Op visite bij de burger

De Leidse fractie [1] van D66 [2] besloot, bij haar aanstelling [3], om dichter bij de mensen in de stad Leiden te staan. We gaan dat doen door ons zichtbaar en bereikbaar te maken en houden. Daarom ging het op visite [4] bij de burger [5].

De nummers tussen blokhaken verwijzen naar uitleg van de termen, die onder het artikel staat.

Hiervoor hebben we de volgende acties:

1- Je kunt ons bereiken op de nummers en mailadressen die je vindt op gemeenteraadleiden.nl.

2- We vergaderen een keer per maand op locatie [6] in de stad. De maandag vooraf flyeren [7] we dan zelf in de wijk, huis aan huis, waar we gaan vergaderen [8]. Iedereen is welkom. Meestal zal het in een wijk- of verenigingsgebouw zijn. Het is altijd op een maandagavond vanaf 19 uur. We beginnen met een uur gesprek met de mensen die gekomen zijn. We luisteren voornamelijk en stellen vragen om de situaties die men bespreekt helder te krijgen.
Daarna is er een gewone fractievergadering die voor de meeste bezoekers oninteressant is. Men heeft nauwelijks idee waar we het over hebben. Zoals vroeger de mis [9] in t Latijn gehouden werd.

3- Rond verkiezingen gaan we met andere leden van de partij flyeren op zichtlocaties in de stad. Vooraf om de mensen uit te nodigen om te gaan stemmen, en liefst op D66 dan natuurlijk. En na de verkiezingen om de mensen te bedanken voor hun stem.

4- En nog veel meer acties die we nog niet allemaal helder uitgewerkt hebben.

De eerste vergadervisite dit jaar was in de Zeehelden buurt. Bij de wijkspeeltuin daar is een pas vernieuwd wijkgebouw waar we welkom waren. Een tiental mensen uit de wijk was gekomen om ons bij te praten over wat er allemaal wel en niet gebeurde of gebeurd was.
Een enthousiaste dame had een hele presentatie met plaatjes voorbereid. Enkele anderen waren ongelukkig over hoe de gemeente een fietsplan doorgedrukt had. De sfeer was respectvol [10] en constructief. Helaas kunnen we nooit meer beloven dan dat de zaken onze aandacht hebben. Soms kun je het gevoerde beleid [11] verdedigen of er begrip voor vragen.


De tweede vergadering op locatie was in de Stevenshof. Het wijkgebouw is daar best groot met veel voorzieningen in het pand. De opkomst was ondanks onze flyeractie met 1000 uitgedeelde flyers best laag te noemen. Alleen de aftredende voorzitter van de wijkvereniging was gekomen. Hij nam alle tijd om ons bij te praten over wat er in de wijk speelt.

De derde keer waren we begin maart in de Merenwijk. De Wieken is daar het wijkgebouw. Antje had met de mannen van het repaircafesoep [12] geregeld voor ons. Dat maakte de bijeenkomst extra gezellig. Er waren een tiental mensen gekomen om de situatie in de Merenwijk te bespreken met ons. Een paar mensen zijn echt experts [13 die hun mening gaven over gemeentelijk beleid. Deze talentpool zouden we beter kunnen benutten. Er zitten in de Merenwijk veel deskundigen op t gebied van klimaat, energie, ruimtelijke ordening, sociale samenhang en verkeer.

De eerstvolgende visite gaat op 17 april naar de stichting Lumen. Een onafhankelijke regionale clientenorganisatie voor mensen die te maken hebben (gehad) met psychische klachten en/of verslavingsproblemen.

[1] Fractie

de groep verkozen mensen uit een politieke partij die in de gemeenteraad zitten. Gezamenlijk proberen zij de standpunten uit hun verkiezingsprogramma in het beleid van de gemeenteraad en het college uit te (laten) voeren.

[2] D66

Politieke partij opgericht in 1966 met het doel radicale democratische ideeen in te voeren. Afschaffing van de senaat; een gekozen premier; een gekozen burgemeester; Referenda; D66 noemt zichzelf pragmatisch, progressief, sociaalliberaal en ook wel vrijzinnig. Tegenwoordig is de partij nog altijd voorstander van politieke vernieuwing. Daarnaast zet zij zich in voor individuele ontplooiing en Europese samenwerking.

[3] Aanstelling

Na de verkiezingen worden de mensen die het hoogst op de lijst stonden (of die de kiesdrempel met voorkeurstemmen gehaald hebben) geinstalleerd als volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad. Daar benoemen zij de wethouders. Zij moeten zonder last of ruggenspraak het beleid van het college sturen en controleren. Zij mogen niet zelf uitvoeren.

[4] Visite

vooraf gepland bezoek, waarbij de gasten en de ontvangers van de gasten zich aan de gebruikelijke goede manieren houden.

[5] Burger

inwoner van een stad of dorp, die bepaalde wettelijke rechten en plichten heeft. In de politiek worden burger en kiezer vaak verward.

[6] Locatie

Favoriet woord bij bureaucraten voor “plek”

[7] Flyeren

Uitdelen van met korte duidelijke en wervende boodschap bedrukte papiertjes. Van mens tot mens of via brievenbussen waar geen nee/nee sticker op zit.

[8] Vergaderen

Het bijeenkomen van meerdere mensen (meestal van dezelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over een gemeenschappelijke toekomst. Vaak met een vooraf bekende agenda. Meestal met iemand die een verslag maakt van wat er besproken en afgesproken is.

[9] Mis

Rooms Katholieke eredienst die tot in de jaren 60 in Nederland in het Latijn gehouden werd.

[10] Respectvol

volgens WikiKids is dat je goed met elkaar om moet gaan. Wees vriendelijk en beleefd. Neem de gevoelens van anderen serieus. Behandel andere mensen liefdevol.
Het is niet moeilijk om respectvol te zijn als iedereen dat is. Het is juist de kunst om respectvol te blijven als niet iedereen dat is.

[11] Beleid

het stellen van doelen, middelen en een tijdpad in onderlinge samenhang. Overheidsbeleid staat altijd op papier en is bijna altijd openbaar. Dit komt doordat overheidsbeleid met openbare financien betaald wordt en democratisch gecontroleerd moet kunnen worden door middel van onder meer de Wet openbaarheid van bestuur.

[12] Repaircafé

een bijeenkomst die draait om repareren met hulp van vrijwilligers van apparaten, georganiseerd op buurtniveau. Doelstellingen zijn het verkleinen van de afvalberg, het behouden en doorgeven van kennis over repareren en het versterken van de sociale cohesie.

[13] Expert

iemand met veel kennis en ervaring in een bepaald vakgebied, ook wel deskundige genoemd. Experts hebben een langdurige of intensieve ervaring door oefening en studie in een bepaald beroeps- of kennisgebied. Hun inbreng is nodig bij het besluitvormingsproces om mogelijkheden, gevaren en alternatieven in beeld te brengen. Besluiten zelf moeten daarnaast ook de menselijke maat meewegen, anders komen we in een expertocratie terecht.

Een expertocratie verhoogd de sociale ongelijkheid. De vraag is in hoeverre ethische en morele beslissingen die de hele samenleving aangaan, aan experts overgelaten moeten worden.