De jeugd en de toekomst

Om kinderen en jongeren kansrijk te laten opgroeien is een brede blik en integrale aanpak nodig. We willen de zorgen en verwachtingen van onze kinderen en jongeren serieus nemen en ze toekomstperspectief bieden. Onderwerpen als kansenongelijkheid, klimaatverandering, armoede en woningnood hebben grote invloed op de toekomst van onze kinderen. Wij zijn pas tevreden over de inzet van de gemeente als we de goede dingen doen en die dingen ook goed doen.

  • We zien graag dat de gemeente een sterke rol als regisseur op zich neemt en zorgt voor een krachtig netwerk van maatschappelijke partners rondom het leven van kinderen en jongeren om zo samen tot een breed gedragen jeugdbeleid te komen. Hierbij staat vertrouwen, samenwerken en eigen kracht centraal.
  • Door het neerzetten van een sterke eerste lijn hulpverlening (team toegang) binnen onze gemeente die makkelijk benaderbaar is en gericht op het tijdig ondervangen van hulpvragen houden we het beroep op specialistische hulp beperkt. Wij zien graag een sterke en makkelijk toegankelijke gemeente waar ouders voor hulp terecht kunnen.
  • Bij uithuisplaatsingen plaatsen we jeugdigen zoveel mogelijk in gezinshuizen en pleegzorg. Kinderen en jongeren moeten dicht bij huis kunnen blijven. Hiervoor zal ook ingezet moeten worden op de werving van deze plekken binnen de gemeente. We gaan samen met verenigingen en clubs in gesprek en investeren in hoe we hen kunnen ondersteunen in hun medeverantwoordelijkheid bij de aandacht voor kinderen en jongeren. Zo wordt er vroegtijdig gesignaleerd wanneer kinderen buiten de gemeenschap dreigen te vallen.
  • We overleggen met de tieners en jongeren in alle kernen (door middel van jongerenwerkers, dorpsraden, dorpsondersteuners of andere rollen). Op deze manier past de invulling van bijvoorbeeld speelplaatsen en ontmoetingsplaatsen, ook echt bij de wensen van de jeugd.
  • We willen dat de jeugd toegang blijft krijgen tot activiteiten als sport, muziek, cultuur en welzijn.