden naar mogelijk wel 230.000 stuks pluimvee. Een forse uitbreiding, die past binnen de regels en waardoor het bijna onmogelijk is voor de gemeente om dit tegen te houden. Desondanks heeft D66 tegen dit besluit gestemd, omdat uitbreiding van de veestapel niet past in het huidige beleid, waarbij vanwege allerlei milieuproblemen we ook in Leudal de veestapel zullen moeten verkleinen.

Contact

Als u naar aanleiding van dit verslag wenst te reageren, dan bent u welkom: mail-adres fractie.
Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief van de fractie, kunt u een mail sturen naar [email protected].