Veilig in de buurt

Verbinding in de buurt draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dat gaat om praatjes maken met de buren, maar ook om het vertrouwen dat er regelmatig een wijkagent langsfietst en een BOA bereikbaar is. Inwoners kunnen niet zonder wijkagent, maar de wijkagent kan ook niet zonder de ogen en oren in de wijk. Veiligheid in de buurt gaat ook over het veilig uit kunnen gaan en bijvoorbeeld geen overlast moeten ondervinden van vuurwerk.

  • Voorkomen is beter dan genezen en daarom verwacht D66 een voortrekkersrol van de gemeente wat betreft preventie. D66 wil hierbij inzetten op voorlichting op scholen en sportverenigingen zoals nu bijvoorbeeld gebeurt met Bureau Halt. Ook is het essentieel dat de wijkagent zichtbaar en aanspreekbaar is. We willen dat er een structurele visie en een structurele begroting hiervoor wordt gemaakt, zodat er niet ieder jaar een nieuwe subsidie moet worden geregeld.
  • Met de buurtbewoners, het gemeentebestuur en de politie worden de belangrijkste problemen samen benoemd en aangepakt. Voorbeelden van andere gemeenten, zoals ‘Buurt Bestuurt’ uit Rotterdam, worden hiervoor overgenomen.
  • Er moet voldoende capaciteit zijn voor wijkagenten en agenten in blauw in de wijk. De wijkagent kan samen met inwoners, ondernemers en scholen makkelijker signalen en sneller ingrijpen. De wijkagent moet kunnen steunen op voldoende blauwe collega’s om ook echt het verschil te kunnen maken.
  • Politie en BOA’s moeten goed samenwerken om ervoor te zorgen dat er geen gaten vallen in de handhaving. D66 wil ook dat BOA’s meer worden ingezet om te handhaven op veiligheid en leefbaarheid en minder op parkeerproblematiek.
  • Huiselijk geweld is onacceptabel en brengt grote risico’s met zich mee voor zowel slachtoffers als kinderen in de gezinnen waarin het plaatsvindt. Daarom wil D66 dat er meer wordt geïnvesteerd op de aanpak van huiselijk geweld, bijvoorbeeld om de wachtlijsten terug te dringen. Daarnaast pleit D66 voor meer begeleiding aan huis voor risicogezinnen en moet er voldoende noodopvang zijn voor mensen die vanwege huiselijk geweld per direct elders moeten verblijven.
  • D66 is in beginsel tegen cameratoezicht en preventief fouilleren. Slechts als er een hele duidelijke en dringende noodzaak zou D66 kunnen instemmen met zulke maatregelen. In zo’n geval kan het alleen gaan om tijdelijke inzet die goed gereguleerd en gecontroleerd wordt. D66 ziet op dit moment in Leiden geen situaties waarin cameratoezicht of preventief fouilleren nodig zouden zijn.
  • Samen met de politie en vertegenwoordigers uit de brede Leidse samenleving helpen we discriminatie en profileren op basis van etniciteit en nationaliteit de wereld uit. Trainingen over antiracisme en vooringenomenheid, registratie van politiecontroles, een inclusief politiekorps en bodycams zijn hierin onmisbaar.
  • D66 blijft voorstander van een algeheel vuurwerkverbod in Leiden. Wel vindt D66 dat de gemeente, samen met Leidse ondernemers en initiatiefnemers, met Oud en Nieuw een vuurwerkshow moet organiseren.
  • Sekswerkers die in vrijheid voor hun beroep kiezen moeten zelfstandig en veilig kunnen werken. Zij mogen niet in de weg gezeten worden door (indirecte) discriminatie bijvoorbeeld bij het vinden een woning.
  • Om uitgaansgeweld en nachtelijke criminaliteit te voorkomen en beperken wil D66 dat er periodiek overleg is tussen de gemeente, de politie en de betrokken partijen zoals de horeca en de studentenverenigingen. D66 vindt dat zowel politie als BOA’s in de nacht duidelijk aanwezig moeten zijn in de uitgaansgebieden. Zo houden we Leiden ook ’s nachts veilig.