Huisvesting Mikado: de gemeenteraad aan zet!

Eindelijk is de stilte doorbroken. Voor wat betreft schoolleiders, bestuurders en leerkrachten van Mikado en het KEC (Kind Expertise Centrum) Ganapja blijkt heel duidelijk dat er wat hen betreft maar één juiste oplossing is en dat is dat de Mikado aansluit bij het KEC. Bij voorkeur in het pand, als tweede beste optie heel dicht in de buurt van het KEC. Wat D66 betreft is dit dan ook de eerste insteek. Duidelijk moet worden wat de mogelijkheden en de kosten zijn, waarna het aan de gemeenteraad is hier een beslissing over te nemen.

Laatste raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 6 december 2022 zijn door de wethouder een aantal scenario’s gepresenteerd welke verwerkt worden in een collegevoorstel. Scenario’s die dezelfde geest lijken te hebben als onze afgeraden motie uit november. In de tijdlijn die de wethouder hierbij voorstaat betekent dit echter dat er een raadsvoorstel komt voor de besluitvormende raad van 2 februari 2023. Dan pas zal de raad kunnen beslissen of er een onderzoek opgestart zal gaan worden.

Dit vinden wij te laat. Veel te laat. Wat ons betreft was deze keuze al in november gemaakt en we zullen deze vraag dan ook zeker niet tot februari 2023 laten liggen. De gemeenteraad kan zich tijdens de raadsvergadering van 19 december 2022 uitspreken over deze eerste stap. Wil de meerderheid van de gemeenteraad van Gennep wel of niet dat er een onderzoek komt. Deze simpele keuze uitstellen leidt alleen maar tot onnodige vertraging.

De huisvesting van Mikado is inmiddels een behoorlijk dossier geworden wat maar blijft opstapelen. In onderstaand artikel hebben we de gebeurtenissen van het achterliggende anderhalf jaar op een rij willen zetten en nemen je -gedetailleerd – mee in onze ervaringen en visie.

Op weg naar inclusief leren en leven

Na jaren van voorbereidend werk werd begin 2017 het startschot gegeven voor een nieuw schoolgebouw in Gennep. Op dit moment startte er ook een intensievere inhoudelijke samenwerking tussen de partners van het KEC waarbij schoolleiders, bestuurders, leerkrachten, MR-en en ouders samen aan de slag gingen om een inclusieve leer- en leefgemeenschap te creëren waarbij ontmoeten en van elkaar leren centraal staat.

Om de bouw van het nieuwe pand te realiseren moest het gebouw van Elckerlyc als eerste gesloopt worden en zo ontstond er een stoelendans waarbij in februari 2020 Mikado bij Stella Nova (voorheen Maria Goretti) aan de Picardie introk om aan de Stiemensweg plaats te maken voor de leerlingen van Elckerlyc. Tegen de tijd dat de bouw bijna gereed was bleken er onvoldoende lokalen te zijn voor alle leerlingen. Haastig werden wat zaken op een rij gezet en de enige oplossing leek op dat moment de terugkeer van Mikado naar de Stiemensweg. Het pand wat ze anderhalf jaar eerder verlaten hadden om ruimte te maken voor Elckerlyc.

De teleurstelling was enorm maar zicht op een andere oplossing was er niet. Het pand aan de Stiemensweg zou snel aangepast worden aan de huidige wensen en normen zodat de Mikado in het najaar – wellicht kerst – van 2021 – zou kunnen verhuizen. Tot die tijd zouden ze in het pand aan de Picardie blijven. De gemeenteraad werd op de hoogte gesteld door een raadsinformatiebrief en leerkrachten, kinderen en ouders via een nieuwsbrief vanuit de schoolbesturen. Binnen een paar weken was het probleem opgelost en drie weken later werd het KEC – dat de naam Ganapja kreeg – officieel opgeleverd en er vond een feestelijke opening plaats.

Eind goed, al goed. Toch?

Op het moment dat wij als D66 de raadsinformatiebrief op 29 juni 2021 ontvingen gingen er voor het eerst alarmbellen af. Dit bestaat niet, het kan niet zo zijn dat je pas een maand voor oplevering van een pand weet dat het toch niet past. Wat is hier aan de hand? We besloten vragen te stellen tijdens de eerstvolgende raadsvergadering in juli 2021 waarop de wethouder antwoorde dit niet voorzien had kunnen worden, dat het jammer was maar prima opgelost zo en iedereen was akkoord. Ook vanuit de schoolbesturen hoorden we niets. We besloten af te wachten maar alert te blijven op de gang van zaken.

Tot half december 2021 bleef het stil en naar aanleiding van een facebook bericht dat er leegstandsbeheer op het pand aan de Stiemensweg was ingezet stelden we wederom vragen over de huisvesting van Mikado. Op onze vraag of er nu een plan was antwoordde de wethouder ‘ja, zo goed als’. Ook in de maanden daarna bleef het stil en in maart zetten we onze vragen kracht bij met een motie om de terugkeer naar de Stiemensweg te bespoedigen. Deze motie werd volledig omarmd en we hoopten dat er nu echt doorgewerkt zou worden.

