Bestemmingsplan arbeidsmigranten naast De Caisson verworpen

Na diverse raadsvergaderingen en diverse insprekers is uiteindelijk het voorstel van het college om een startnotitie op te starten voor bestemmingswijziging van een perceel naast de Caisson voor 150 arbeidsmigranten, unaniem verworpen door de raad.

bijdrage van D66:

Het is een lastige discussie want er lopen verschillende discussies door elkaar heen. Allereerst vind ik het nog steeds raar dat er apart beleid voor arbeidsmigranten is, omdat ik denk dat voor alle mensen dezelfde regels zouden moeten gelden, maar dat is niet een discussie voor nu met dit concrete geval.

Een belangrijke vraag nu is welk beleid we in de toekomst zouden willen, ook gezien het toekomstige afstemmen van beleid in de Bevelanden. Een Bevelands-breed beleid is een positieve ontwikkeling wat ons betreft. Dus om het beleid weer eens te gaan herzien, en om op niveau van de Bevelanden huisvesting van arbeidsmigranten eerlijk en evenredig te verdelen, zo dicht mogelijk bij de locaties waarop ze werkzaam zijn, waarbij we samenwerken met andere gemeenten.

Een ding is zeker wat ons betreft: we moeten juist meer open staan voor arbeidsmigranten. Zowel omdat ze onmisbaar zijn voor de continuïteit van verschillende bedrijven in onze gemeente, als
vanwege positieve effecten voor het milieu als ze in de beurt van het werk komen wonen. En ook vanuit menselijk perspectief moet we deze mensen welkom laten voelen in onze gemeente. Er zijn nu al continu bijna 400 arbeidsmigranten in onze gemeente woonachtig, in het plukseizoen nog veel meer, en zoals besproken zijn er nu ook al een aantal arbeidsmigranten die hier werken, maar elders wonen.

Daarom denk ik dat het huidige beleid te beperkt is met bijvoorbeeld de zeer weinig gearceerde gebieden. En dat het beleid teveel gericht is op het ver wegstoppen van deze mensen in plaats van proberen dat deze mensen zoveel mogelijk bijdragen aan onze gemeenschap.
Overigens denk ik ook dat kleinschalige opvang het beste is, zowel voor het draagvlak als voor een goede integratie.

Als je nu echter kijkt naar het huidige voorstel, dan is er op dit moment de vraag of het plan voldoet aan het huidige beleid uit de nota van 2011. D66 vindt dat het voorstel NIET aan het huidige beleid
voldoet, omdat we er van uitgaan dat met de veeg op de tekening specifiek de caisson wordt bedoeld en niet het terrein ernaast. Daarnaast denk ik ook dat er gerede twijfel is of een voorziening van 150 mensen op die plek niet een belemmering is voor nabijgelegen functies, in dit geval de toeristische voorziening.

Overigens was er bij ons nog wel onduidelijkheid of het niet passen van het voorstel bij het huidige beleid automatisch betekent dat we ook niet in moeten stemmen met de startnotitie. Ik begrijp van
andere partijen dat zij die link wel maken, maar voor ik definitief stem hoor ik daar graag nog de mening van het college over.

Samengevat: We moeten zo snel mogelijk het beleid verruimen om deze mensen hier te laten wonen, maar het huidige plan met de voorgestelde locatie voldoet niet aan het huidig vastgestelde
beleid dus als het college niet een overtuigende redenering heeft waarom je dan alsnog VOOR zou moeten stemmen stemmen wij TEGEN het beginnen van de startnotitie.