Vrij bewegen

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

Hardenberg bevindt zich op een kruispunt van sterke regio’s. Hardenberg staat in verbinding met Zwolle, Noord-Nederland, Twente en Duitsland. Deze positie geeft ons talloze mogelijkheden op het gebied van onderwijs, mobiliteit, wonen en werken, cultuur en zorg. Dit vraagt om een goede bereikbaarheid, nu en in de toekomst. D66 zet zich in voor goede en veilige verbindingen. Qua veiligheid en doorstroming vragen met name de N36 en de N377 de komende jaren bijzondere aandacht. Voor veel van onze inwoners speelt de auto een belangrijke rol op het gebied van mobiliteit en veel inwoners hechten aan de vrijheid die een eigen auto geeft, hier zijn wij ons van bewust. Wij willen de overstap naar elektrische auto’s bevorderen en deelauto en auto-op-afroep systemen onder de aandacht brengen en daar waar mogelijk aantrekkelijker maken.
Speerpunten
·       Goede en veilige verbindingen
·       Deelmobiliteit wordt bevorderd
·       Meewerken aan realisering waterstoftankstation
·       Verbetering van de OV verbindingen en treinstations
·       D66 wil een onderzoek naar een nieuwe aansluiting voor de N36
·       Meer fietssnelwegen

Goede en veilige verbindingen
Voor een goede bereikbaarheid dienen de woon-, werk- en winkelkernen verbonden te zijn op een manier die zowel het fietsverkeer (en ook voetgangers) stimuleert als het onvermijdelijke autoverkeer voldoende faciliteert. Veiligheid en leefbaarheid (geluid en fijnstof) spelen een grote rol bij de integrale afwegingen en keuzes. Zowel bij het gemeentelijke wegennet als bij de provinciale wegen (N377,N340,N348) in onze gemeente. 

Elektrisch rijden
In mobiliteit zien we een omslag naar elektrisch vervoer, meer en meer nieuwe auto’s zijn elektrisch en er zijn zelfs automerken die aangegeven hebben alleen nog maar elektrisch aangedreven voertuigen te zullen produceren. D66 juicht deze ontwikkeling toe. 
De omslag naar elektrisch rijden is al enkele jaren gaande maar qua infrastructuur zijn er nog wel slagen te maken. Zo kennen we op diverse plekken in de gemeente openbare laadpalen maar wanneer elektrisch rijden in de toekomst de norm wordt, zal dat ook in woonwijken meer gefaciliteerd moeten worden met laadpalen. De gemeente zal met oplossingen moeten komen opdat ook bewoners zonder parkeren op eigen grond elektrisch kunnen opladen. Dat betekent meer laadpalen plaatsen of innovatieve oplossingen ondersteunen opdat de inwoners vanaf een eigen laadpunt auto’s op de openbare weg kunnen laden. 
Deelmobiliteit; Auto en fiets op afroep
D66 wil dat de gemeente deelmobiliteit stimuleert en ondersteunt (met bijvoorbeeld goedkopere parkeervergunningen, slimme laadpalen, opstelplekken voor fietsen, scooters etc). Daar waar nodig neemt de gemeente het initiatief en stelt de gemeente kennismakingsabonnementen beschikbaar. 

Waterstoftankstation
Omdat waarschijnlijk niet alle voertuigen een (volledig) elektrische aandrijving zullen krijgen in de toekomst, dient de gemeente zich in te zetten voor de komst van een waterstoftankstation in onze gemeente.
OV verbindingen en treinstations
De spoorverbindingen in deze regio dienen verder te verbeteren, via onder meer elektrificatie van het spoor Almelo-Mariënberg, realisatie Nedersaksenlijn en verbetering  van de stations. Dat laatste onder andere door het plaatsen van (meer) slimme laadpalen, het pleiten voor meer bewaakte fietsenstallingen en/of fietskluizen, bij Pro Rail het aankaarten van het plaatsen van perronoverkappingen, al dan niet voorzien van zonnepanelen. En de gemeente doet er alles aan om een mobiliteitshub te creëren bij elk station waar fiets, bus en trein perfect op elkaar aansluiten. En Na elektrificatie van het spoortraject Almelo – Mariënberg is D66 voor heropening station Bergentheim.

Nieuwe Aansluiting N36
D66 wil een onderzoek instellen naar het nut van op- en afritten in de N36 ten zuiden van Dedemsvaart en ten noorden van Ommen.

Fietssnelwegen
D66 maakt werk van fietssnelwegen. De mobiliteit verandert snel met de komst van de elektrische fiets en de speed pedelec. Meer goede snelle en veilige verbindingen zijn essentieel voor het verdere succes van deze milieuvriendelijke alternatieven voor het woon-werkverkeer c.q. woon–schoolverkeer, mits aanwonende burgers dit ook zien zitten.

