“Nu aan de slag!”

Fractievoorzitter Meryem Çimen in het debat over het coalitieakkoord 2022 – 2026; ‘Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad’

Voorzitter…

“Het lijkt wel alsof we elke dag weer geconfronteerd worden met een nieuwe crisis.
Wonen, energie, klimaat, stikstof, vluchtelingen, kansenongelijkheid, corona en niet te vergeten de vertrouwenscrisis. 
Terwijl Nederland eerder dit jaar gespannen wachtte op 25 februari, de dag dat alle coronamaatregelen los zouden worden gelaten, brak er vervolgens een oorlog uit op het Europese continent. Een oorlog die nog altijd voortduurt.

We hebben de afgelopen jaren de verdeeldheid, het wij-zij denken en een gevoel van onbehagen en machteloosheid zien toenemen in onze samenleving. 
Meer dan ooit is er behoefte aan lef, ambitie, leiderschap, een gevoel van gezamenlijkheid en een visie. Om samen de grote uitdagingen van onze tijd aan te gaan.

Er is behoefte aan een overheid en een politiek dat open en eerlijk de dilemma’s voorlegt, de moeilijke keuzes niet vooruitschuift – ook als dat gaat schuren in de samenleving – en simpelweg gaat leveren.

Haarlem is de mooiste stad van Nederland, waar mensen met veel plezier wonen, werken en hun kinderen zien opgroeien.
Maar ook Haarlem kent haar uitdagingen en heeft te maken met de gevolgen van de eerder benoemde crises.
Met dit coalitieakkoord zetten we de komende vier jaar in op daadkracht en uitvoering. We zetten in op actie!
We maken daarbij stevige keuzes. 
En stellen prioriteiten om die sociale, groene en leefbare stad daadwerkelijk te realiseren.
 
We investeren miljoenen in het onderwijs;
In gezonde en duurzame schoolgebouwen;
In voor- en vroegschoolse educatie, want de eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal;
In zomerscholen om opgelopen achterstanden in te halen;
We starten met het toevoegen van meer HAVO klassen in Haarlem Schalkwijk en kijken deze periode naar wat er nodig is voor toevoegen van VWO klassen in de periode daarna. 
En we gaan helpen bij de aanpak van het lerarentekort.   
Want echte gelijke kansen, beginnen met goed onderwijs.
 
We gaan voor die groene, duurzame en gezonde stad.
Met schone lucht en schone energie.
We gaan voor meer ruimte voor bewegen en spelen in de wijk. 
We prioriteren de fiets, voetganger en het OV in onze stad en de auto is te gast.
In 2020 is, via een initiatiefvoorstel van D66, besloten dat de standaard snelheid in Haarlem 
30 kilometer per uur wordt. Nu is het tijd om dit uit te voeren. 
Daarmee maken we Haarlem veiliger en leefbaarder. 
 
We investeren in welzijn en goede zorg voor jong en oud.
De kosten voor de jeugdzorg en de Wmo lopen ook komende jaren naar verwachting weer op. 
We maken miljoenen vrij om deze stijgende kosten te dekken en niet verder te hoeven schrappen in de jeugdzorg en de Wmo.
We zetten de komende periode in op kwaliteit en effectiviteit van geleverde zorg. 
We gaan ook steviger inzetten op preventie.
Denk aan de eerste rookvrije generatie in 2040, investeringen in jeugd- en jongerenwerk via Gewoon in de Wijk en we komen met een aanpak voor preventie van zware jeugdhulp.
 
De woningnood is ook in Haarlem fors.
We gaan daarom duizenden woningen bijbouwen.
In de vorige periode zijn de ontwikkelzones vastgesteld. Deze periode gaan we zo snel mogelijk bouwen. We zetten daarbij als eerst in op Zuidwest, Oostpoort en Schalkwijk.
 
We versterken de lokale democratie. 
De democratische wijkbegroting is een van de meest laagdrempelige mogelijkheden om mensen actief te betrekken bij hun buurt. Schalkwijk aan Zet is hier een mooi voorbeeld van.
We gaan de wijkbegroting breder inzetten in Haarlem. 
Ook het burgerberaad is een waardevolle toevoeging aan ons democratisch stelsel om inwoners actiever te betrekken bij besluitvorming over complexe vraagstukken. 
Deze periode gaan we minimaal één burgerberaad instellen.
 
En dan de veiligheid in onze stad.
We investeren deze periode flink in veiligheid; thuis, op straat en online.
We werken daarbij nauw samen met zorg en welzijnspartners, scholen en de politie.
We zetten de multidisciplinaire wijkaanpak Rozenprieel voort en breiden deze aanpak uit naar een andere wijk.
Ook zijn wij een trotse Regenbooggemeente en heeft een Haarlems college voor het eerst een wethouder diversiteit en inclusie.
Tot slot, is Haarlem ook een veilig haven voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld. 
Ik ben er trots op een gastvrije stad te zijn en wij onze nieuwe stadsgenoten zo goed mogelijk ondersteunen om de taal te leren, aan het werk te gaan en hun kinderen van goed onderwijs te voorzien.
 
Kortom voorzitter, uitdagingen en werk volop.
Het coalitieakkoord met onze visie voor Haarlem ligt er.
Nu aan de slag!”