Participeren

D66 hecht waarde aan het werken aan een integer, betrouwbaar en transparant bestuur dat in gelijkwaardigheid met de inwoners samenwerkt. Daarom juichen wij onder meer burgerparticipatie toe, D66 wil samen met burgers plannen en nieuwe (innovatieve) ideeën voor het leefgebied en beleid binnen de gemeentegrenzen ontwikkelen. De politiek kan dat niet alleen. Meedenken van inwoners, bedrijven, overheid en organisaties maakt de inrichting van de gemeente, van ons allen dus. Dus laat uw stem gelden!

Speerpunten 
·       We starten experimenten met buurt en dorpsbudgetten.
·       D66 maakt groenadoptie mogelijk
·       Bij belangrijke thema’s krijgen onze inwoners vooraf via een burgerraadpleging een stem. 
·       We betrekken de Jeugd bij de lokale politiek
Buurt of dorpsbudgetten
Bewoners weten wat goed is voor hun buurt. Op basis van dat vertrouwen wil D66 dat er experimenten worden opgestart met een buurt of dorpsbudget. Dat is een door de gemeente vrijgemaakt budget waar bewoners zelf over gaan. Zodat inwoners met plannen kunnen komen voor hun eigen buurt.  Dit kan gaan over het opknappen van een pleintje of het organiseren van een activiteit. Zo kunnen inwoners hun eigen straat, buurt en kern nog mooier maken. En dat plan zelf samen begroten.  

Groenadoptie
Aanvullend op het buurtbudget wil D66 groenadoptie mogelijk maken. Bij groenadoptie legt de gemeente op verzoek van inwoners adoptievakken aan.

Bij voorkeur maakt bestrating plaats voor een groenvak. Ook een bestaand groenvak kan (tijdelijk) worden overgenomen door buurtbewoners. Bewoners krijgen hiermee de mogelijkheid om samen groenvakken in te richten en te onderhouden.

Burgerraadpleging
Bij belangrijke thema’s gaan we de participatie zo regelen dat we voorafgaand aan de denkrichtingen of plannenmakerij al een burgerraadpleging organiseren. Een burgerberaad is een vorm van  overlegdemocratie. Bij deze manier van besluitvorming buigt een gelote dwarsdoorsnede van de bevolking van een wijk of de gemeente zich over een complexe, beladen kwestie. Deze groep burgers krijgt een helder mandaat, zodat vooraf duidelijk is hoe de uitkomst politiek opgevolgd zal worden. De deelnemers laten zich informeren door een breed aantal aan experts en belanghebbenden, om zich daarna samen te beraden over mogelijke oplossingen. Gezamenlijk ontwikkelen zij maatregelen die eerlijk en toereikend zijn, waarbij het algemeen belang leidend is. Burgerberaden worden onafhankelijk georganiseerd en hebben verschillende waarborgen om politieke of andere externe beïnvloeding te voorkomen. Nu is er al inspraak mogelijk maar dan is een deel van de planvorming al geweest en is er weinig ruimte voor verandering of aanpassing.
 
Jeugd
D66 wil actief de jeugd betrekken bij de lokale politiek door hen deel te laten zijn van burgerraden en door met regelmaat de onderwijs instellingen in de gemeente te bezoeken aan de hand van actuele thema’s.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.