Een veilige leefomgeving

Inwoners van de gemeente Gennep ervaren hun woonplek als een veilige omgeving. Vanzelfsprekend willen we dit gevoel van veiligheid behouden, zowel in het echte leven als online. Voor ons is preventie met een duurzaam karakter daarin het eerste aangrijpingspunt en samenwerking het belangrijkste middel.

  • Tegelijk met de veiligheid waarborgen we de privacy van de inwoners van de gemeente Gennep zo veel als mogelijk. Om beide te kunnen bewerkstelligen staan we open voor cameratoezicht op kwetsbare locaties, maar altijd en uitsluitend in overleg met betrokkenen.
  • Het bestaande gevoel van een veilige leefomgeving ondersteunen we door intensieve betrokkenheid van inwoners bij situaties die deze veiligheid mogelijk aantasten. We streven naar korte – preventieve -lijnen met de wijkagent juist om overlast en onveiligheid te voorkomen.
  • Soms is er overlast in een wijk. Samen met omwonenden, gemeente en politie gaan we op zoek naar de reden achter de overlast. Door goed te luisteren komen we tot passende oplossingen voor iedereen.
  • We begrijpen de potentiële problematiek rondom bepaalde zaken zoals een coffeeshop. We willen daarom breed kijken naar mogelijkheden voor coffeeshops in een groter gebied dan enkel onze gemeente. We staan niet per se afwijzend tegenover het afgeven van vergunningen voor de vestiging van een coffeeshop, maar blijven daarover in gesprek met buurgemeenten (ook in Duitsland).
  • De aanrijtijden van de ambulances in onze regio blijft een punt van zorg. Wij blijven ons inzetten voor een lokale oplossing.