Kadernota 2024: Haarlemmers zijn niet gebaat bij stilstand

“Voorzitter…”

Koers houden

Het kabinet Rutte IV is vorige week vrijdag gevallen. 
Er staan alweer nieuwe landelijke verkiezingen op stapel.
Wat je ook vindt van het kabinet; ik denk dat we allemaal kunnen erkennen dat de uitdagingen voor Nederland met de dag groter worden.
En we gebaat zijn bij een overheid die aan de bak gaat.
We zullen zien wat er in Den Haag gaat gebeuren in november, wie onze nieuwe premier zal worden en wat de impact van het volgend kabinet gaat zijn op gemeenten.
Laten wij ondertussen in Haarlem vooral doorgaan met het aanpakken van de uitdagingen en het realiseren van onze ambities.
Want Haarlemmers zijn niet gebaat bij stilstand.
Onze ambities voor de stad zijn groot. Op het gebied van klimaat, duurzaamheid, wonen en onderwijs.
Koers zetten, koers houden en resultaat boeken voor Haarlemmers.

Onderwijs

Goed onderwijs biedt kinderen een goede start in het leven.
Goed onderwijs is essentieel om kansengelijkheid te vergroten. 
Het zorgt ervoor dat kinderen en jongeren meer kansen krijgen om de eigen dromen na te jagen.
Als gemeente dragen we hier aan bij door voldoende, goede en gezonde schoolgebouwen op te leveren.
D66 zet zich al jaren in om geld te vrij te maken voor het Haarlems onderwijs. 
We zijn dan ook ontzettend blij en trots dat we komende jaren 30 miljoen euro éxtra investeren in goede en gezonde schoolgebouwen.
Onze wethouder onderwijs kan de komende jaren weer flink aan de bak! 

Groene schoolpleinen

Bij goede en gezonde schoolgebouwen horen wat D66 betreft ook groene schoolpleinen.
Wij hebben bij de begroting vorig jaar gevraagd om hier geld voor vrij te maken en het liefst in de vorm van een subsidie, zodat scholen die dit willen ook zo snel mogelijk aan de slag kunnen. 
We zijn dan ook verheugd te zien dat dit voor de komende jaren is geregeld! 
Kan het college aangeven vanaf wanneer scholen zich kunnen melden voor deze subsidie en wordt hier ook actief over gecommuniceerd richting scholen en schoolbesturen?

Sport

Dan een vraag over sport voorzitter. 
In Haarlem is de beleidskoers al jaren dat we inzetten op breedtesport om zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen te krijgen; bij sportverenigingen, sportscholen, in het park of middels hardlooproutes door de hele stad. 
Dit is ook van belang, omdat we na jaren afvlakking weer een groei van het aantal Haarlemmers verwachten. Ook zij moeten ergens kunnen bewegen en sporten.
In de Kadernota zien we op meerdere plekken (p. 16 en p. 125) een inzet van het college op extra sportevenementen en talentontwikkeling. Is dit niet de facto een beleidswijziging in de Kadernota? Die bij mijn weten niet in de commissie samenleving is besproken. Graag een reactie van de wethouder. 
En aanvullend, wat voor gevolgen heeft deze koerswijziging voor het sportbudget?

Toegankelijkheid

D66 vraagt regelmatig aandacht voor toegankelijkheid bij ontwikkelingen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij het optekenen van de ontwikkelzones en bij de mobiliteitshub Nieuw-Zuid.
Het is dan ook goed dat er een reservering wordt gedaan in de Kadernota voor een coördinator Toegankelijkheid Openbare Ruimte voor een integrale aanpak en afstemming.
Maar deze reservering is alleen geregeld voor 2024. Zou dat ook niet voor 2025 en 2026 moeten? En klopt het dat het gereserveerde bedrag bedoeld is om een coördinator te betalen en niet voor concrete acties? Graag een reactie. 
Daarnaast hebben wij er het volste vertrouwen in dat deze coördinator meer kan dan afstemmen. 
Wij zouden ook graag meer actie willen zien en hebben daarvoor de motie Meer actie voor toegankelijkheid ingediend, samen met AP, PvdA, CDA, CU, JH en SP met het volgende dictum.

Verzoekt het college om:
Bij de begroting 2024 een voorstel te doen om de coördinator toegankelijkheid ook in 2025 en 2026 aan de slag te laten gaan;
Indien nodig bij de begroting 2024 incidentele middelen ter beschikking te stellen aan de nieuwe coördinator toegankelijkheid, voor het uitvoeren van snelle, effectieve maatregelen op straat om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren;
Bij het treffen van maatregelen ten behoeve van de toegankelijkheid ook belangenvertegenwoordigers te betrekken.

