Een bloeiende economie

Een bloeiende economie vraagt een visie op basis van inclusief, sociaal en duurzaam ondernemerschap. Verbindingen tussen ondernemers, burgers, onderwijs en politiek zijn daarin essentieel. Als gemeente moeten wij hierin het voorbeeld geven. Deze vorm van ondernemerschap moet aanwezig zijn in de gehele organisatie maar ook als criteria gelden voor onze leveranciers en maatschappelijke partners als het gaat om beleid rondom subsidies, inkoop en aanbestedingen.

  • Door te luisteren naar ondernemers en met hen in gesprek te gaan kunnen we hen vanuit de politiek ondersteunen in inclusief, sociaal en duurzaam ondernemerschap. Op basis van die gesprekken kunnen we vormgeven aan investering en draagvlak creëren voor structurele transities van klimaat, arbeidsmarkt en circulariteit op bijvoorbeeld onze bedrijventerreinen en de agrarische sector.
  • We gaan actief werken aan een aanpassing van het bestemmingsplan om een kleiner, bruisend centrum van Gennep te creëren met meer samenhang.
  • Het ondernemerschap in de kernen moet gekoesterd worden. De gemeente moet samen met de lokale ondernemers blijven kijken wat deze voor hun omgeving kunnen betekenen en hoe dit toekomstbestendig bereikt kan worden.
  • Alhoewel we het belang voor de economie zien, zijn wij zeer terughoudend voor wat betreft de uitbreiding van haven Heijen. We vinden op dit moment dat de zorgen van omwonenden, verbetering van de ontsluiting van de haven, en de compensatie van de natuur veel meer aandacht verdienen. Verstoringen van het woongenot en woningbouwontwikkelingen, de natuurlijke ecologie, stikstof, fijnstof en licht- en geluidsoverlast vragen om onafhankelijke onderzoeken en serieuze oplossingen. Toestaan dat de hoogste milieu categorieën zich in de toekomst in het havengebied mogen vestigen is onwenselijk: niet alleen voor Heijen, maar ook voor Gennep-Zuid. Wat ons betreft krijgt niet langer bedrijvigheid, maar de leefbaarheid van Heijen prioriteit.
  • We zien graag een veel actievere rol van de gemeente Gennep in de Euregio. Via netwerken met onze internationale buren, en evenzo met buurgemeenten in Nederland zijn er meer mogelijkheden aanboren voor Euregionale samenwerking.
  • We kijken samen met onze agrariërs en tuinders wat nodig is om de agrarische sector binnen de gemeente Gennep toekomstbestendiger te maken. Samen werken aan wat wel kan, in plaats van praten over wat niet kan.
  • We willen in samenwerking met aangrenzende gemeentes en onze Duitse buren meer stageplaatsen realiseren. De kans dat stagiaires dan ook in onze regio later werk vinden is voor onze leefbaarheid en economische bloei van groot belang. De positie van Gennep in het Euregio gebied is hier ideaal voor.