Begrotingsraad 2022-2025

Op donderdag 28 oktober debatteerde de gemeenteraad van Hoogeveen over de begroting van 2022-2025. Fractievoorzitter Marin Rutgers sprak daarbij de volgende beschouwing uit.

Een jaar geleden stond Hoogeveen er heel slecht voor, zowel financieel als bestuurlijk als in de publieke opinie. Om het tij m.b.t. het laatste te keren, is een jaar waarschijnlijk te kort. Toch horen we meer en meer positieve geluiden over de stappen die gezet worden en over het acteren van dit college. Bestuurlijk wordt er hard gewerkt niet alleen op inhoud, maar ook in hoe het werk wordt georganiseerd. Wij kijken uit naar de komst van de nieuwe gemeentesecretaris en zijn benieuwd naar wat hij zal gaan betekenen voor de organisatie. Vandaag gaat het natuurlijk met name over de financiën van Hoogeveen. Ook wat dat betreft gaat het weer de goede kant op, maar we zijn er nog niet. Dat eerlijke en realistische beeld wordt goed neergezet in deze begroting. Verwachtingen worden gemanaged en er wordt een duidelijke waarschuwing meegegeven.

Voor ik doorga met onze beschouwing, eerst even twee voetnoten;

  • Het is wel weer een enorm boekwerk geworden. Niet erg toegankelijk voor onze inwoners. Kan de begroting in één mooie infographic worden vertaald en gepubliceerd? Zo maken we de informatie voor iedereen inzichtelijk.
  • Bij de kadernota dienden wij een amendement om een zinsnede te schrappen dat de strekking had dat het college niet over hun graf heen wil regeren. Tot onze verbazing staat deze zinsnede toch in deze begroting. Wij nemen aan dat dit nog aangepast zal worden.

Beeld: Pixabay

Risico’s

Naast de financiële risico’s die in de begroting genoemd worden, zien wij twee belangrijke risico’s: de koersvastheid van de raad en de naderende verkiezingen.

Om met de koersvastheid van de raad te beginnen. In de zomer van 2020 hebben we hard gewerkt om afspraken te maken over bijsturingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in Schone Lei en verankerd in de begroting van 2021. Zeggen dat daaraan al meerdere keren gemorreld is, is een understatement. Eerst iets besluiten en dan daar weer op terugkomen, hoeft natuurlijk niet erg te zijn, maar geeft zeker niet altijd een positief beeld zo blijkt mede uit een brief die wij deze week ontvingen van een lokale organisatie. Wij willen de raad dan ook nogmaals oproepen om koersvast te zijn en te blijven.

De naderende verkiezingen zijn ook een risico voor de koersvastheid. Hoe kunnen we slagvaardig te werk gaan, continuïteit bieden en de kwaliteit die een zakencollege biedt, vasthouden? Laten we als zittende raad zo spoedig mogelijk een draaiboek voor ontwikkelen voor de periode direct na de verkiezingen.

Woningmarkt

Inhoudelijk zijn er een aantal punten uit de begroting die we willen belichten:

Ten eerste, de woonvisie wordt gelukkig genoemd in de begroting. Wij vinden dat deze zo snel mogelijk geactualiseerd moet worden en zijn blij dat dit in de begroting genoemd wordt. We hebben nu al een paar keer noodverbanden aangelegd om bij te sturen en hiaten aan te pakken, maar het wordt tijd om nu zo snel mogelijk deze woonvisie te herzien. We lezen echter in de begroting dat deze woonvisie in 2022 wordt OPGELEVERD. Wij willen ervoor pleiten dat we onze inwoners hier vanaf dag een goed bij betrekken. Bevraag alle doelgroepen, wijken en dorpen, woningbouwverenigingen, makelaars, ontwikkelaars, etc en verwerk hun inbreng in de woonvisie.

