Wonen en Natuur

D66 staat voor een Hillegom dat een echt bollendorp blijft: groen, open en landelijk. Hillegom is en blijft met een evenwichtig woonaanbod voor starters, gezinnen en ouderen een aantrekkelijke woonplek. Er is een bruisend centrum en in 2050 is ons dorp klimaatneutraal. Hillegomse starters hebben alle kans om in ons dorp te blijven wonen.

Door regionale ruimtelijke afspraken is gewaarborgd dat het open en landelijke karakter behouden blijft. Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van het bebouwde in het landschap en het terugdringen van de verrommeling. Daarbij is de overgang van bebouwing naar open ruimte ook van belang voor de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Grootschalige bebouwing van het open gebied rondom Hillegom is dus wat D66 Hillegom betreft niet aan de orde. Uitbreiding van het woonarsenaal zal met name binnen de contouren en aan de randen van ons dorp plaats moeten vinden.

Concreet betekent dit dat:

• er meer leegstaande gebouwen worden omgevormd tot woningen. We gaan flexibel om met bestaande bestemmingen om meer ruimte voor woningen te creëren.

• de gemeente de sociale woningvoorraad actief helpt te verduurzamen.

• wordt ingezet op het bouwen van kleinere woningen voor starters en aantrekkelijke woningen voor senioren om doorstroming op de woningmarkt te stimuleren.

• we voor de bouw van nieuwe woningen de focus leggen op de Pastoorslaan, zodat we het open gebied rond Hillegom kunnen behouden.

• de starterslening wordt uitgebreid om de onderkant van de woningmarkt beter bereikbaar te maken.

• nieuwbouw binnen de gemeente Hillegom een voorbeeld wordt van duurzaam bouwen.

• de OZB tijdelijk verlaagd wordt wanneer een eigenaar zijn bestaande woning significant verduurzaamt.

• alle projecten in de openbare ruimte natuurinclusief zijn. Dit betekent dat eventueel verlies aan groen in de directe omgeving wordt gecompenseerd.

• De gemeente beleidsplannen opstelt ter bevorderingen van biodiversiteit en andere natuurlijke waarden.