Participatie en burgerinitiatieven

D66 Gennep is een groot voorstander en stimulator van burgerinitiatieven en participatie van inwoners in hun gemeente. We
werken aan een lokale overheid die open is, mensen betrekt, naar ze luistert, ze serieus neemt. We bouwen aan een lokale overheid waar burgerinitiatieven meer dan welkom zijn en het ambtelijk apparaat daarin faciliteert.

  • Op alle gebieden, van cultuur tot zorg en van natuur tot economie, gaan we met de inwoners van onze gemeente om tafel om naar hun wensen en ideeën te luisteren. De gemeente heeft daar een grote faciliterende rol in.
  • We streven naar een lokale overheid die dorpsraden een belangrijke stem geeft bij gemeentelijke plannen en die de ASD (adviesraad sociaal domein) serieus neemt.
  • Niet alle kennis en kracht tot realisatie is binnen onze gemeente zomaar voor handen. Daarom bezinnen we ons op onze positie in de regio en onderzoeken we de mogelijkheden tot samenwerking en fuseren. Daarnaast maken we zonder schroom gebruik van andere intergemeentelijke deskundigen.