Alle standpunten natuur en duurzaamheid

Op deze pagina vind je al onze standpunten rondom natuur en duurzaamheid.

Natuurlijk groen

Bij natuur denken we in eerste instantie aan groene bossen en mooie wandelgebieden. Die kent onze gemeente volop. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar natuur gaat ook over meer groen in de wijken, zorg voor de lokale natuurgebieden, aandacht vragen voor subsidiemogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld warmtepompen, moestuinen en kleinschalige initiatieven op het gebied van duurzaamheid belonen en het stimuleren. Natuur gaat over lange termijn denken. Visie ontwikkelen, denken over de toekomst van onze (klein)kinderen en minder ad hoc beleid.

 • We zijn zuinig op de mooie natuurgebieden in en rondom onze gemeente. Dat vereist een goede en actieve samenwerking tussen gemeente, Waterschap Limburg, Limburgs Landschap, de Limburgse Genootschappen, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en KNNV. Die samenwerking is belangrijker dan ooit en niet vrijblijvend. We hebben een gezamenlijk belang.
 • Het bestaande Duurzaam Bouwloket krijgt een forse uitbreiding. Het wordt een informatiecentrum waar inwoners met alle vragen over duurzaamheid en milieu terecht kunnen. We willen iedereen kunnen ontvangen, van jong tot oud. Het informatiecentrum gaat pro-actief informatie geven over duurzaam bouwen maar ook over hoe je zo min mogelijk afval produceert en wat je allemaal zelf kunt doen om zo duurzaam mogelijk te leven. Daarnaast willen we ook dat het uitnodigender en toegankelijker wordt.
 • Natuur gaat iedereen aan het hart. Inwoners hebben vaak goede ideeën voor behoud en verbetering. Wij willen initiatieven van inwoners op het gebied van natuur en milieu (zoals bijvoorbeeld moestuinieren) belonen en op eenvoudige manier door de gemeente laten faciliteren.
 • Oog voor natuurbehoud betekent ook vervuiling tegengaan door voldoende afvalbakken die frequent geleegd worden.
 • Meer mensen kunnen genieten van de natuur door de omgeving van de Maas en Niers toegankelijker te maken, bijvoorbeeld door middel van paden, bankjes en meer mogelijkheden om het water op te gaan.
 • Graag willen veel meer en proactieve ondersteuning voor agrariërs, ondernemers, woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen, circulair en toekomst bestendig maken van hun(bedrijfsmatige) activiteiten.
 • Stichting Steenbreek is een kennis- en netwerkorganisatie voor gemeenten en heeft tot doel de trend van de verstening af te remmen en onze leefomgeving duurzaam te vergroenen.
 • Door meer bomen- struiken en bloemenhagen voor insecten, vlinders en vogels te planten gaat het hele ecosysteem erop vooruit. We zien graag dat de gemeente Gennep hier actiever aan meedoet

Duurzaamheid

Natuur en duurzaamheid gaat vaak hand in hand. Logisch, want een groenere wereld is niet van de één op andere dag gerealiseerd, maar vraagt een langetermijnvisie. Duurzaam werken en denken betekent visie ontwikkelen, denken over de toekomst van onze (klein)kinderen en minder ad hoc beleid. Dat is geen op zichzelf staand onderdeel, maar vormt de basis voor het werken en denken in alle thema’s.

 • Een betere wereld in termen van duurzaamheid begint bij bewustwording. Daarom willen we een groter bewustzijn creëren bij inwoners, bestuur en organisatie en vragen in eerste instantie aandacht voor de noodzaak van duurzaamheid en een circulaire economie. Zo kunnen we nog beter stappen maken met duurzaamheid. De gemeentelijke organisatie heeft hierin een voorbeeldrol en we willen dan ook dat deze in 2030 klimaatneutraal is.
 • We willen dat alle inwoners mee kunnen doen met de energietransitie. Iedereen moet kunnen participeren in energieprojecten. Financiering van rendabele duurzaamheidsmaatregelen (isolatie, zonnepanelen, groene daken…) moet voor iedereen beschikbaar komen. En ook huurders krijgen toegang tot gemeentelijke regelingen zoals subsidies en gratis advies.
 • Naast een focus op bewustwording zien we nu graag gemeentelijk langetermijnbeleid op afvalreductie om het restafval per inwoner drastisch te reduceren. We willen aandacht voor toepassingsoplossingen zoals composteren en betalen per kilo in plaats van per leging.
 • Ook zien we graag beleid gericht op integrale duurzaamheid. Dat kan door duurzaamheid in termen van lokale activiteit en consumptie, bewustzijn op jonge leeftijd, en natuureducatie voor alle bevolkingsgroepen te integreren in alle thema’s op de politieke agenda.
 • Wij sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en willen daarom onderzoeken of en hoe we het gebruik van (elektrische) deelauto’s kunnen faciliteren en stimuleren.
 • Om goede voornemens te kunnen doen slagen hebben we een goed lange termijnplan nodig die de toename van elektrische auto’s vraagt en realiseren we meer laadpalen voor auto’s in de gemeente, met name in buurten waar bewoners niet in staat zijn om zelf op eigen grond een laadpaal te installeren. We willen hierbij ook de mogelijkheden van de integratie van laden en verlichten onderzoeken.
 • Evenzo willen we meer initiatieven voor zonnepanelen op (stal)daken, en samenwerkingen tussen bedrijven in zonneenergieprojecten stimuleren. Belangrijk is hierbij dat we bij de provincie aandacht blijven vragen voor het huidige gebrek aan ruimte op het energienet voor terug levering door bedrijven.
 • Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen willen we dat de gemeente haar inwoners actief gaat wijzen op, en helpen bij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. De SCE ondersteunt burgerinitiatieven om te komen tot projecten voor duurzame energie zoals collectieve zonnepanelen voor particulieren
 • Om onnodige kosten en CO2 uitstoot tegen te gaan en lichtvervuiling te verminderen gaan we de straatverlichting versneld moderniseren, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Denk hierbij aan ledverlichting en bewegingssensoren.
 • We willen burgerinitiatieven stimuleren waarbij vergroening van een kern, wijk of buurt uitgangspunt is en waarbij volop ruimte is om te spelen en te bewegen.