Totdat we een week later het collegebesluit van 15 maart 2021 zagen. Hierin lazen we dat er sinds juni 2021 veel onduidelijkheid en vertraging geweest was doordat ambtelijk de suggestie gewekt was dat nieuwbouw voor de Mikado wellicht alsnog mogelijk zou zijn. Zo is er onderzocht of de herontwikkeling van de Stiemensweg 175 voldoende financiële ruimte biedt om het KEC alsnog uit te breidden. De conclusie was dat dit niet het geval was waarna het bestuur van Mikado had ingestemd met de huisvesting aan de Stiemensweg.

Een nieuwe fase

Ineens was het ons duidelijk waarom onze motie zo makkelijk aangenomen werd. Het proces rondom de Stiemensweg had stilgelegen om te onderzoeken of er andere opties waren voor de huisvesting van Mikado. We vroegen ons af wat de concrete resultaten van het onderzoek waren, waarom het niet haalbaar was en waarom de raad als opdrachtgever voor het KEC niet bij dit proces betrokken was. Zij is immers budgethouder en zou de keuze kunnen maken om extra budget beschikbaar te stellen.

In de raadsvergadering van april vroegen we de wethouder naar de onderzoeksresultaten en wat de afweging was voor de haalbaarheid. We kregen te horen dat alles wat wij als raad hoefden te weten was dat het niet haalbaar bleek. Hier waren wij het niet mee eens. Was hier nu sprake van niet kunnen of niet willen? Het is de raad die een besluit genomen heeft over het bestemmingsplan en budget ‘KEC Picardie’ en wij waren van mening dat het college terug had kunnen komen naar de raad en indien nodig om extra krediet had kunnen vragen.

We namen hier geen genoegen mee en probeerde het onderwerp opnieuw op de agenda te krijgen. Dit keer met meer politiek getinte vragen (zogenaamde artikel 46 vragen). Deze diende we in op 16 mei 2022 en vroegen daarnaast het genoemde rapport per direct met de raad te delen. De antwoorden – waar een termijn van 30 dagen voor staat – lieten echter op zich wachten. De gemeentesecretaris – die de gesprekken had overgenomen van de wethouder – gaf aan met het bestuur van Mikado afgesproken te hebben dat niemand zou communiceren totdat er overeenstemming was. Ruim een jaar na de constatering dat er geen plek was voor Mikado in het KEC zat het proces muurvast en door een gebrek aan informatie hadden we ook geef flauw idee wat er nu werkelijk aan de hand was.
Op het moment dat er op de besluitenlijst van het college overleg op 5 juni 2022 nog niets terug te vinden was over de Mikado besloten we, met het begin van de zomervakantie op 15 2022 juli in het vooruitzicht, wederom vragen te stellen en de huisvesting van de Mikado te agenderen.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli – we hadden nog steeds geen reactie op onze vragen van 16 mei – besloten we dan mondeling maar een aantal vragen te stellen naar de stand van zaken. Inmiddels was er een nieuwe wethouder en deze avond sprak hij voor het eerst over de Mikado. Ook deze avond veel ontwijkende antwoorden en verwijzingen naar antwoorden die we nog niet ontvangen hadden. We moesten het Collegebesluit van 15 maart 2022 er nog maar eens bij pakken, hier stonden klip en klaar alle afspraken in. Op 19 juli 2022, toen het zomerreces en de schoolvakanties al gestart waren, ontvingen we dan eindelijk de antwoorden op onze vragen en het rapport. Inhoudelijk kwamen we hier wederom niet veel verder mee want we zagen niet waarom de uitkomsten van dit rapport de bevestiging op een juist besluit waren.

Een nieuw schooljaar

Ten einde meer zicht te krijgen op wat hier nu gebeurde en meer informatie te krijgen kwamen we in september van dit jaar in contact met het bestuur van Mikado. Wat wij hier hoorden was een verhaal wat totaal niet aansloot bij hetgeen we totdat toe aan informatie van het college van B&W ontvangen hadden.

Zo vernamen we dat gemaakte afspraken in juni 2021 met de bestuurders nooit op papier gezet zijn en gaf het bestuur aan dat zij tot op heden niet akkoord gegaan zijn met de verbouwing aan de Stiemensweg omdat alle voorstellen verre van de toezeggingen waren die, ten overstaan van alle schoolbesturen, gedaan waren. Ook hoorden we dat directie en bestuur van de Mikado nog steeds vonden dat het KEC de allerbeste oplossing zou zijn en dat het onderzoek wat hierna in gang gezet was niet uitgevoerd is omdat er geen politiek draagvlak zou zijn. Onderhandelingen zaten muurvast en sinds eind juni was er al niet meer inhoudelijk over de Stiemensweg gesproken. Daarnaast was het glashelder dat de wens om toe te treden tot het KEC nooit weg geweest was!
Er was nog iets aan de hand. In de begroting van 2023 stond opgenomen dat er ook een verkenning naar integrale huisvesting in Gennep-Zuid – met Mikado, de Ratel en het Elzendaal – gestart zou worden. Wij waren hierover zeer verbaasd omdat Mikado op deze manier betrokken zou worden in een nieuw proces terwijl het lopende proces muurvast zat.

