Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

Er is een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. We zijn met steeds meer mensen en we wonen steeds ruimer in kleinere huishoudens. Ondanks dat prijzen de pan uit rijzen, wordt er niet genoeg gebouwd. Dat wat er gebouwd wordt is veelal voor het duurdere segment. Een veranderende samenleving heeft andere woonwensen. Wanneer je als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wilt wonen, moet je lang zoeken. Er moet meer gebouwd worden, juist voor deze groepen. Daarnaast worden vooral mensen in de oudere woningen onevenredig hard getroffen door stijging van de energieprijzen.
Speerpunten: 
·       D66 wil 3000 nieuwe woningen
·       D66 wil inbreiden voor uitbreiden
·       D66 wil bestaande woningen verduurzamen
·       D66 wil bouwen naar behoefte en doorstroming bevorderen
·       D66 heeft een open houding voor woningsplitsing en ‘flexwonen’

3000 nieuwe wooneenheden
Wij willen het bouwen van nieuwe wooneenheden versnellen. Landelijk gaan we voor 1 miljoen nieuwe woningen voor 2030. En voor Hardenberg leggen we de lat op 3.000 nieuwe woningen  Daarom werken we samen met de provincie en de landelijke overheid. We brengen hindernissen in kaart en nemen we deze weg. We geven woningcorporaties de opdracht ook woningen met een middenhuur te bouwen. Lokaal kunnen we als gemeenten eisen stellen, zodat deze woningen ook echt voor de middeninkomens beschikbaar komen en blijven

Erven met kwaliteit blijven bestaan en worden in het licht van de mogelijkheden voor het stoppende boerenbedrijf wellicht verruimd. Daarnaast willen we graag vrijkomende winkel- en bedrijfspanden kunnen inzetten in de woningmarkt. We maken het makkelijker om functies van panden te combineren of te veranderen. Inspelen op een veranderende vraag gaat leegstand tegen. Ook stimuleren we groepswoonvormen en eigen initiatief voor woningen, zoals wooncoöperaties en collectief particulier opdrachtgeverschap. Om een bouwvergunning en hypotheek bereikbaar te maken voor woongroepen biedt de overheid hulp met een garantstelling en kennis over collectief wonen.
Stikstofvervuiling dreigt een rem op de woningbouw te zetten. D66 Vechtdal legt prioriteit bij woningbouw en zal landelijke maatregelen tegen stikstofvervuiling ondersteunen 

Inbreiden voor uitbreiden
Nieuwe huizen bouwen we zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom. Bij inbreiden slaan we twee vliegen in één klap: we hebben meer ruimte voor groen en werken aan sterkere kernen. Pluspunt is dat voorzieningen en openbaar vervoer al aanwezig zijn. D66 is er voorstander van om kantoor en winkelpanden die leeg (komen te) staan ook een woonbestemming te geven. 
Gezien de grootte van de bouwopgave dienen we ook te kijken waar we verantwoord kunnen uitbreiden. Om de voorzieningen in kleinere kernen op peil te kunnen houden is uitbreiding daar soms gewoon noodzaak. 

Verduurzamen bestaande woningen
D66 wil dat energiearmoede wordt aangepakt, dit niet alleen door een (tijdelijke) korting op de heffingen maar ook door het aantal (zeer) slecht te verwarmen huizen te verminderen. Het streven is dat er geen enkele woning in onze gemeente nog energielabel E, G, of F heeft in 2030, tenzij het een monument betreft. De gemeente ondersteunt het verduurzamen van woningen actief door middel van voorlichting, energiecoaches en subsidie. Coöperaties worden via prestatieafspraken gestimuleerd te verduurzamen.
Bevordering doorstroming en bouwen naar behoefte
Naast meer bouwen is het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt een belangrijke manier om de woningcrisis aan te pakken. Onze gemeentes hebben met name een tekort aan een- en tweepersoonswoningen voor bijvoorbeeld stellen zonder kinderen, alleenstaande ouders, singles, senioren of mensen met een beperking. Naast bijvoorbeeld meer appartementen betekent dit ook seniorenwoning in hofjes (knarrenhof), tiny houses en ruimte voor woongemeenschappen onder één dak. Door meer wooneenheden te bouwen voor andere levensfasen en woonbehoeftes, komen er meer gezinswoningen beschikbaar en bevorderen we de doorstroming. Gelet op deze behoefte en op het grondgebruik sluiten we hoogbouw niet uit. Met maatwerk is meer mogelijk. 

Open houding voor woningsplitsing en flexwonen
D66 staat welwillend  tegenover  woningsplitsing opdat  er meer woonruimte beschikbaar komt.  Dit  helpt de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Woningsplitsing is nu te beperkt mogelijk. D66 wil de drempels voor woningsplitsing verlagen.  D66 wil flexwoningen in het Vechtdal mogelijk maken. Flexwoningen zijn flexibele woonoplossingen die relatief snel en goedkoop kunnen worden gerealiseerd en weer beëindigd. Kwalitatieve flexwoningen zijn duurzaam en circulair en voegen iets toe aan de beeldkwaliteit van de locatie.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

D66 Hardenberg, wil dat elke politieke beslissing over de fysieke leefomgeving, of het nu gaat om woningbouw, mobiliteit, landbouw of industrie, moet worden getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ voor de aanstaande gemeenteraads-verkiezingen in maart 2022. Belangrijke punten zijn investeringsagenda, wonen, participatie, jongeren, sport & cultuur.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.