Om in Hoogeveen voldoende en goede huisvesting te kunnen bieden aan diverse doelgroepen vindt D66 dat we op zoek moeten gaan naar uitbreidingsmogelijkheden en niet langer alleen moeten inzetten op inbreiden. Ook willen wij in de woonvisie regelen dat er ruimte komt voor nieuwe woonvormen, voor collectief particulier opdrachtgeverschap, doorstroom stimuleren, starters goed faciliteren en duurzaamheid en circulariteit een prominente plek geven.

Duurzaamheid

Dit brengt mij bij ons tweede punt: duurzaamheid. Hoewel er in de begroting een hoofdstuk opgenomen is over duurzaamheid en er in dit hoofdstuk staat dat duurzaamheid in alle programma’s verweven zit, balen wij ervan dat we in Hoogeveen geen budget hebben om stevig in te zetten op het halen van onze doelen. We zullen dus in moeten zetten op stimuleren, aanmoedigen en faciliteren. In de uitvoering van divers beleid kunnen we wellicht nog wel stappen zetten. Maak letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor de fiets en stimuleer het gebruik van fiets en OV. Ontmoedig het gebruik van de auto. Beloon afvalscheiding. Verbiedt wegwerpplastic, ballonnen, etc bij evenementen. Stimuleer vergroening van daken en tuinen. Durf te kiezen voor het invoeren van een ja-ja-sticker. Hierover zullen we samen met Lijst Van Hien (LvH) een motie indienen.

Sociaal domein

Dan het Sociaal domein. Dit is en blijft een grote uitgavenpost met veel onzekerheden en risico’s. Nu het duidelijk wordt dat het onwaarschijnlijk is dat wij de komende jaren onze bezuinigingsdoelstellingen zullen halen, vraagt dit om nog meer in te zetten op een paradigmashift. Wat kunnen we inregelen om kinderen en volwassenen zo te monitoren en te begeleiden dat zij later zo min mogelijk een beroep moeten doen op voorzieningen in het Sociaal Domein? Welke interventies en investeringen kunnen we bedenken op het gebied van onderwijs, opvang, scholing, muziek, sport en gezondheid om over een paar jaar de resultaten terug te zien in een afname van het beroep dat gedaan wordt op het Sociaal Domein? Laten we dit als een wicked problem benaderen en met een taskforce bestaande uit professionals uit ook niet voor de hand liggende domeinen, aan oplossingen werken.

Onderwijs

Ons volgende punt heeft betrekking op een echt D66 onderwerp: onderwijs. Specifieker: onderwijshuisvesting. Het lijkt erop dat we in 2021 eindelijk een integraal huisvestingsplan kunnen vaststellen. Fantastisch dat de schoolbesturen uit het PO en de gemeente hierover nu op een lijn zitten. De gemeente is bij nieuwbouw niet alleen verantwoordelijk voor een duurzaam en gezond gebouw, maar is dan ook verantwoordelijk voor de aanleg van het schoolplein. Wij zouden graag zien dat deze pleinen schaduw bieden bij zeer warm weer, niet alleen uit stenen bestaan, uitnodigen tot spel en bewegen en de leerlingen prikkelen en nieuwsgierig maken. Wij hopen dat de ideeën hierover van IVN, Sport Drenthe en Kunst & Cultuur volop tot uitvoering kunnen worden gebracht in Hoogeveen.

Coronagelden

Als laatste de coronagelden voor cultuur. Hoogeveen kreeg hiervoor €363.000 van het rijk. De lokale culturele sector heeft hier een bescheiden beroep op kunnen doen. Er blijft nog ruim 3 ton over! Dit geld, dat bedoeld is voor cultuur, gaat nu naar de algemene middelen. Wij willen middels een motie regelen dat dit bedrag gereserveerd wordt voor het uitvoeringsprogramma dat uit de cultuurvisie zal vloeien.

Kortom, we staan achter deze begroting. We hebben nog een aantal ideeën uit de doeken gedaan die tot een motie kunnen leiden. We kijken dan ook uit naar de reactie van het college en de andere fracties op onze voorstellen rondom de taskforce wicked-problems, de schoolpleinen en de coronagelden voor cultuur.