Onze gedachten over het dossier “Haven Heijen”.

Vorige week hebben de leden van D66 afdeling Noordelijk Limburg tijdens de AAV het verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2022-2026 in Gennep vastgesteld.

Op dit moment wordt gewerkt aan de presentatie ervan zodat die aan het begin van het nieuwe jaar gedeeld kan worden. Om alvast meer duidelijkheid te scheppen willen we onze gedachten over dit dossier alvast delen.

2016

In 2016 heeft de gemeenteraad van Gennep groen licht gegeven voor een eerste stap, een studie, voor het concretiseren van de uitbreidingsplannen voor het project Haven Heijen. Voor de studie zijn destijds een drietal onderzoeksdoelen geformuleerd.

Heijen en omgeving

D66 is van mening dat hierbij ook een onderzoeksdoel, gericht op de consequenties van de voorstellen voor de uitbreiding op omliggende dorpen, op zijn plaats zou zijn geweest. Nu lijkt de uitbreiding van de haven Heijen een op zichzelf staand onderwerp te zijn.

Iets dat naar de mening van D66 Gennep er nu toe leidt dat de leefbaarheid van voornamelijk Heijen een ondergeschoven kindje is geworden. We zien dat initiatiefnemers en belanghebbenden daardoor steeds verder uit elkaar worden gedreven en ook harder tegenover elkaar komen te staan.

Als dit zo blijft staan initiatiefnemers en inwoners jarenlange bezwaarprocedures bij de Raad van State te wachten. D66 Gennep vindt daarom dat we moeten blijven investeren in het nader tot elkaar brengen van partijen.

Vertrouwen

Wij merken dat het vertrouwen van inwoners in onze gemeentepolitiek rondom dit project laag is. Een project van dergelijke omvang gaat niet alleen om de juiste juridische procedures en rapporten maar ook om vertrouwen. Het vertrouwen dat het bestuur van de gemeente de belangen van ieder zo goed, onafhankelijk en onpartijdig mogelijk behartigt. Dat vertrouwen is er niet meer en we moeten ons afvragen hoe dat komt.

Bredere discussie

De discussie over het project Haven Heijen lijkt beperkt te worden tot een “voor of tegen” zijn. Zo simpel is het wat ons betreft niet. D66 Gennep is, alhoewel we het belang voor de economie zien, zeer terughoudend voor wat betreft de uitbreiding van Haven Heijen. We vinden dat de serieuze zorgen en vragen ook serieuze antwoorden en oplossingen verdienen. Zo zien we de uitbreiding van industrie in een van de hoogste milieu categorieën als onwenselijk. Bij onze afwegingen geven wij prioriteit aan het vergroten van de leefbaarheid boven het uitbreiden van bedrijvigheid. Daarbij komt dat we nog niet over alle definitieve informatie en de bijbehorende stukken beschikken waarover gestemd moet gaan worden.
Ook is er tot op heden via iBabs nog geen inzicht in de ingediende zienswijzen. De Commissie voor de MER (MilieuEffectRapportage) concludeert dat informatie over de noodzaak en behoefte aan ruimte voor de haven- en bedrijfsuitbreiding, de locatiekeuze en inrichtingsalternatieven nog steeds niet in voldoende mate voorhanden zijn. Ook zijn ingediende wijzigingen nog niet verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.

Dit zijn allemaal zaken die zullen meespelen in het uiteindelijke standpunt dat D66 Gennep in zal gaan nemen wanneer het zover is.

Wij zullen in ieder geval zorgen dat onze uiteindelijke stem recht zal doen aan de taak die wij als volksvertegenwoordigers hebben.