Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede en passende opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert. Maar deze katalysator voor de kenniseconomie stokt. Het lerarentekort groeit, de werkdruk onder leraren neemt toe. En de harde waarheid is dat de schoolprestaties van Nederlandse kinderen zijn weggezakt. Nog zorgelijker is het dat de ongelijkheid in het Nederlandse onderwijssysteem toeneemt, zelfs sterker dan in de landen om ons heen. Zo slagen we er steeds minder goed in gelijke kansen te geven aan kinderen met kansrijke of kansarme ouders, uit sterke of zwakke wijken, met een verleden in Nederland of ergens anders.

Speerpunten: 
·       D66 gaat voor een efficiënt gebruik van schoolgebouwen
·       D66 wil dat alle schoolgebouwen uiterlijk in 2035 energieneutraal zijn.
·       D66 wil dat alle scholen voor 2025 voldoen aan de ventilatienormen voor nieuwbouw
·       D66 wil de kansen voor hoger onderwijs in de regio vergroten

Efficiënt gebruik
D66 wil brede scholen waar ieder kind gelijke kansen krijgt door goed onderwijs met aandacht voor cultuur, sport, digitale vaardigheden en een gezond leven.

Daarom kiest D66 voor bundeling van faciliteiten in het schoolgebouw zoals kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur. Dit biedt met name voor scholen in het buitengebied kansen om zich te versterken. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente het efficiënt gebruik van schoolgebouwen stimuleert. Scholen moeten niet te groot maar ook niet te klein zijn. Het is in het belang van kinderen dat de school voldoende groot is voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod en om samen te spelen en leren met kinderen met verschillende talenten en achtergronden. 
D66 kiest ook in krimpgebieden voor kwaliteit. Hier moeten basisscholen, in overleg met inwoners, samenwerken, het onderwijs concentreren en met desnoods een schoolbus het vervoer regelen. Daarbij moet ook fusie tussen openbare en bijzondere scholen mogelijk zijn. Zo stimuleert D66 zoveel mogelijk dat er overal in de gemeente goed basisonderwijs wordt gegeven. D66 wil eerlijke kansen voor alle kinderen en wil een tweedeling voorkomen. 
Energieneutrale schoolgebouwen
D66 wil dat alle schoolgebouwen uiterlijk in 2035  energieneutraal zijn. Voor een duurzamere wereld en om de schoolbesturen hun gelden te laten investeren in onderwijs i.p.v. energie.

Ventilatie
We streven er actief naar dat alle schoolgebouwen in onze gemeente voor 2025 geventileerd worden volgens de normen die gelden voor nieuwbouw.

Hoger onderwijs
D66 streeft naar een evenwichtige opbouw van de beroepsbevolking, die gericht is op het werken  aan de uitdagingen van nu en in de toekomst. Meer HBO en WO geschoold personeel is daarbij essentieel in het Vechtdal. D66 ondersteunt hierin de regio Zwolle e.o. met het bereiken van WO instelling, gericht op de economische pijlers van de toekomst.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.