De uitdaging van de Regionale Energiestrategie

Op 22 april jl. werd na lang wachten de concept Regionale Energie Strategie (RES) gepresenteerd voor Noord-Holland Zuid, de zogeheten energieregio waaronder Gooi en Vechtstreek valt, en dus ook Hilversum. De concept RES is tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties (provincie, gemeenten en waterschappen) omdat we de ambities van het klimaatakkoord willen behalen. Nu is het tijd voor de lokale politiek om hier iets van te gaan vinden, en te laten zien wat we over hebben voor het klimaat! Duurzaam leven vereist aanpassing, investering en actie.

Voor het opwekken van duurzame energie zijn windmolens en zonnepalen nodig, het rijk heeft in het klimaatakkoord een doelstelling geformuleerd over de hoeveelheid energie die zal moeten worden opgewekt in 2040, en bij het schrijven van de RES wordt in alle regio’s bekeken hoe zij hun deel daarvan kunnen gaan invullen. De RES zal na vaststelling iedere twee jaar worden geëvalueerd zodat ook eventuele nieuwe innovaties kunnen worden toegevoegd. D66 wil snelle en effectieve maatregelen om de CO2 uitstoot te verminderen en wil de hoogste vaart maken met de overstap naar duurzame energie.

D66 is verheugd dat de concept RES is gepresenteerd omdat we nu echt daad bij het woord kunnen voegen wat betreft onze duurzaamheidsambities. Er staan mooie plannen in voor Hilversum, het realiseren van zon op daken, het realiseren van zonnepanelen op parkeerplaatsen, en er worden goede plannen gemaakt om de regio van het gas af te halen. In ons verkiezingsprogramma was opgenomen dat D66 Hilversum zich inzet voor een CO2-reductie van 50% in 2030 t.o.v. 1990, en we een energietransitieplan willen realiseren. De RES helpt bij het vinden van manieren om deze duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Het proces binnen de gemeente Hilversum had volgens ons beter gekund, door net als in Amsterdam de ambities al eerder door de raad te laten beoordelen, zodat die in dit concept meegenomen konden worden. In Hilversum heeft de raad beperkt inspraak gehad, maar er gaat uiteraard wel een debat plaatsvinden over dit concept.

In de concept-RES wordt genoemd dat de Gooi en Vechtstreek een uniek cultuurhistorisch landschap heeft dat ze graag willen behouden. Voor D66 is dit een belangrijk speerpunt, zoals we met o.a. het Groenmanifest in 2018 duidelijk hebben gemaakt samen met een aantal belangrijke organisaties voor natuurbeheer- en behoud. De natuur in de regio moet worden gekoesterd, het is daarom fijn om te lezen dat hiermee rekening is gehouden tijdens het schrijven van de RES.

Het koesteren van de natuur brengt wel een ander punt aan de orde, de gedachte windturbines bij het Wasmeer. Het Goois Natuur Reservaat kwam al snel met een reactie op de RES. Zij schrijven op hun site dat windturbines en zonnevelden niet passen in de Gooise natuur. We begrijpen deze zorgen heel goed, maar er is ook een klimaatprobleem dat nú aangepakt moet worden. Wij zien daarom liever dat alle zoekgebieden worden onderzocht, en dat dat in goed overleg met alle betrokkenen gebeurt.

De energietransitie is belangrijk, maar brengt nog wel een ander issue met zich mee. Het zal spanningen op de arbeidsmarkt vergroten doordat er verschuivingen ontstaan binnen sectoren en in de gevraagde kennis en skills. Juist nu er misschien vanwege corona ook een crisis zal ontstaan, vinden wij het belangrijk hierop te anticiperen en mee aan de slag te gaan.

De politiek mag nu in gesprek over dit concept. In de verschillende gemeentes wordt het voor de zomer behandeld in de gemeenteraad. In Hilversum werd de RES op 1 juli jl. in de gemeenteraad behandeld. D66 diende een motie in waarmee we het college oproepen om ten eerste in gesprek te blijven met betrokken partijen binnen Hilversum, en goed naar hun adviezen en ideeën te blijven luisteren. En daarnaast roepen we het college op om samen met de (RES) regio in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat over mogelijke projecten bij de A1 en de A27. Tenslotte vinden wij dat het mooiste scenario zou zijn als Hilversum zelf zou kunnen voorzien in de vraag naar duurzame energie, en we hebben het college gevraagd te onderzoeken in hoeverre dat mogelijk zal zijn. Deze motie werd met 29 stemmen voor aangenomen.

Naar aanleiding van de input van de colleges zal er over een jaar de RES 1.0 worden gepresenteerd. Meer informatie over de inhoud en het proces van de RES staat ook op hun website.

Zie hier de gehele motie “In gesprek over de RES” die Vivienne Wesselink van D66 Hilversum tezamen met Hart voor Hilversum, GroenLinks en ChristenUnie heeft ingediend.