We willen structurele oplossingen voor energie armoede en de afhankelijkheid van gas uit Rusland. D66 Hardenberg wil in 2 jaar alle woningen van mensen met energiearmoede gasvrij maken. Daarnaast willen we binnen 4 jaar alle gebouwen van de gemeente zoals scholen energieneutraal maken. D66 Hardenberg wil dat alle woningbezitters een 1% lening kunnen krijgen voor het volledig verduurzamen van hun woning. Zodat iedereen energie neutraal kan wonen zonder hogere maandlasten. Zie ook het nieuwsbericht waar Rudi Reinders aangeeft waar D66 Hardenberg wel wat aan energiearmoede wil doen.

Energie

Beeld: Beeldbank D66

Elke gemeente staat voor een enorme opgave voor wat betreft de energietransitie, van het duurzaam opwekken tot opslag en netbeheer. D66 zet zich in voor duurzame energie. Wij willen dat mensen en bedrijven gebruik kunnen maken van schone energie en zo mogelijk zelf schone energie kunnen opwekken. D66 streeft naar een zo groot mogelijke acceptatie door inwoners van het opwekken van duurzame energie door zon, wind en andere vormen van duurzame energie. Tegelijkertijd wil D66 onze mooie omgeving mooi houden. D66 wil bij grootschalige energieopwekking een zorgvuldige afweging tussen doel, opbrengst en landschappelijke inpassing. Bewoners praten mee, denken mee en profiteren mee van de schone energie van de toekomst.
Speerpunten
·       D66 is voorstander van ‘Zon op Dak
·       D66 gaat voor Dubbel grondgebruik bij het realiseren van zonneparken
·       D66 wil knelpunten in het elektriciteitsnet wegnemen 
·       D66 wil een eigen gemeentelijke energie coöperatie
·       D66 wil elke nieuwbouw gasloos
·       D66 wil pro actieve energiecoaches
·       D66 wil per wijk inzicht in de beste mogelijkheden om van het gas af te gaan
·       D66 wil dat omwonenden niet alleen de lasten maar ook de lusten hebben
·       D66 pleit ook voor lusten over de grens
·       D66 wil kansen naast voor wind en zon ook voor waterstof

Zon op dak
D66 is voorstander van ‘zon op dak’, daarom zet D66 zich in om belemmeringen op gemeentelijk niveau weg te nemen. En via de aanpak ‘Gemeente zoekt dak’ benadert de gemeente ondernemers en eigenaren van grotere dakoppervlakken, om te stimuleren om panelen op hun dak te leggen en desnoods dak ‘te huren’ om als gemeente zonnepanelen daar op te leggen tegen vergoeding voor de eigenaren. En D66 wil ook zonnepanelen voor bewoners van huurwoningen makkelijker maken. In hun opdracht gevende rol maakt de gemeente (bij de prestatieafspraken) afspraken met woningcorporaties, om huurders de mogelijkheid te geven zonnepanelen te huren.  Voor nieuwbouw van bedrijfspanden wil D66 Vechtdal in de vergunningsaanvraag als extra eis opnemen dat de dakconstructie geschikt moet zijn voor zonnepanelen 

Zonneparken
Dubbel grondgebruik door zonneparken verdient de voorkeur, voorbeelden van dubbel grondgebruik zijn zonnecarports op parkeerterreinen en zacht fruit onder (speciale) zonnepanelen. Zonneparken zijn tijdelijk (25 jaar).

Elektriciteitsnet
In overleg met de elektriciteitsnet beheerder wordt gekeken naar knelpunten op het stroomnet. Als aandeelhouder van de netbeheerder dienen gemeenten en provincie strategisch te sturen op prioriteiten, en in het algemeen belang de daarvoor benodigde financiering te (helpen) regelen. Dit alles met inzet van eigen middelen of een beroep op externe fondsen, nationaal of Europees. De gemeente helpt daarnaast met oplossingen in, bijvoorbeeld, de vorm van locaties voor energieopslag.

Projecten die “overschotten” van duurzame energie benutten krijgen medewerking. Iets wat zeker bijdraagt aan de ontlasting van het stroomnet is om bij de plaatsing van laadpalen te kiezen voor slimme laadpalen. Dit zijn laadpalen die een auto kunnen opladen maar die ook energie van een auto terug kunnen geven op piekmomenten aan de woning of het net.

Energie coöperatie
D66 Vechtdal wil dat opbrengsten van duurzame energie zoveel mogelijk binnen de eigen gemeenschap blijven. Dat kan met een gemeentelijk energiebedrijf. Ook kunnen kernen die een energiecoöperatie willen oprichten daarbij hulp van de gemeente krijgen. 

Gasloos
Naast nieuwbouw van woningen willen we graag voor elkaar krijgen dat ook bedrijven aardgasvrij worden gebouwd. 
Energiecoaches
Onze gemeentes beschikken over energiecoaches. Wij zien graag dat deze energiecoaches pro-actief de wijk in trekken om gratis en vrijblijvend energiebesparingsmogelijkheden te adviseren. 

Inzicht
D66 wil voor elke wijk in de gemeente snel inzichtelijk maken hoe ze het beste van het gas af kunnen. Zo is het op dit moment onzeker voor bestaande woningen of en wanneer deze verwarmd kunnen worden in onze gemeente met betrekking tot groene waterstof of dat er geothermie beschikbaar is. Wellicht zijn er zelfs nog andere mogelijkheden zoals groen gas. Wij willen per wijk de beste keuzes inzichtelijk maken zodat inwoners beter weten waar ze nu en later aan toe zijn.

Lasten en lusten
Als er geen sprake is van een energiecoöperatie dan is het streven dat bij de grotere energieprojecten omwonenden mee profiteren of zelfs verdienen aan het project onder het motto ‘niet alleen de lasten maar ook de lusten’.
Lasten en lusten ook over de grens
Ook in Duitsland is men druk met de energietransitie. D66 pleit ervoor dat de Gemeente Hardenberg zich in zet bij haar Duitse buurgemeenten om de belangen van onze grensbewoners volwaardig te laten wegen en eventuele lusten ook daar te delen.

Waterstof
Op het terrein van de Gasunie in Vilsteren bestaat de mogelijkheid tot het produceren van waterstof. Met de afname van het gebruik van aardgas biedt dit wellicht kansen tot het elders gebruiken van waterstof en een eerste opstap naar waterstof economie. D66 wil dat de gemeente actief gaat kijken of er mogelijkheden zijn met de Gasunie voor de afname van waterstof bijvoorbeeld voor gebruik in gemeentelijke voertuigen.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.