Veiligheid

Om vrij te zijn en je vrij te gedragen, is de belangrijkste voorwaarde dat je je veilig voelt. Pas dan kan je je leven naar eigen inzicht inrichten, met oog voor de ander. D66 vindt veiligheid daarom van groot belang. Veiligheid is handhaving, maar het is meer dan dat. Veiligheid gaat over het gevoel dat je binnenshuis, buiten op straat, en online hebt en gaat daarmee verder dan enkel criminaliteitscijfers. Het gaat over hoe je wordt benaderd door anderen en door de overheid.

Veilig in de buurt Verbinding in de buurt draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Dat gaat om praatjes maken met de buren, maar ook om het vertrouwen dat er regelmatig een wijkagent langsfietst en een BOA bereikbaar is. Inwoners kunnen niet zonder wijkagent, maar de wijkagent kan ook niet zonder de ogen en oren in de wijk. Veiligheid in de buurt gaat ook over het veilig uit kunnen gaan en bijvoorbeeld geen overlast moeten ondervinden van vuurwerk.
Veilig online We zijn steeds meer actief op het internet, en we zien dus ook een steeds verdere toename van cybercrime, internetintimidatie en online misleiding. De digitale component in veiligheid wordt steeds belangrijker en de gemeente moet dan ook investeren in de digitale veiligheid van de inwoners. Ook moet de gemeente zorgen voor voldoende interne kennis en kunde om op een veilige en effectieve manier met data en technologie om te gaan.
Criminaliteit bestrijden Criminaliteit moet worden aangepakt. In eerste instantie is dat een taak van de politie, maar de gemeente heeft volgens D66 ook een rol in de criminaliteitsbestrijding. Dat begint met goed samenwerken met alle betrokken partijen en vanuit de eigen taak zicht houden op zaken die verkeerd lijken te gaan. Een belangrijke taak van de gemeente is om ambtenaren te trainen om mogelijke signalen van criminaliteit te herkennen. D66 wil dat de gemeente hiermee doorgaat.