Bestuur en Transparantie

D66 staat voor een Hillegom waar de gemeente er is voor de Hillegommer. Wanneer inwoners ideeën of vragen hebben, dan denkt de gemeente altijd met ze mee. Hulp wordt direct geboden wanneer dit nodig is. D66 Hillegom heeft vertrouwen in de eigen kracht van mensen. De actieve betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het gemeentelijk beleid is voor D66 Hillegom daarom van grote waarde. De politiek is transparant en efficiënt, en heeft oog voor alle Hillegommers.

Concreet betekent dit dat:

• er een raadsakkoord komt in plaats van een coalitieakkoord. (Alle partijen in de gemeenteraad dragen bij aan de kaders voor beleid en controle op de uitvoering. Het college zorgt voor uitvoering van beleid en steunt daarbij op wisselende meerderheden.)

• er meer actieve participatie en transparantie in de Hillegomse politieke cultuur komt.

• er meer ruimte voor debat en het uitwisselen van ideeën komt.

• er voor al het communicatieverkeer tussen de gemeente en haar inwoners één ‘Hillegom-App’ komt. (Een platform voor burger en overheidsparticipatie, met nieuwsmeldingen, een meldpunt voor de openbare ruimte, de actuele afvalkalender, mogelijkheid tot het maken van een afspraak met de gemeente).

• Inwoners die minder digitaal- of taalvaardig zijn worden hierbij niet vergeten.

• wanneer Hillegommers van willen aantonen dat zij iets beter, slimmer of goedkoper kunnen dan de gemeente, ze de ruimte krijgen om dat in praktijk te brengen.

• inwoners de mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan hun leefomgeving en daarbij actief worden geholpen door de gemeente.

• de juridisering van de maatschappij een halt wordt toegeroepen, en regelgeving transparant, compact, begrijpelijk en gericht op het beoogd resultaat wordt.

• een transparante planning- en controlecyclus de gemeenteraad, maar ook de inwoners van Hillegom, meer inzicht geeft in de (financiële) gevolgen en effecten van beleid.

• er een onafhankelijke ombudsman of –vrouw komt, waar inwoners en bedrijven gebruik van kunnen maken als zijn problemen ervaren met de gemeente.

• de gemeente een duurzaam financieel beleid voert.