Vitaliteit en Meedoen

D66 staat voor een Hillegom waar iedereen gezond kan leven, van superjong tot stokoud. Een plek waar mensen vorm kunnen geven aan hun eigen leven, niet beperkt door starre systemen of knellende regels. Wij zien Hillegom voor ons als een leefomgeving die onze inwoners uitnodigt om veilig te bewegen, uitdagend te spelen en om elkaar te ontmoeten. Wij kiezen voor een gemeente die zich inzet voor een actieve leefstijl en een gezonde leefomgeving, zodat Hillegommers meer en langer kunnen meedoen. Daarbij is extra aandacht nodig voor mensen met een beperking en meer kwetsbare inwoners, die worden geholpen met hulp die bij ze past. In onze visie is de Hillegomse samenleving een veilige omgeving, waar alle inwoners erbij horen en mee kunnen doen. Voor iedereen is er een plek in onze gemeente.

Concreet betekent dit dat:

• de gemeente zorg draagt voor beschikbare verschillende vormen van ondersteuning en opvang, van peuteropvang tot ouderenzorg.

• we meer investeren in een toegankelijke en groene buitenruimte.

• in de openbare ruimte onveilige en onoverzichtelijke plaatsen zo veel mogelijk worden voorkomen, bijvoorbeeld door het installeren van voldoende verlichting.

• in het hele dorp goed bestrate voetpaden liggen van voldoende breedte, en vrij van obstakels en vervuiling. In de buitenruimte worden doorgaande vrijliggende wandelpaden aangelegd.
• in alle wijken voldoende groenvoorzieningen en speelgelegenheid zijn die uitnodigen om naar buiten te gaan.

• bij nieuwbouwplannen en renovatietrajecten voldoende ruimte wordt vrijgemaakt om elkaar in de buitenlucht te ontmoeten.

• zorgverleners met een brede kennis van het sociaal domein passende zorg kunnen verlenen, en niet gehinderd worden door de ‘schotten’.

• inwoners met een verblijfsstatus zo snel mogelijk wegwijs worden gemaakt in onze gemeente.