D66 vindt het erg belangrijk dat er een gemeentebestuur komt van een kwalitatief hoog niveau. De complexiteit van de taken van een gemeente in deze tijd vereisen niet minder dan dat. Dus een college bestaande uit kundige, ervaren en integere bestuurders. Wij willen door met een zakencollege dat aan de slag gaat naar aanleiding van een raadsakkoord op hoofdlijnen.

Hoogeveen verdient een goed bestuur

Hoogeveen verdient een goed en betrouwbaar bestuur. Een bestuur dat kennis en ervaring heeft, communicatief sterk is en samenwerken en faciliteren voorop stelt. Zo’n bestuur heeft Hoogeveen sinds de komst van het zakencollege in najaar 2020. Ondanks alle moeilijke en pijnlijke bezuinigingen die zij hebben moeten doorvoeren, gaan zij altijd en met iedereen in dialoog. Dit heeft direct tot waardering en vertrouwen geleid bij met name ondernemers en het onderwijs. Ook in de toekomst verdient Hoogeveen zo’n sterk bestuur.

Ga door met een zakencollege

D66 vindt het erg belangrijk dat er een gemeentebestuur komt van een kwalitatief hoog niveau. Kundige, ervaren en integere bestuurders bepalen in hoge mate hoe succesvol het gemeentebestuur is in het vertalen van het beleid in concrete resultaten.

Het takenpakket van de gemeente en de uitdagingen waar zij voor staat, zijn de laatste jaren steeds complexer geworden. Dit maakt het noodzakelijk wethouders te benoemen die voldoen aan de vooraf beschreven functie-eisen en die voldoende bagage hebben op bijvoorbeeld financiën, het sociaal domein, huisvesting en ondernemerschap. D66 is erg tevreden over het werken met een zakencollege en wil dit na de verkiezingen graag voortzetten.

We zorgen voor draagvlak met een raadsbreed akkoord

D66 vindt het belangrijk dat er een zo breed mogelijk draagvlak is voor gemeentelijk beleid. De partij wil daarom ook een raadsakkoord op hoofdlijnen. De tijd van een collegeakkoord ligt achter ons. Dat zorgt voor onnodige verdeeldheid en is contraproductief. Een raadsakkoord op hoofdlijnen geeft een duidelijke koers aan waar de meerderheid van de raad achter staat en geeft tegelijk ruimte voor het politieke spel op onderwerpen die niet in het raadsakkoord zijn opgenomen.

Beeld: Johannes Prakken

Breng de gemeentefinanciën verder op orde en investeer verstandig

Een financieel gezonde gemeente heeft de middelen om verstandig beleid te kunnen voeren en te kunnen investeren waar nodig. Het is, na jaren van financieel wanbeleid, heel belangrijk om de financiën weer op orde te krijgen en te houden. We passen goed op onze centen. We investeren niet in onnodige en geldverslindende prestigeprojecten, maar doen verstandige investeringen in de samenleving. Daarmee houdt de gemeente meer middelen over voor haar dienstverlening naar de inwoners en kan zij tegenvallers weer opvangen.

“Regeren is vooruitzien”: van de waan van de dag naar visie voor de lange termijn

De politiek wordt steeds meer beheerst door de waan van de dag. Er wordt lokaal door partijen en haar politici ad hoc en impulsief gereageerd en geagendeerd. Dit leidt regelmatig tot een haastig en ondoordacht besluit met als gevolg onrust en verspilling van tijd en geld. Regeren is vooruitzien en daarom is het ontwikkelen en onderhouden van een visie voor de langere termijn belangrijk. Dat zorgt voor focus op resultaat en voor “rust in de tent”. Wat komt er op de gemeente af, welke ontwikkelingen zijn er in de verschillende domeinen? Om zowel de raad als het college daarbij te ondersteunen, wil D66 daarom dat er een kring van experts om raad en college heen moet worden verzameld die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over ontwikkelingen op de langere termijn. Deze denktank kan verschillende en wisselende vormen en samenstellingen aannemen.

De gemeente moet weten wat haar inwoners van belang vinden en luistert actief

D66 vindt dat inwoners vanaf de start bij belangrijke ontwikkelingen en besluiten betrokken moeten worden. Dit gebeurt nu nog niet altijd en niet altijd tijdig. D66 pleit er dan ook voor om hier beleid op te formuleren en inwonersparticipatie standaard in te regelen. Daarnaast zijn er talloze voorbeelden van participatie waarbij inwoners initiatiefnemer kunnen zijn. Denk aan een motiemarkt, een regeling hoe een punt op de raadsagenda geplaatst kan worden, en dialoogsessies op locatie in wijk-, dorps- en buurthuizen in plaats van in het gemeentehuis. D66 wil tenminste een dialoogsessie wanneer het raadsprogramma klaar is, wanneer de wethouders geïnstalleerd zijn en daarnaast elk jaar in aanloop naar de begroting.

Richt een journalistiek onderzoeksfonds op.

Onderzoeksjournalistiek is van groot belang voor een samenleving die haar kritisch vermogen wil blijven ontwikkelen. Wanneer mensen kennis nemen van andere standpunten en andere manieren van kijken naar een werkelijkheid neemt de kans op begrip toe. Het alleen maar horen van bevestiging van het eigen gelijk in media van eigen kring kan daarentegen leiden tot een grotere tweedeling. Onafhankelijke journalistiek is een essentiële voorwaarde voor een moderne en sterke democratie. De lokale en regionale journalistiek staat onder druk door bezuinigingen en door concurrentie van gratis alternatieven. Dat terwijl steeds meer overheidstaken en bevoegdheden zijn gedecentraliseerd. Dit alles is de reden dat wij een journalistiek onderzoeksfonds willen oprichten, zodat onderwerpen die in onze lokale samenleving spelen onderzocht en kritisch bevraagd kunnen worden en daar objectief en onafhankelijk verslag van kan worden gedaan.