Minder zorgen maken

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Het sociaal domein is bij uitstek een domein waar de slogan ‘laat iedereen vrij maar niemand vallen’ van toepassing is. D66 vertrouwt op de kracht en de verantwoordelijkheid van mensen zelf. Zij moeten in staat worden gesteld zelf regie te voeren over het eigen leven en deelname aan het sociale en maatschappelijk verkeer. Dit geldt ook als er omstandigheden zijn waardoor dit bemoeilijkt wordt door ziekte, uitval of chronisch gebrek. Ieder mens heeft, tenslotte recht op een respectvol en volwaardig bestaan. Daar waar eigen regie tekortschiet of de omgeving het laat afweten, kan de overheid bijspringen. Ook voor nieuwkomers.
Speerpunten
·       D66 kijkt vooral naar wat mensen wel kunnen
·       D66 wil een proef opzetten met Basisbanen
·       Koester en ondersteun mantelzorgers
·       WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteunning) is kostendekkend
·       Vroegsignalering draagt bij aan het voorkomen van problemen bij jongeren 
·       D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf regie houden.
·       D66 wil voor vluchtelingen een (tijdelijke) locatie openen 

Wel kunnen
D66 wil extra kansen en ondersteuning voor mensen die op achterstand staan. Dat betekent dat de gemeente oog moet hebben voor het individu en dan met name oog voor wat kan iemand nog wel?! Kan dat in een (klein) dienstverband, via dagbesteding, vrijwilligerswerk of is een opleiding nodig? Of is iemand te ziek om welk werk dan ook te doen? Momenteel zijn de schotten tussen inkomens- en ondersteunende voorzieningen niet altijd kansengericht. Ook in geval van schulden, is niet de schuldvraag relevant, maar de oplossing. Hoe komen mensen zo snel mogelijk van schulden af zodat ze menswaardig mee kunnen in de maatschappij.

Basisbanen
D66 wil graag een proef starten op het gebied van basisbanen. Dat zijn banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, dit is een win-win voor deze mensen, welke gehoord, gezien en gewaardeerd worden, als ook voor de ‘Werkbedrijven’. En het werkt ook nog eens preventief. Hierin is een rol weggelegd voor gemeentelijke ‘werkbedrijven’ en we stimuleren dat werkgevers hier gebruik van maken. Een stap verder is de invoering van een basisinkomen. Hier zijn nog geen mogelijkheden voor maar mocht dat veranderen, dan willen we ook hier graag een experiment mee opzetten.

Mantelzorgers
D66 zou het een mooi streven vinden om één dag per jaar de mantelzorgers in onze gemeente in het zonnetje te zetten. Of dat nou gebeurt door een receptie op het gemeentehuis of dat we als gemeente de zorg voor 1 dag op ons nemen. Wij koesteren onze mantelzorgers. Verder pleiten we voor oplossingen die de grote druk op mantelzorgers kan verlichten. Bijvoorbeeld door het opzetten van een gemeentelijke pool van thuiszorgers.

WMO
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt lokaal kansen. Door de zorg op gemeentelijk niveau te organiseren, is de invloed en betrokkenheid bij de eigen inwoners het grootst. Maatwerk was en is de bedoeling. Alleen zien we dat de landelijke overheid met de invoering van de WMO ook een bezuiniging doorvoerde welke de rekening bij de gemeente neerlegde. Onder andere door de inzet van vele plaatselijke D66 afdelingen is er door de landelijke overheid extra geld beschikbaar gekomen. Wij blijven ons inzetten om deze gelden structureel te verbeteren. Alles voor onze meest kwetsbare mede-inwoners.
Jeugdzorg en jongvolwassenen
Onder het motto ‘It takes a village to raise a Child’ wil D66 dat de gemeente investeert in vroeg signalering van problemen en preventie. Door eventuele problemen al in een vroegtijdig stadium te signaleren, bijvoorbeeld op scholen en consultatiebureaus, kunnen latere problemen worden voorkomen. D66 pleit voor de invoering van een netwerk van vroegsignalering. D66 vertrouwt op de eigen kracht van professionals, ouders en het kind. Professionals, ouders en het kind kunnen beter preventief te werk gaan dan ambtenaren. D66 wil dan ook dat de gemeente en de professionals kijken naar ‘wat wel kan’ in plaats van ‘wat niet kan’. 
Van belang is verder om onderscheid te maken in de leeftijd van 18- en 18+.
De leeftijdsgrens van 18 is niet altijd passend bij de doelgroep. Voor sommigen met een intensieve en complexe hulpvraag is die leeftijdsgrens te absoluut. De wet kent, onder voorwaarden, de mogelijkheid van zogeheten verlengde jeugdzorg, tot 23 jaar. D66 pleit ervoor dat elke jongere van 17 welke jeugdzorg ontvangt gedurende dat jaar een aanwijzing krijgt over hoe verder te gaan na 18.


Zorgeloos ouder worden
D66 vindt het belangrijk dat ouderen zelf regie kunnen houden over hun dagelijks leven, om zo lang mogelijk zorgeloos ouder te kunnen worden. Daarom willen we eigen initiatieven, waarbij ouderen samen met vrijwilligers zorg en samenzijn lokaal organiseren, maximaal faciliteren. In deze zijn wij voor woonzorgcoaches. Woonzorgcoaches helpen de ouderen en hun naasten om de regie op de zorg te houden, vanaf het moment dat zelfstandig wonende ouderen zorg nodig hebben. En we sluiten ons aan bij de oproep van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) om te komen tot een woonzorgvisie, dit mede omdat een goede woning op de goede plek het verschil kan maken tussen met hulp langer thuis wonen of opname in een verpleeghuis.
 
Vluchtelingen, Locatie
Uiteraard (blijven) de drie Vechtdalgemeentes volgens D66 Vechtdal voldoen aan de opgave van huisvesting van statushouders. Voor vluchtelingen willen we in de regio opvang creëren door het openen van een (tijdelijke) locatie. 

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.