Meerderheid raad wijst raadgevend referendum over parkeren af

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het verzoek voor een raadgevend referendum over betaald parkeren afgewezen. Ook D66 Haarlem stemde niet in met het referendum. Fractievoorzitter Meryem Çimen legde tijdens de raadsvergadering van 30 maart uit waarom.

Voorzitter…

“Ik val maar met de deur in huis: D66 zal het verzoek voor een raadgevend referendum niet steunen.
De volledige onderbouwing staat in het amendement dat wij samen met PvdA, GL, AP en CDA hebben ingediend, althans dat zal collega Wiedemeijer straks doen. Maar ik zal nog een paar punten uitlichten.

Ook in Haarlem woedt een ware strijd om de ruimte.
Ruimte voor meer woningen, ruimte voor meer groen, ruimte voor recreëren. Haarlem krijgt er geen extra m2’s bij, dus we moeten anders gebruik maken van de ruimte die we hebben.
En niet alles kan.

We moeten als gekozen vertegenwoordigers in deze stad stevige keuzes durven maken. Er is koers en daadkracht nodig.
D66 is voorstander van het reguleren van parkeren in Haarlem.
Het is een instrument om die leefbare, inclusieve en groene wijken te realiseren. Noodzakelijk om 10.000 woningen te kunnen bouwen.

Wij zijn niet tegen alle auto’s, de auto verdwijnt niet compleet uit het straatbeeld omdat we parkeren reguleren. D66 is wel voor het eerlijker delen van de openbare ruimte. Die openbare ruimte is immers van ons allemaal, ook van mensen die geen auto hebben,
van kinderen die buiten willen spelen, van mensen met een handicap, van mensen die meer groen in hun wijken willen zien.

Met deze boodschap over mobiliteit, groen, wonen – in ons verkiezingsprogramma, in onze campagnecommunicatie, zijn we ook tijdens de verkiezingen van maart 2022 naar de Haarlemmers toe gegaan en hebben we meer stemmen gehaald dan de verkiezingen
daarvoor.

Voor D66 is onze opdracht helder.
De discussie over het uitbreiden van gereguleerd parkeren is een klassiek voorbeeld van kiezen tussen het algemeen belang of het belang van het individu. Soms moet de individuele burger iets inleveren om het belang van ons allen, van de gemeenschap, te dienen.

Ik begrijp echt heel goed dat dat vervelend is, maar het kan soms niet anders. Wij hebben kennisgenomen van het advies van de referendumcommissie, maar wij komen desalniettemin tot een andere conclusie. Mijn fractie heeft meerdere bezwaren tegen het houden van een referendum over de nota uitwerking parkeerregulering waarbij er een simpele ja/nee vraag wordt voorgelegd aan de
burger. Een stad besturen is namelijk nooit zo simpel en het invoeren van gereguleerd parkeren in 11 extra wijken hangt nauw samen met ons mobiliteitsbeleid, ons groenbeleid en het toegankelijk maken van onze straten.
Het is een operationalisering van en vloeit voort uit eerder vastgesteld beleid en daarnaast helpt het ons om te voldoen aan een verplichting dat volgt uit een internationaal verdrag. Je kunt het één niet los zien van het ander.

Daarnaast gaat het hier wel degelijk ook om gemeentelijke tarieven en belastingen en daar kun je geen referendum over houden. En dan breng ik nog in herinnering dat er in 2017 al een referendum is gehouden over parkeermaatregelen, waar de opkomstdrempel niet is gehaald (18%) en we wel dik 820.000 euro belastinggeld aan hebben uitgegeven.

De gemeente ontvangt daarnaast met grote regelmaat klachten van overlast. De leefbaarheid in buurten staat onder grote druk. Uit de inwonerspeiling 2022 blijkt dat ruim een derde van alle (160.000) Haarlemmers (zeer) veel overlast van parkeren ervaart in de eigen buurt. Voor D66 is het probleem helder, het vastgesteld beleid door de vorige raad en de huidige raad is ook helder.

Het is – een jaar na de gemeenteraadsverkiezingen – zaak om de stad te besturen. Het is tijd voor actie. Een referendum geïnitieerd vanuit de raad, omdat je eigenlijk tegen de ingezette koers
bent, is wat ons betreft niet op zijn plaats.”