Regentonsubsidie

D66 steunt de inzet van het college om Haarlemmers bewust te maken van kleine interventies die veel resultaat opleveren. Bijvoorbeeld het kopen van een regenton voor in de tuin om regenwater op te slaan en wateroverlast te voorkomen. 
Maar een beetje degelijke regenton kost een paar tientjes bij de Intratuin.
Waarom kunnen mensen niet zelf een regenton kopen en is daar een subsidie voor nodig?
Kost de ambtenaar die de subsidieregeling moet optuigen en de aanvragen moeten beoordelen niet veel meer dan de kosten van een regenton? 
Even hardop nadenkend: had het college niet gewoon beter 1000 regentonnen zelf kunnen kopen en dat kunnen weggeven bij de milieustraat of iets dergelijk?
D66 is niet overtuigd dat dit in een subsidie geregeld hoeft te worden en dient daarom het amendement Geen onnodige rompslomp rondom een regenton in. 
Besluit:
I. Onderstaande passage op pagina 14 te schrappen:
“(..) en beoogd wordt om de groene daken subsidie uit te breiden met een regentonsubsidie om wateroverlast verder te beperken.” 
II. Onderstaande passage op pagina 118 te schrappen:
“Reservering regenton subsidieregeling. De reeds bestaande groene daken subsidieregeling wordt uitgebreid met regentonsubsidie om zo de wateroverlast verder te beperken.”
III. En in navolging daarvan de subsidieregeling te verlagen met het bedrag dat beoogd was voor het subsidiëren van regentonnen.

Cultuur

Onze stad heeft een mooi en breed cultuuraanbod. 
En ook voor een diverse en veilige nachtcultuur timmert Haarlem aan de weg. Maar de cultuursector zit nog niet op het niveau van voor de zware corona-jaren. Haarlem is geen uitzondering.
We maken met deze Kadernota geld vrij om tekorten bij de Schuur te overbruggen. We maken ook incidenteel geld vrij om de tekorten bij het Slachthuis te dekken. 
D66 staat achter deze investeringen, maar heeft wel een aantal voorwaarden meegegeven voor het vervolg.
En wie weet wat er nog meer op ons af komt.
Culturele instellingen zijn het visitekaartje van onze stad met immateriële waarde voor Haarlemmers en bezoekers van buiten de stad.
Tegelijkertijd voelt het wel alsof we veel pleisters aan het plakken zijn. Dat houden we niet lang op deze manier vol.
We hebben een cultuurplan tot 2028 vastgesteld, hoe houdbaar is dat nog? 
We hebben zaken afgedekt voor deze collegeperiode, maar wat is de langetermijnvisie van het college? Welke stappen gaat deze wethouder de komende maanden zetten om hier meer grip op te krijgen?
Kan de wethouder toezeggen om een langetermijnvisie van het college te betrekken bij de evaluatie van het cultuurplan in 2024?

Organisatie en uitvoeringskracht

Afdeling VTH
De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving kent al een tijd een zeer hoge werkdruk kent en heeft al langer te maken met capaciteitstekorten.
We begrijpen dat er begin 2023 een extern onderzoek is uitgevoerd en daaruit blijkt dat er een forse extra inzet vereist is.
Zeker ook met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
D66 is dan blij met het voorstel van het college om de afdeling VTH structureel een impuls te geven en er extra geld voor vrij te maken.
De afdeling VTH staat voor hun werk in direct contact met Haarlemmers en D66 vindt het van het grootste belang dat het contact tussen Haarlemmers en de gemeente servicegericht en tijdig is. 
En dat wettelijke doorlooptijden van vergunningaanvragen worden gehaald, ook in meer complexe dossiers.
Een klein intermezzo bij dit punt. 
Afgelopen donderdag was het wereldwijd de warmste dag ooit gemeten – een triest nieuw record. 
Voor D66 is het overduidelijk: klimaatverandering wacht niet op ons. 
En alleen samen creëren we een klimaatbestendig Haarlem.
Gelukkig onderneemt onze gemeente al veel actie en zet koerst Haarlem naar een aardgasvrije stad in 2040.
D66 ziet in de praktijk veel regels voor het verduurzamen van monumenten, rondom verduurzaming van huizen die zorgen voor vertraging van het behalen van onze klimaatdoelen én zorgen voor een hoge werkdruk bij de gemeente.
Dan heb ik het concreet over regels die belemmeringen vormen voor verduurzaming en welke eventueel geschrapt kunnen worden.
Wij denken daarom dat het waardevol is voor Haarlemmers, voor de uitvoeringskracht van de gemeente én voor het halen van onze klimaatambities om te onderzoeken waar de gemeente Haarlem kan dereguleren of de regeldruk kan verminderen. 
D66 dient daarom samen met Actiepartij, GL, PvdA, CDA en CU de motie Minder regels, minder werkdruk, doe onderzoek naar deregulering in met het volgende dictum.  
Verzoekt het college:
Onderzoek te doen waar de gemeente Haarlem kan dereguleren danwel de regeldruk verminderen;
De resultaten van dat onderzoek voor te leggen aan de raad en indien mogelijk met een concreet voorstel aan de raad.