Nadat ook andere bestuurders uitspraken dat toezeggingen richting de Mikado niet werden nagekomen en vraag om rondom onderzoek naar de toetreding van Mikado in het KEC bekrachtigden, besloten we een motie op te stellen voor de vergadering van 7 november 2022. In onze motie verzochten we het college om een quick-scan te maken van de (on)mogelijkheden van de huisvestingsmogelijkheden van Mikado bij 1) het KEC en 2) de Stiemensweg. Daarnaast verzochten we om dit daarna aan de raad voor te leggen en hen een beslissing te laten nemen.

Ook die dag kregen alle raadsleden een brief namens de gezamenlijke schoolbesturen waarin onze motie onderschreven werd. De motie werd tijdens de vergadering door de wethouder sterk ontraden en andere fracties gaven aan dat het voor hen lastig was overzicht te hebben en een beslissing te nemen op zo’n complex dossier. Op verzoek van een aantal andere fracties hielden wij onze motie aan zodat er een tijdlijn opgesteld kon worden en het nodige inzicht gecreëerd zou worden. Hiermee zijn wij akkoord gegaan maar gaven ook direct aan het onderwerp opnieuw in december te agenderen.

Eindelijk meer inzicht

De raad heeft – vertrouwelijk – een uitgebreide tijdslijn ontvangen en daarnaast inzage gekregen in een dik dossier. Met deze informatie in de hand zijn we de gebeurtenissen van het afgelopen anderhalf jaar nog eens nagelopen en daarbij springen een aantal punten eruit:

• Tot op heden is er geen overeenstemming over de uitgangspunten voor huisvesting aan de Stiemensweg.
• Bestuur en directie van Mikado zijn altijd hun voorkeur voor het KEC blijven uitspreken.
• De gemaakte afspraken op 23 juni 2021 met schoolbesturen zijn niet schriftelijk vastgelegd.
• In het collegebesluit van 15 maart 2022 staat dat met het bestuur van de Mikado is overeengekomen dat ze terugkeren naar de Stiemensweg. Deze overeenkomst is niet schriftelijk vastgelegd.
• In het dossier zitten mails die niet in de tijdlijn staan waardoor deze een vertekend beeld geeft.
• In de tijdlijn wordt tot twee keer toe benoemd dat het bestuur van Mikado een ontwikkeling positief ontvangt terwijl dit nergens in het dossier terug te vinden is. Dit geeft een vertekend beeld in de tijdslijn.

Wat ons betreft één van de meest opvallende zaken is, is dat aan de gemeenteraad steeds is voorgehouden dat ambtenaren op eigen initiatief de huisvestingsmogelijkheden van Mikado zijn gaan onderzoeken. Uit het dossier blijkt iets anders. In oktober 2021 is het initiatief tot onderzoek voorgelegd aan de wethouder en deze is akkoord gegaan met extern onderzoek te laten uitvoeren naar huisvestingsvarianten. Dit is ook medegedeeld in de collegevergadering van 14 december 2021 en heeft in januari geresulteerd in een uitgewerkt concept collegevoorstel en raadsinformatiebrief. Uit het dossier blijkt dat zowel het college, management als ambtenaren hierbij betrokken waren en dat alle schoolbestuurders op de hoogte waren.

Op onze vraag waarom de concepten destijds niet geagendeerd zijn komt krijgen wij als antwoord omdat het voorstel niet in lijn was met het collegebesluit van 29 juni 2021. In dit collegebesluit is echter alleen terug te vinden dat het gebouw aan de Stiemensweg ter beschikking wordt gesteld en dat dit dus ruimte genoeg biedt om daarnaast een andere keuze te maken. De vraag die we onszelf in april stelden is nu duidelijk. Het ging eind januari dus niet over niet kunnen, maar over niet willen. De vraag die dan overblijft is waarom het college destijds niet wilde.

Ook blijkt uit het dossier en de tijdslijn nergens dat de beantwoording van onze artikel 46 vragen uit mei zo lang had hoeven duren. Onderhandelingen zaten muurvast en nergens uit de tijdlijn of het dossier blijkt dat er na eind juni nog overleg geweest. De beantwoording van onze vragen is daarmee opzettelijk vertraagd en antwoorden kwamen pas toen de vakanties al begonnen waren.

Hoe nu verder

Hoe nu verder? Zoals we in het begin van dit artikel al aangaven willen we dat nu de juiste stappen genomen worden om te zorgen dat de huisvesting voor Mikado goed geregeld wordt. Daarnaast vinden we dat het proces, zoals dit verlopen is, zorgvuldig geëvalueerd moet worden en er nog eens kritisch gesproken mag worden over hoe wij als raad onze controlerende en kader stellende taak goed kunnen uitoefenen, zelfs als we passief geen informatie ontvangen.