Leefbaarheid
De diversiteit van de verschillende kernen en buurtschappen binnen het Vechtdal is groot. De voorzieningen staan op veel plekken onder druk, scholen worden soms te klein om nog te kunnen voortbestaan, winkels en andere maatschappelijke voorzieningen moeten hun deuren sluiten. Voor biodiversiteit en milieu is te weinig aandacht.
Speerpunten
·       D66 stimuleert ontmoeten en bundeling van functies in de kernen
·       D66 wil plaatselijke belangen ondersteunen in initiatieven die de samenhang vergroten in dorpen
·       D66 wil stimulering van initiatieven voor circulaire landbouw
·       D66 wil dat de gemeente actief meedenkt met stoppende agrariërs om te komen tot nieuwe mogelijkheden op hun bedrijf. Dat betekent ook kritisch kijken naar het actuele nut van bestaande regels voor een nieuw verdienmodel. 
·       D66 wil dat biodiversiteit een belangrijke plaats krijgt bij nieuwe ruimtelijke initiatieven
Ontmoeten
Gemeenten runnen geen winkels en ook op andere voorzieningen die van belang zijn voor het dagelijks leven heeft de gemeente geen doorslaggevende invloed. De beperkte nieuwbouwmogelijkheden bij kleine kernen bieden vaak niet voldoende aanwas om belangrijke voorzieningen overeind te houden.
In onze kernen spelen het verenigingsleven en intermenselijke contacten een steeds belangrijker rol in het leefbaar houden van de dorpen binnen het Vechtdal. In een tijd dat deze contacten niet vanzelfsprekend zijn en de traditionele ontmoetingsplaatsen, zoals dorpscafés en buurthuizen, zijn verdwenen, ziet D66 een faciliterende rol voor de gemeente. Wij ondersteunen integrale plannen, waarin verschillende functies in één gebouw worden ondergebracht en mensen van verschillende doelgroepen elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. D66 wil een open houding bij gemeenten voor dergelijke bundeling van functies.
Samenhang vergroten
Met plaatselijk belangen wordt actief gekeken naar de ontwikkeling van hun kern of buurtschap. De gemeente neemt een actieve houding aan met als uitgangspunt het kijken wat mogelijk is. Kleinschalige toevoeging van woningen bij de dorpen biedt soms mogelijkheden voor jongvolwassenen om in hun kern te blijven wonen. Voor deze projecten wordt actief samenwerking gezocht met de verschillende woningbouwcorporaties om er ook voor te zorgen dat deze woningen ook echt voor deze doelgroep beschikbaar zijn.
Circulaire landbouw
Een belangrijk kenmerk van ons buitengebied is de agrarische sector. D66 vindt dat een economisch succesvolle agrarische sector goed is voor de hele gemeente. In onze gemeente moet voldoende, lekker en gezond, duurzaam en veilig voedsel geproduceerd worden met aandacht voor de natuur en biodiversiteit. Boeren moeten dus kunnen boeren maar wel in een setting die past binnen de huidige tijd. De komende decennia zal de agrarische sector een enorme verandering ondergaan. Veel boeren geven al aan naar alternatieven te zoeken voor het bedrijf, waar ze met zoveel liefde in werken. De oplossingen liggen niet meteen voor het oprapen, toch zijn er voor boeren mogelijkheden om geld te verdienen aan de grond waarop zij nu landbouw of veeteelt bedrijven. Bijvoorbeeld door de directe lokale verkoop van producten uit de omgeving via een coöperatie of een/productiefaciliteit. Bosbouw in combinatie met recreatie en energieopwekking, kleinschalige woningbouw in de vorm van woongemeenschappen of tiny houses in het bos behoren ook tot de mogelijkheden.
D66 ziet duurzaamheid, groene energievoorziening, agrarisch natuurbeheer en recreatie als belangrijke kansen om het platteland leefbaar te houden. De gemeente ondersteunt duurzame en innovatieve ontwikkeling van de landbouw en helpt bij het klimaatbestendig maken en beheren van landbouwgebieden binnen de gemeente. Dit zijn de stappen om te werken aan een circulaire landbouw en een toekomstbestendige sector.
Stoppende agrariërs
Die ondernemers die besluiten om te stoppen met hun onderneming worden door de gemeente ondersteund in het zoeken van een nieuwe bestemming voor hun locatie. Bij het eventueel wijzigen van de bestemming wordt uiteraard groot belang gehecht aan draagvlak in de omgeving, maar ook de toekomst van de ondernemer weegt hier zwaar. Met ondernemers wordt gekeken naar toekomstige functie(s) voor de woning en bedrijfspanden waarbij kleinschalige bedrijvigheid, diversiteit in woonvormen en recreatief gebruik tot de mogelijkheden behoort.
Biodiversiteit
D66 vindt biodiversiteit belangrijk, omdat dat onder meer bijdraagt aan de bestrijding van plagen als de eikenprocessierups. Inzaaien van bloemen in bermen en een aangepast maaibeleid daar zijn we voor, mits dit niet tot overlast of onveiligheid in het verkeer leidt. 
Een apart punt is dat D66 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die schadelijk zijn voor mens en natuur wil terugdringen en op den duur wil verbieden.
Bij ruimtelijke initiatieven wil D66 een biodiversiteitsparagraaf in omgevingsplannen waarbij duidelijk wordt gemaakt welke randvoorwaarden op het gebied van biodiversiteit gesteld worden aan nieuwe plannen.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.