Uitvoeringskracht 
We hebben grote ambities voor deze stad en we willen vol inzetten op actie. 
In 2022 heeft een mooie versnelling plaatsgevonden en hebben we de realisatiecijfers flink omhoog gekregen. 
Maar hoe houden we dat vast? Welke ingrepen in het ambtelijk apparaat ziet het college nog meer voor zich om deze versnelling in de uitvoering vast te houden? 
En welke mogelijkheden ziet het college om de uitvoeringskracht de komende jaren nog verder te verstevigen? 
Ziet het college daar ook een rol voor deze raad?

Inzicht in 10 jaar investeringen
D66 is blij met het investeringsplan voor de komende 10 jaar.
We denken dat dit een goede ontwikkeling is. Het geeft de raad namelijk beter beeld bij de geplande investeringen, maar ook zicht op mogelijke strategische keuzes. 
Dit zien we ook duidelijk in het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Hierin is een  sprong gemaakt van 4 jaar vooruit kijken naar de komende 16 jaar vooruit kijken.
D66 ziet deze manier van werken nog in de kinderschoenen staat, maar we zouden dit ook heel waardevol vinden op andere beleidsterreinen als beheer en onderhoud en ook sport. 
Deelt het college dit beeld? En kan het college aangeven of ze hiermee aan de slag gaan in de komende maanden? Zou de raad hier bij de begrotingsbehandeling update over kunnen krijgen? Graag een reactie.

Transparant bestuur
Transparant besturen begint bij de juiste stukken toegankelijk maken voor Haarlemmers. 
Besproken raadstukken worden regelmatig worden geamendeerd door de raad.
En we zien dat ingediende amendementen wel worden toegevoegd bij de gepubliceerde stukken, maar niet worden verwerkt in een definitief stuk dat is vastgesteld door de raad.
De geamendeerde versies van raadsstukken zijn dus niet beschikbaar voor raadsleden en 
Haarlemmers op de gemeentewebsite.
Raadsleden zijn daardoor aangewezen op het eigen geheugen of die van de fractie. Dat vinden wij onwenselijk en zorgt ook best vaak voor ruis en gedoe in het debat. 
Daarom dienen wij, samen met CDA, AP, GL, PvdA, CU, JH, SP en de VVD de motie Publiceer geamendeerde versies van raadsstukken op de gemeentewebsite in. Het dictum luidt als volgt:
Verzoekt het college:
Voortaan een concept-stuk met datum vaststelling college op de website te publiceren en – na vaststelling door de raad – een definitief stuk, inclusief de verwerkte amendementen, te publiceren voorzien van de datum vaststelling gemeenteraad.

Indicatoren (bijlage 6)
Tot slot, indicatoren.
Haarlem wil een ongedeelde stad zijn, met vitale en veerkrachtige wijken.
Met een gebalanceerde verdeling van sociale, middeldure en dure woningen over de hele stad dat bijdraagt aan het realiseren van een ongedeelde stad.
In de Kadernota is een nieuwe indicator opgenomen voor het “Aantal sociale huurwoningen in stadsdelen Noord, Centrum en Zuidwest. 
D66 is van mening om een meer compleet beeld te krijgen van de 40,40, 20 verdeling over de hele stad een extra indicator gericht op Schalkwijk nodig.
D66 dient daarom het amendement Vergeet Schalkwijk niet in de ongedeelde stad in. Met dit amendement voegen we een indicator (met een doel, effectindicator en toelichting) toe om ook het aantal middeldure en dure woningen te meten en de raad over te informeren.
Tot zover.