Werkbezoek voortgezet onderwijs


Met goed onderwijs komt iedereen tot zijn recht. Iedereen krijgt de kans om het beste uit zichzelf te halen. Goed onderwijs vraagt om passende gebouwen waarin dit onderwijs kan plaats vinden. Tijdens een werkbezoek aan het VO maakten we kennis met hun visies op o.a. huisvesting.

Bestuurscrisis, corona, verkiezingen: het heeft er allemaal aan bijgedragen dat gezamenlijke werkbezoeken van de raad aan lokale organisaties de afgelopen jaren minimaal waren. Recent is dit opnieuw opgestart en zal de raad vanaf nu weer vier keer per jaar samen op werkbezoek gaan. Niet alleen efficiënt om af en toe samen een organisatie te bezoeken, maar ook prettig om op hetzelfde moment het verhaal van een organisatie tot je te nemen en eventueel samen vervolgstappen te kunnen bepalen.

Vrijdag 20 januari zijn de werkbezoeken voor 2023 afgetrapt met een bezoek aan beide scholen voor voortgezet onderwijs. Twee scholen waar we bevlogen directeuren en medewerkers troffen die ons meenamen in de ontwikkelingen waar de scholen voor staan.

RSG Wolfsbos

RSG Wolfsbos heeft een uitdaging qua huisvesting. Bijna alle gebouwen zijn oud, niet energiezuinig en er is te veel oppervlakte ten opzichte van het aantal leerlingen. De school wil dan ook graag een nieuw gebouw neerzetten. Een deel van de grond waar nu nog bebouwing is, kan dan teruggegeven worden aan de gemeente, die het op haar beurt kan her-ontwikkelen.

De plannen voor de nieuwbouw, waar directeur Dries Koster van RSG Wolfsbos een toelichting op gaf, worden zeer binnenkort bij de gemeente aangeboden. Wellicht lukt het nog net om het voor de zomervakantie in de raad te bespreken. Waar tijdens het bezoek geen antwoord op kwam, maar hopelijk in de businesscase wel, is wat hun onderwijsvisie betekent voor het eisenpakket voor de nieuwbouw. Samenwerking met bijvoorbeeld het Roelof van Echtencollege, het Alfacollege en het werkveld, bleef helaas onbesproken.

Gerlo Bekendam - Raadsleden Beeld: Gerlo Bekendam

RvEC

Het Roelof van Echtencollege heeft mooie en redelijk nieuwe gebouwen. Zij hebben echter een tekort aan ruimte voor de toegenomen leerlingenaantallen. Directeur Albert Weishaupt presenteerde een brede blik op de regionale ontwikkelingen en wat dit betekent voor het VO in Hoogeveen. De school werkt vanuit een stevige onderwijskundige visie aan het ontwikkelen van hun onderwijs, samenwerkingspartners en huisvesting. Samenwerken is essentieel op meerdere vlakken. Denk aan het uitlenen van ruimtes aan elkaar bij fluctuaties in leerlingenaantallen. Of het verdelen welke school welke specialistische lesruimtes zal hebben en uitstroomprofielen zal aanbieden. Alleen als hierover goede afspraken worden gemaakt, kan er een breed aanbod in Hoogeveen blijven bestaan.

D66 kan zich goed vinden in deze visie. Zonder samenwerking betekent dit onvermijdelijk verschraling van het aanbod. Dit zal een negatief effect op beide scholen hebben. Welk effect het deels buiten de deur in het werkveld lesgeven op de huisvestingsvraag gaat hebben, werd nog niet duidelijk. De roep om actie en samenwerking was zeer sterk.

Gerlo Bekendam - Raadsleden Beeld: Gerlo Bekendam

De gemeente

De gemeente en de gemeenteraad kunnen geen doorbraak forceren als het gaat om visie, profileringsafspraken en samenwerking. De gemeente heeft alleen een formele rol bij het faciliteren van de huisvesting. Kunnen we door middel van het stellen van bepaalde eisen aan de huisvesting samenwerking bespoedigen? Dat is een vraag waar we ons de komende tijd over zullen buigen.

Meer weten?

Neem contact met ons op! Of kijk verder op: